רונן ישראל נ. עו"ד אורן הראל | חיפוש פסקי דין ברשת בחינם - ישראקורט

רונן ישראל נ. עו"ד אורן הראל

רע"א 3930/20
תאריך: 23/06/2020

 

 

בבית המשפט העליון

 

רע"א  3930/20 - א'

 

לפני:  

כבוד השופט ד' מינץ

 

המבקש:

רונן ישראל

 

 

נ  ג  ד

 

המשיבים:

1. עו"ד אורן הראל

 

2. גיבוי פיננסים בע"מ

 

3. כונס הנכסים הרשמי

 

בקשת רשות ערעור ובקשה לעיכוב ביצוע החלטות בית המשפט המחוזי בתל אביב-יפו (סגן הנשיא ח' ברנר) בפר"ק 33431-07-12 מיום 12.5.2020; מיום 17.5.2020; מיום 7.6.2020

 

בשם המבקש:                        עו"ד אלעד מאור

 

החלטה

 

 

           לפנַי בקשת רשות ערעור ועמה בקשה לעיכוב ביצוע, על החלטות בית המשפט המחוזי בתל אביב-יפו (סגן הנשיא ח' ברנר) בפר"ק 33431-07-12 מיום 12.5.2020; מיום 17.5.2020; מיום 7.6.2020, במסגרתן הורה על העמדת הדירה בה מתגורר המבקש, למכירה פומבית.

 

הרקע לבקשה

1.            המבקש ובת זוגו מתגוררים בדירה שבבעלות חברת רוטל קונספט ישראל בע"מ (להלן: החברה), שהמבקש הוא בעל מניותיה ומנהלה. הדירה נרכשה על ידי החברה בשנת 2006 באמצעות נטילת הלוואה המובטחת במשכנתא מבנק לאומי לישראל בע"מ (להלן: הבנק). ביום 9.6.2010 ניתן צו כינוס נגד המבקש, עו"ד אורן הראל מונה כמנהל מיוחד לנכסיו ומאוחר יותר כנאמן על נכסיו (להלן: הנאמן) והמבקש הוכרז ביום 15.2.2012 פושט רגל. נגד החברה ניתן צו פירוק ביום 27.11.2012.

 

           מכיוון שהחברה לא פרעה את חובה כלפי הבנק, בשנת 2012 החל הבנק בהליכי מימוש הדירה. בשלב זה נכנס לתמונה אחיו של המבקש, אשר פרע את החוב לבנק. במסגרת הסכם שנחתם בחודש יולי 2013 בין הבנק לבין אחיו של המבקש, המבקש ובת זוגתו, לבין הנאמן (להלן: הסכם הבנק) הובהר כי המבקש ובת זוגתו מוותרים על זכותם "לקבל דיור חלופי בהתאם לסעיף 38 לחוק ההוצאה לפועל ו/או לדיור מוגן בהתאם לסעיף 33 לחוק הגנת הדייר"; וכי ככל שלא יוסדרו חובות החברה בהליך הפירוק או חובות המבקש במסגרת הליך פשיטת הרגל, יהא רשאי הנאמן לפעול למימוש הנכס, כאשר המבקש ובת זוגתו לא יתנגדו לכך.

 

2.            משחלפו השנים והחברה והמבקש לא הסדירו את חובותיהם, פנה הנאמן לבית המשפט בבקשה לממש את הדירה תוך פינוי המבקש ובת זוגתו ממנה. ביום 16.9.2019 קבע בית המשפט המחוזי כי יש להתיר לנאמן לפעול למימוש הדירה, וזאת בשל קיומו של פער משמעותי בין הסכום הכולל שהצטבר עד לאותה עת בקופת פשיטת הרגל וקופת הפירוק גם יחד (סך של 1,837,400 ש"ח) לעומת סך הנשייה המאושרת (העומדת על סך של 3,310,905 ש"ח) ובהינתן התארכות הליכי חדלות הפירעון מזה למעלה משבע שנים. לפנים משורת הדין, ניתנה למבקש ובת זוגתו ארכה בת 90 יום לפינוי הדירה, וכן נקבע כי ככל שיציג המבקש תוך 30 יום הצעה ריאלית מגובה בביטחונות לסילוק מלוא החובות, ניתן יהיה לבחון מחדש את הצורך במימוש הדירה. הצעה שהגיש המבקש לתשלום מיידי של 400,000 ש"ח ותשלום חודשי אשר נע בין 15,000 לבין 20,000 ש"ח, נדחתה. בהחלטה מיום 7.11.2019 נקבע כי אין בהצעה, שמשמעותה סילוק החובות רק בחלוף 85 חודשים, וגם זאת מבלי שצורפו לה בטוחות כנדרש, כדי למנוע את מימוש הדירה. לפנים משורת הדין, מועד פינוי הדירה נדחה ליום 16.1.2020. הצעה נוספת לסילוק החובות, נדחתה גם כן מנימוקים דומים בהחלטה מיום 2.1.2020.

 

3.            ביום 13.1.2020, בסמוך למועד שנקבע לפינוי הדירה, פנה המבקש בבקשה לקבלת ארכה בת 60 ימים לצורך סילוק מלוא חובותיו וחובות החברה. בבקשה זו טען המבקש כי בכוונתו להעמיד סך של 800,000 ש"ח באופן מיידי ואת יתרת החוב באמצעות נטילת הלוואה חוץ בנקאית על ידי בת זוגתו. בנוסף טען המבקש כי מדובר בפתרון עדיף על פני מכירת הדירה, שכן תמורת הדירה הצפויה, על פי חישוב שערך – בניכוי סכומים שונים מהתמורה שתתקבל – תגיע לסך של 2,112,500 ש"ח בלבד. בסמוך למועד הגשת הבקשה, עם הפקדת סך של 400,000 ש"ח מטעם המבקש, הורה בית המשפט על עיכוב הליכי המימוש עד למתן החלטה אחרת. ברם, לאחר דיון שהתקיים בבקשה, ביום 12.5.2020 קבע בית המשפט כי אין מקום להיענות לה. נקבע כי בקשת המבקש נסמכת על הערכת חסר של שווי הדירה, וזאת ללא הצדקה. כך, בין היתר, המבקש טען כי יש להפחית משווי הערכת הדירה על ידי השמאי בשל הצורך במימוש מהיר, כי יש להפחית משווי הדירה חובות מס לרשויות שהוא נמנע מלפרטם, כי גם שכר טרחתו של בעל התפקיד אמור להיות נמוך מכפי שהוערך וכי הוא זכאי לסידור חלוף לתקופה של שש שנים. בית המשפט המחוזי קבע כי אין להפחית משווי הדירה בגין מימוש מהיר שעה שאין הכרח שכך אכן יהא אופן המימוש, וגם אין הצדקה לפסוק למבקש סידור חלוף לתקופה של שש שנים, בשים לב לכך שהמבקש מתגורר בדירה בבעלות חברה בפירוק וממאן לפנותה לשם מכירתה. כך, על פני הדברים, הצעת הנאמן לסידור חלוף למשך שלוש שנים היא הצעה סבירה בהרבה.

 

           עוד נקבע כי לצורך קביעת סכום פדיון הדירה על ידי המבקש, יש צורך בביצוע פעולות רבות ומורכבות של שומה והערכה. כך למשל, יש להעריך את גובה שכר הטרחה הצפוי לנאמן, אך קביעה זו כרוכה בשאלה באיזה מחיר תימכר הדירה. קביעת סכום הפדיון גם כרוכה בין היתר בשאלת שיעור חובות המס שיחולו בגין המכירה. בית המשפט קבע כי נוצר "מבוי סתום", בשל קיומו של מעין "מעגל שוטה", שכן לא ניתן לקבוע את המחיר המוערך לפדיון הדירה עד שזו לא תימכר; אך אם הדירה תימכר, לא יוכל עוד המערער לפדות את הדירה. לפיכך, נקבע כי בנסיבות העניין יש להעמיד את הדירה למכירה לכל המרבה במחיר, כאשר המבקש יהיה זכאי לפדות את הדירה במחיר שיושג בעקבות הליך המכירה. בית המשפט קבע כי באמצעות מכירה כזו גם יהיה ברור יותר מהו שוויה הריאלי של הדירה, מבלי להידרש להשערות בדבר מחירה האמיתי. לפיכך, הורה בית המשפט לנאמן לפרסם את הדירה למכירה כדירה פנויה, תוך שמירת זכותו של המבקש כאמור לפדות את הדירה כנגד תשלום הסכום שיציע הזוכה.

 

4.            ברם, גם בכך לא תמו תלאות הדרך. מספר ימים לאחר שניתנה ההחלטה, הגיש המבקש בקשה לעיכוב ביצועה. במסגרת הבקשה טען המבקש כי מכוח הסכם הבנק הוקנתה לו זכות פדיון הדירה, על אף שזכות זו לא באה לידי ביטוי מפורש בהסכם. כמו כן נטען כי העמדת הדירה למכירה כפנויה בעת שהמבקש מתגורר בה מהווה פגיעה קשה בכבודו וחושפת אותו לחוסר וודאות קשה מנשוא. עוד נטען כי נוכח עליית מחירי הנדל"ן קיים סיכון שהמבקש לא יוכל לפדות את הדירה. עוד העלה המבקש הצעה על פיה יאומץ שווי הדירה על פי חוות הדעת השמאית תוך שהוא יפקיד סך נוסף של 250,000 ש"ח. ביום 18.5.2020 קבע בית המשפט כי אין יסוד לטענה החדשה אשר העלה המבקש על פיה נתונה לו זכות פדיון מכוח הסכם הבנק. ביום 26.5.2020 ניתן עיכוב ביצוע ארעי של ההחלטה, נוכח עיכוב שנפל בהגשת תגובות לבקשה, בכפוף להפקדת סך של 200,000 ש"ח.

 

5.            ביום 7.6.2020 נדחו יתר חלקי בקשת המבקש. בית המשפט ציין כי המבקש מנסה לעכב את הליכי המימוש, תוך שהוא מנצל את הנסיונות לבוא לקראתו. כך, אף שחלפו תשעה חודשים מאז שניתנה החלטת הפינוי הראשונה, המבקש ממשיך להתגורר בדירה – אשר נמצאת כאמור בבעלות חברה שבפירוק – חינם אין כסף, תוך שהוא מערים מכשולים רבים על האפשרות שהנושים יזכו לקבל תמורה ראויה בגינה. זאת כאשר אין למבקש כל זכות בדין לפדות את הדירה. בית המשפט ציין כי המבקש לא הצביע על כל עילה לעיון מחדש בהחלטה, כאשר למעשה הוא אף לא ביקש בקשה מעין זו, אלא רק "עיכוב ביצוע". אף אם היה ניתן לראות בבקשה זו מעין "עיון חוזר", אין כל מקום לעשות כן משנדחו כל טענותיו בהחלטה מנומקת ולא חל כל שינוי בנסיבות. גם הטענה בדבר פגיעה בכבודו אינה יכולה להתקבל, שעה שדינו של המבקש אינו שונה מדינו של כל אדם אחר שנכסיו עומדים למימוש בשל חובות אליהם נקלע. מה גם שבמקרה זה נתונה למבקש האפשרות להשתתף בהליך המכירה ולפדות את הדירה. באשר לטענה כי ערך הדירה עלה במהלך השנים האחרונות, קבע בית המשפט כי המבקש יכל היה להציע לנאמן לפדות את הדירה במשך אותו זמן, אך חלף זאת הוא בחר להערים עליו קשיים בכל צעד ושעל.

 

           מכאן לבקשה שלפנַי.

 

6.            בבקשתו טוען המבקש כי אין מקום להעמיד את הדירה למכירה פומבית, וזאת אך ורק לצורך לימוד ערכה הריאלי של הדירה. כמו כן נטען כי שגה בית המשפט המחוזי בקבעו כי נוצר "מעגל שוטה" לצורך הפדיון. ביצוע התמחרות הינה הדרך הפוגענית ביותר עבור המבקש, אשר לא רק שהיא פוגעת בכבודו אלא מותירה אותו להיות תלוי בחסדי הגורל והמזל. זאת שעה שמדובר בדירת מגורים בה מתגורר המבקש כ-12 שנים ופועל כדי לפדותה ולייתר את מכירתה. המבקש חזר על טענותיו לפני בית המשפט המחוזי כי הסכם הבנק הקנה לו זכות לפדות את הדירה, זכות אשר הופרה לטענתו בהחלטת בית המשפט המחוזי. על כך הוסיף כי בית המשפט המחוזי טעה בקביעתו כי אין לו כל זכות שבדין לפדות את הדירה, וזו ניתנה לו רק "לפנים משורת הדין". הגם כי סעיף 86א לפקודת פשיטת הרגל [נוסח חדש], התש"ם-1980 (להלן: הפקודה) אינו מקנה זכות זו במפורש, הרי שבהתחשב בתכליות הפקודה, יש להגיע למסקנה כי למבקש נתונה זכות כאמור. בהקשר זה המבקש סומך ידיו על פסק הדין בעניין ע"א 2000/01 בן בסט נ' עין דר, פ"ד נט(1) 481 (2004) (להלן: עניין בן בסט). עוד מעלה המבקש בבקשתו טענות שונות באשר להתנהלות הנאמן במסגרת הליך פשיטת הרגל בכללותו, וביניהן טענות בדבר חוסר מעש מצד הנאמן וטענות באשר לאופן המצאת תביעות החוב בעניינו.

 

דיון והכרעה

7.            לאחר עיון בבקשה, בנספחיה ובהשתלשלות ההליך לפני בית המשפט המחוזי, הגעתי לכלל מסקנה כי דין הבקשה להידחות אף מבלי להידרש לתשובת המשיבים.

 

8.            ראשית, בצדק קבע בית המשפט המחוזי כי אין למבקש זכות שבדין לפדות את הדירה. כאמור, המבקש מפנה בבקשתו בהקשר זה לעניין בן בסט, בטענה כי קביעת בית המשפט המחוזי מנוגדת ל"הלכה המכירה במתן זכות פדיון מכוח תכליות הפקודה". ואולם, לא רק שהסוגיה של "פדיון במחיר נטו" נדונה בדעת יחיד בעניין בן בסט, היא הושארה מאז בצריך עיון (ע"א 9060/11 בנק לאומי לישראל בע"מ נ' ארנברג, פסקה 4 (22.9.2014); רע"א 8005/15 ימין נ' עו"ד ערן אטלס, נאמן על נכסי החייב, פסקה 7 (6.1.2016)); ולא רק שבענייננו אין מדובר בדירת מגורים שבבעלות המבקש כי אם בבעלות חברה שבפירוק; אלא שבענייננו המבקש חתם על הסכם הבנק במסגרתו התחייב באופן שאינו משתמע לשני פנים כי לא יתנגד למימוש הדירה, אם לא יוסדרו חובותיו וחובות החברה (סעיף 4). בדין גם נדחתה טענת המבקש כי על פי הסכם הבנק מוקנית לו הזכות לפדות את הדירה, טענה אשר אין לה כל עוגן בהסכם האמור.

 

9.            שנית, ניכר כי בית המשפט הלך כברת דרך משמעותית לקראת המערער, כאשר דחה פעם אחר פעם את מועד פינוי הדירה, תוך שהוא מאפשר למערער להציע הצעות שיהיה בהן כדי לייתר את הליך המכירה.

 

10.         זאת ועוד, אין בטענות כלליות בדבר פגיעה "בכבוד" ובדבר הקושי הנובע מחוסר הוודאות הכרוך בהליך מכירה מעין זה, כדי למנוע את מימוש הדירה בשלב זה. בצדק גם קבע בית המשפט המחוזי שהליך המכירה אף עשוי להיטיב עם המבקש. שכן, ככל שהמחיר אשר יושג באמצעות המכירה יהיה גבוה מהערכת השמאי, הרי שעשויה להיוותר יתרה לטובת המבקש כתוצאה מהמכירה, ובוודאי שאין הדבר פוגע בו. מן העבר השני, ככל שמחיר הדירה הריאלי יתברר כנמוך מהערכת השמאי, ממילא יהיה בכך כדי להקל על המבקש לפדות את הדירה. סיכומם של דברים, התנגדות המבקש בעת הזו לעצם קיום הליך המכירה, מעוררת את הרושם כי המבקש מנסה בכל דרך שהיא להמשיך ולעכב את הליכי מימוש הדירה. לא ניתן לתת לכך יד.

 

           יצוין בשולי הדברים כי המבקש העלה בבקשתו טענות שאינן ממן העניין בדבר התנהלות הנאמן בהליך. ברם, אין זו האכסניה המתאימה להעלאת טענות מסוג זה, אשר גם נדחו זה מכבר על ידי בית המשפט המחוזי (למשל, במסגרת החלטה מיום 16.9.2019).

 

           הבקשה נדחית. משנדחתה בקשת רשות הערעור, ממילא התייתרה הבקשה לעיכוב ביצוע שהוגשה לצידה. משלא נתבקשה תשובה, אין צו להוצאות. 

 

 

           ניתנה היום, ‏א' בתמוז התש"ף (‏23.6.2020).

 

 

 

ש ו פ ט

 

_________________________

הסרת המסמך
טען מסמכים נוספים