רימון מגורים בע"מ נ. רשות מקרקעי ישראל | חיפוש פסקי דין ברשת בחינם - ישראקורט

רימון מגורים בע"מ נ. רשות מקרקעי ישראל

עע"מ 7411/19
תאריך: 05/12/2019

 

 

בבית המשפט העליון

 

עע"מ  7411/19

 

לפני:  

כבוד השופטת י' וילנר

 

המבקשת:

רימון מגורים בע"מ

 

 

נ  ג  ד

 

המשיבים:

1. רשות מקרקעי ישראל

 

2. תאופיק דראושה בע"מ

 

3. דיורים בע"מ

 

4. משרד השיכון והבינוי

 

בקשה לעיכוב ביצוע פסק דינו של בית המשפט המחוזי בנצרת בשבתו כבית משפט לעניינים מינהליים מיום 31.10.2019 בעת"ם 26215-10-19, שניתן על ידי כב' השופט א' קולה

 

בשם המבקשת:                      עו"ד גל נהיר שפר

בשם המשיבים 1 ו-4:             עו"ד ליאורה וייס-בנסקי

 

החלטה

 

1.        בקשה לעיכוב ביצוע פסק דינו של בית המשפט המחוזי בנצרת בשבתו כבית משפט לעניינים מינהליים (כב' השופט א' קולה) בעת"ם 26215-10-19 שניתן ביום 31.10.2019. בפסק הדין נדחתה עתירת המבקשת כנגד החלטת ועדת המכרזים של רשות מקרקעי ישראל (להלן: הוועדה) מיום 23.9.2019 לפיה זכתה המשיבה 2 במכרז לבניית יחידות דיור ומכירתן במסגרת תכנית "מחיר למשתכן" במגדל העמק (להלן: המכרז), וזאת ביחס לשניים מתוך ארבעת המתחמים שנכללו במכרז.

 

2.        בקצרה אעיר כי בית המשפט המחוזי קבע בפסק דינו כי הוראת סעיף 7.1.4 לתנאי המכרז מנוסחת "באופן כושל", וכי היא נתונה לכמה פרשנויות אפשריות. בהמשך לכך, נקבע כי אין להתערב בסבירות שיקול דעתה של הוועדה, ויש להעדיף את הפרשנות המקלה עם המשיבה 2 – הזוכה במכרז, שכן היא אינה אחראית לכשל הניסוחי.

 

3.        המבקשת הגישה ערעור על פסק הדין, ובצדו בקשה לעיכוב ביצוע, היא הבקשה המונחת בפני.

 

           בבקשה עתרה המבקשת להימנע מקידום הליכי המכרז ומכל תקשורת הנובעת ממנו, וכן ביקשה להותיר על כנה את ההערה שפורסמה על-ידי רשות מקרקעי ישראל למשתתפי וזוכי ההגרלה לרכישת דירות בתכנית "מחיר למשתכן" (להלן: זוכי ההגרלה), לפיה "הוגשה עתירה בגין המכרז נשוא הגרלה זו... ככל שהעתירה תתקבל, עשוי להתחלף היזם הזוכה במכרז בקבלן אחר וככל שכך מחיר הזכייה למטר עלול לעלות ...", כל זאת עד להכרעה בערעור. בבקשה נטען כי סיכויי הערעור טובים, וכי שיקולי מאזן הנוחות מטים את הכף לעבר קבלת הבקשה.

 

           בתוך כך נטען כי למשיבים לא ייגרם נזק אם הליכי המכרז יעוכבו עד להכרעה בערעור, בעוד שאם לא יינתנו הסעדים המבוקשים עלולים זוכי ההגרלה להתקשר בהסכמי מכר עם המשיבה 2, באופן שיהפוך את זכייתה ל"מעשה עשוי" ולהפיכת הערעור לתיאורטי בלבד.

 

4.        המשיבה 2 התנגדה לבקשה וטענה, בין היתר, כי אין כל צורך מעשי בסעד המבוקש, שכן עד למימוש זכותם של הזוכים בהגרלה, על המשיבה 2 להכין תכניות לבניית מבני המגורים ולקבל אישור ממשרד השיכון ביחס עליהן. רק לאחר מכן, כך נטען, ייקבע מועד לבחירת הדירות על-ידי הזוכים בהגרלה, אשר לאחריו הם יוכלו להתקשר עם המשיבה 2 בהסכם. תהליך זה, לטענת המשיבה 2, אורך חודשים רבים, שבמהלכם לא תהיה מניעה להשיב את המצב לקדמותו, שכן לא ייחתמו במהלכם ההסכמים עם הזוכים בהגרלה ובניית הפרויקט לא תחל.

 

5.        המשיבה 3, אשר זכתה אף היא במכרז ביחס למתחם בניה אחד, התנגדה אף היא לבקשה, וטענה כי לא תהיה מניעה לפצות את המבקשת בגין נזקים שיגרמו לה אם יתקבל ערעורה בסופו של יום. כן נטען כי היעתרות לבקשה תוביל לעיכוב בהקמתן של מאות יחידות דיור, ובכך ייגרם נזק ציבורי גדול. המשיבה 3 הוסיפה כי חברה נוספת – חברת לחאם – אשר לא צורפה כצד לערעור ולבקשה דנן, זכתה אף היא במכרז ביחס לאחד המתחמים, וכי לא ניתן ליתן סעד כלפיה כשהיא אינה צד להליך.

 

6.        המשיבים 1 ו-4, רשות מקרקעי ישראל ומשרד הבינוי והשיכון (להלן ביחד: המדינה), ציינו כי בהתאם לתנאי המכרז, על הזוכים במכרז להשלים את התשלום עבור הקרקע בתוך 90 יום ממועד הזכייה (היינו, מיום 23.9.2019), וכי רק לאחר השלמת התשלום יחתמו חוזה החכירה, חוזה התשתית וחוזה הבניה. משכך, ציינה המדינה כי ככל שהערעור ייקבע לדיון בזמן הקרוב, היא מותירה לשיקול דעתו של בית המשפט את ההכרעה בבקשה להימנע מקידום הליכי המכרז (לרבות התשלום על-ידי הזוכים והחתימה על החוזים עם הזוכים במכרז) עד להכרעה בערעור.

 

           אשר לסעד השני המבוקש, ציינה המדינה כי ההערה בדבר קיומו של ההליך המשפטי נוספה לדף ההגרלה לאחר הגשת העתירה, ועודה מופיעה בו. כן צוין כי נשלחו מכתבים למי שכבר נרשמו להגרלה מוקדם יותר במסגרתם עודכנו בדבר הגשת העתירה והוצגה להם אפשרות להחליף את הרשמתם להגרלה ביישוב אחר. עוד הובהר כי הרישום להגרלה הסתיים זה מכבר, ותוצאותיה פורסמו כבר ביום 18.11.2019, כך שבשלב זה לא ברורה מידת הרלוונטיות של הסעד המבוקש.

 

           המשיבים כולם סבורים כי סיכויי הערעור נמוכים.

 

7.        לאחר העיון בבקשה ובתשובות לה הגעתי לכלל מסקנה כי דינה להידחות באופן חלקי כמבואר להלן.

 

           כידוע, היעתרות לבקשה לעיכוב ביצועו של פסק דין מינהלי עד להכרעה בערעור תלויה בכך שהמבקש הוכיח כי סיכויי הערעור טובים וכי שיקולי מאזן הנוחות נוטים לטובתו. במסגרת שיקולי מאזן הנוחות על בית המשפט לקחת בחשבון גם את האינטרס הציבורי, במקרים בהם הוא עלול להיפגע (ראו: עע"ם 5428/19 אג'יס רייל SA נ' חברת כביש חוצה ישראל בע"מ, פסקה 13 (1.12.2019)).

 

8.        מבלי להידרש לסיכויי הערעור, אני סבורה כי די בשיקולי מאזן הנוחות ובכללם האינטרס הציבורי, כדי לקבל כאמור את הבקשה באופן חלקי בלבד. כפי שצוין בתשובת המשיבות, בפני הזוכות במכרז יש עוד דרך ארוכה עד להתקשרות בהסכם עם הזוכים בהגרלה והתחלת הבנייה בפועל לפיכך, נראה כי המבקשת לא צפויה להיפגע אם המשיבות 3-2 יקדמו את הכנת תכניות הבניה ויפעלו לקבלת האישורים הנדרשים מגורמי המדינה. זאת, שכן, ככל שערעורה של המבקשת יתקבל, לא יגרם לה נזק בלתי הפיך. לעומת זאת, אם תתקבל הבקשה במלואה, באופן שקידום התכנית יעוכב, הרי שהאינטרס הציבורי יפגע, וזאת לנוכח העובדה שרבים מהזוכים בהגרלה תלויים בפרויקט ומצפים להשלמתו. לנוכח האמור, נראה כי בהיבט האמור, מאזן הנוחות נוטה לטובת המשיבות 3-2, והן רשאיות להתחיל בהכנת תכניות הבניה ובתקשורת עם גורמי המדינה השונים על מנת להוציא את התכנית לפועל. יודגש כי הסיכון בהשקעת המשאבים האמורים, תוך שערעורה של המבקשת תלוי ועומד, ידוע למשיבות 3-2 והן ינהגו כחכמתן בנדון.

 

           עוד אעיר כי ככל שייחתמו ההסכמים בין המשיבות 3-2 לבין המדינה בהקשר הנדון, מובן מאליו שהסכמים אלה יהיו כפופים בסופו של דבר לתוצאות הערעור.

 

9.        לצד זאת, ועל אף שהזוכים בהגרלה, אשר עתידים לרכוש דירה בתכנית מושא המכרז, לא צורפו כצד לעתירה ולערעור – נראה כי יש למנוע מהמשיבות 3-2 להוסיף ולקדם את ההתקשרות עמם עד להכרעה בערעור. כך, גביית כספים או החתמה על חוזים נוספים עם הזוכים בהגרלה, עלולה להעמידם, אם יתקבל הערעור בסופו של דבר, במצב בו הם נדרשים לפעול להשבת הכספים מהמשיבות 3-2 ולפעול לביטול ההסכמים עמן. לנוכח האמור, אני סבורה כי יש לעכב את קידום הליכי המכרז בכל הקשור להתקשרות עם זוכי ההגרלה.

 

10.      אשר לסעד השני המבוקש בבקשה, לנוכח האמור בתשובת המדינה, לא ברור מה מידת הרלוונטיות של הבקשה למתן הסעד בעניין ההערה שפורסמה למשתתפי ההגרלה.

 

11.      סוף דבר: הבקשה מתקבלת באופן חלקי, כמפורט לעיל.

 

           אין צו להוצאות.

 

           המזכירות תקבע את הדיון בערעור בהקדם, ובמידת האפשר בחודשיים הקרובים, בכפוף לאילוצי היומן.

 

           ניתנה היום, ‏ז' בכסלו התש"ף (‏5.12.2019).

 

 

 

 

ש ו פ ט ת

 

_________________________

הסרת המסמך

מסמכים נוספים

הסרת כל המסמכים
5
ע"א 4409/19
החלטה
24/11/2020
טען מסמכים נוספים