רשות המיסים נ. מנחם קירשבלום | חיפוש פסקי דין ברשת בחינם - ישראקורט

רשות המיסים נ. מנחם קירשבלום

עע"מ 637/20
תאריך: 18/03/2020

בבית המשפט העליון

 

עע"ם  637/20

 

לפני:  

כבוד השופט ע' פוגלמן

 

המבקשת:

רשות המיסים

 

 

נ  ג  ד

 

המשיב:

מנחם קירשבלום

 

בקשה לעיכוב ביצוע פסק הדין של בית המשפט לעניינים מינהליים מרכז-לוד (כב' השופט ש' בורנשטין) בת"צ 58029-11-14 מיום 9.12.2019

 

בשם המבקשת:

עו"ד יורם הירשברג

 

בשם המשיב:

עו"ד סביר רבין

 

החלטה

 

 

1.            לפניי בקשה לעיכוב ביצוע פסק הדין של בית המשפט לעניינים מינהליים מרכז-לוד (כב' השופט ש' בורנשטין) שקיבל תביעה ייצוגית שהוגשה מטעם המשיב נגד רשות המיסים (להלן גם: הרשות) לפי פרט 11 לתוספת השנייה לחוק תובענות ייצוגיות, התשס"ו-2006 (להלן: חוק תובענות ייצוגיות או החוק). הרשות הגישה ערעור על פסק דין זה, ובצדו בקשה לעיכוב ביצוע השבת הכספים שעליה הורה פסק הדין, הנאמדת במיליוני שקלים לקבוצה המונה עשרות אלפי אנשים (ובהתייחס לחלק מהסכום, לקבוצה גדולה יותר, כמפורט בבקשה). עוד ציינה רשות המסים כי היא אינה עותרת לעיכוב ביצוע תשלום הגמול לתובע ושכר הטרחה שנפסקו לחובתה בפסק הדין.

 

2.            בתשובת המשיב (שאף הוא הגיש ערעור על פסק הדין, ראו עע"ם 624/20) לבקשה לעיכוב ביצוע צוין כי לשיטתו יש לדחות את הבקשה, אולם בצד האמור הציג הצעה מעשית שלפיה תשלום סכומי ההשבה שנפסקו, הן בעילת הקרן הן בעילת התוספת, יעוכב עד לפסקי הדין בערעורים. לפי ההצעה, ככל שערעור המדינה יידחה, תבוצע השבת הכספים לחברי הקבוצות כשהם נושאים הפרשי הצמדה וריבית בהתאם להוראות סעיף 159א(ב) לפקודת מס הכנסה [נוסח חדש] (להלן: פקודת מס הכנסה). כמו כן צוין כי תשלום הגמול לתובע המייצג ושכר הטרחה כבר שולמו. בצד דברים אלה ציין המשיב כי בין הצדדים נתגלעה מחלוקת באשר לסוגיית פרסום הודעה על פסק הדין מכוח הוראות סעיף 25(א)(5) לחוק, שבמסגרתה סבורה הרשות כי יש לעכב את פרסום ההודעה  עד לפסק הדין של בית משפט זה בערעורים, בהתאם לתוצאותיו.

 

3.            בהתאם להחלטתי מיום הגישה רשות המסים את תגובתה להצעה המעשית שתוארה. בתגובה זו צוין כי הרשות מסכימה להצעה, ובהתייחס לחלק בה הנוגע לשיעורי הריבית שיתווסף לסכום ההשבה, הסכימה הרשות – לפנים משורת הדין – כי הוא ייקבע בהתאם להוראות פקודת מס הכנסה. הובהר כי הסכמה זו עניינה ברכיב ההשבה בלבד ולא ברכיבי הגמול לתובע ושכר הטרחה, ששולמו. בתגובה זו עמדה רשות המסים על הטעמים להתנגדותה לפרסום הודעה על פסק הדין לפי סעיף 25 לחוק תובענות ייצוגיות, ולחלופין נטען כי ככל שעמדתה ביחס לפרסום לא תתקבל, יש לכלול בפרסום הבהרה בולטת כי על פסק הדין הוגש ערעור וכי ביצועו עוכב על ידי בית משפט זה. עוד צוין כי נוסח הפרסום המדויק יקבע על ידי בית המשפט לעניינים מינהליים.

 

4.            לאחר שעיינתי בטיעוני הצדדים, החלטתי לתת תוקף להסכמת הצדדים שלפיה תשלום סכומי ההשבה שנקבעו בפסק הדין של בית המשפט לעניינים מינהליים (הקרן והתוספת) יעוכב עד לפסק הדין בערעורים שהוגשו לבית משפט זה. ככל שערעור הרשות יידחה, שיעור הריבית שיתווסף לסכומי ההשבה ייקבע בהתאם להוראות פקודת מס הכנסה (ורשמתי לפניי את הצהרת הרשות כי הסכמה אחרונה זו ניתנה לפנים משורת הדין).

          

           למותר לציין שאין בהסכמה האמורה כדי לגרוע מטענות הצדדים בערעורים והן שמורות להם. בנוסף, רשמתי לפניי כי הסכמת המשיב לבקשה לעיכוב ביצוע של סכומי ההשבה נעשית מטעמים מעשיים והיא מתייחסת אך ורק לביצוע תשלומי ההשבה המתחייבים מפסק הדין ולא למימושו ויישומו של פסק הדין בהיבטיו האחרים. בכל הנוגע לפרסום ההודעה על פסק הדין לפי ההסדר הקבוע בסעיף 25(א)(5) לחוק – בבקשה לעיכוב ביצוע לא התבקש סעד בהיבט זה, ובהינתן המחלוקת בין הצדדים (אשר כעולה מטיעוניהם תלויה ועומדת לפני בית המשפט לעניינים מינהליים) – לא ראיתי לתת הוראות בעניין.

 

          


 

           הבקשה מתקבלת אפוא כמפורט בסעיף 4 להחלטה.

 

           אין צו להוצאות.

 

           ניתנה היום, ‏כ"ב באדר התש"ף (‏18.3.2020).

 

 

 

 

ש ו פ ט

_________________________

הסרת המסמך

מסמכים נוספים

הסרת כל המסמכים
טען מסמכים נוספים