פלוני נ. פלוני | חיפוש פסקי דין ברשת בחינם - ישראקורט

פלוני נ. פלוני

ע"א 7669/18
תאריך: 07/10/2019

 

 

בבית המשפט העליון

 

ע"א  7669/18

 

וערעור שכנגד

 

 

לפני:  

כבוד הרשמת שרית עבדיאן

 

 

 

המערערים:

1. פלונית

 

2. פלוני

 

3. פלונית

 

4. פלוני

                                          

 

נ  ג  ד

                                                                                                    

המשיבים:

1. פלוני

 

2. פלונית

                                          

בקשה להוצאת מוצגים; תגובה מטעם המערערים מיום 10.9.2019

 

 

 

                                          

החלטה

 

 

1.        לפניי בקשה מטעם המשיבים להוצאת מוצגים מתיק המוצגים של המערערים.

 

2.        בפתח הדברים מצאתי לנכון לציין כי הבקשה להוצאת מוצגים נוסחה בצורה המקשה על הבנת טענות המשיבים, וכי ההתייחסות למוצגים שהוצאתם התבקשה נעשתה בערבוביה וללא הפניות לאסמכתאות מתאימות (כפי שיפורט להלן).

 

3.        לגופו של עניין, כידוע, נקודת המוצא לבחינת הבקשה שלפניי היא כי בעל דין רשאי לצרף לתיק מוצגים בערעור מסמכים הבאים להוכיח דבר שבעובדה רק אם מסמכים אלה התקבלו כדין כראיה בערכאה הדיונית או לחילופין התקבלו כראיה בהחלטה של ערכאת הערעור (תקנה 457(א) לתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד-1984). אעבור לדון בבקשה תחת נקודת מוצא זו.

 

4.        מוצג 3 – מדובר בהחלטה מיום 1.12.2012 בת"א 31199-05-11 שצורפה לסיכומי התשובה מטעם המערערים שהוגשו בבית המשפט קמא. כבר נפסק כי לא ניתן להגיש ראיות חדשות בשלב הסיכומים בערכאה הדיונית ללא קבלת היתר לכך מבית המשפט, ולכן אין לראות במסמכים כאמור כראיות שהתקבלו, והגשתם לא תותר לבית משפט זה ללא קבלת היתר לכך (ראו: ע"א 3590/08 המאגר הישראלי לביטוחי רכב בע"מ נ' פת, פיסקה 3 (7.4.2010), וההפניות שם; ע"א 5545/17 נציגות הבית המשותף ברח' חבצלת 3-5-7-9-11 בקרית אונו ו-75 נוספים נ' קרסו מבנים 38 ‏בע"מ, פיסקה 4 (30.1.2019)). לא ראיתי לקבל את טענת המערערים לפיה יש בהחלטתו של בית המשפט המחוזי מיום 13.12.2017 כדי לקבוע שהמסמכים שצורפו לסיכומי התשובה יוכרו כראיות. שכן, כל שנקבע בהחלטה זו הוא כי אין להורות על הוצאת סיכומי התשובה מתיק בית המשפט וכי טעוני הצדדים ביחס לאמור בהם יידונו בעת מתן פסק הדין.

 

           בנוסף, עיון בכתב התשובה מעלה כי ההחלטה שצירופה מתבקש נועדה להוכיח עניין שבעובדה – להבדיל מביסוס טענה נורמטיבית – באשר לטענות הפוכות שנטענו על-ידי המשיבים בהליך אחר. זאת, כך נטען, לצורך ביסוסה של טענת "השתק" כנגד המשיבים (ראו סעיף 46 לסיכומי התשובה מטעם המערערים בבית המשפט קמא). משכך, לא ניתן לצרף את ההחלטה כמוצג בערכאת הערעור ללא קבלת אישור לכך (ראו: ב"ש 153/86 צביח נ' מדינת ישראל, פ"ד מ(2) 345 (1986); ע"א 8320/09 אלחדד נ' שמיר, פיסקה 2 (13.12.2010)).

 

             אשר על כן, אני מורה על הוצאת מוצג 3 מתיק המוצגים של המערערים.

          

5.          מוצג מספר 4 – לטענת המשיבים מוצג זה אינו זהה למסמך שהוגש בבית המשפט קמא, אולם המשיבים לא תמכו את טענתם באסמכתא כדבעי. לכן, לא ראיתי לקבל את טענתם ולא ראיתי להורות על הוצאת מוצג 4.

 

6.          מוצג מספר 7 – מדובר בכתב תביעה מתוקן שהוגש לבית המשפט לענייני משפחה בפתח-תקווה במסגרת תמ"ש 25939-08-16. אין חולק כי המערערים לא הגישו לבית המשפט קמא את כתב התביעה המתוקן. לפיכך, לא ניתן לצרפו לתיק המוצגים ללא קבלת אישור.

 

           אשר על כן, אני מורה על הוצאת מוצג 7 מתיק המוצגים של המערערים. המערערים רשאים לצרף את כתב התביעה המקורי שהוגש במסגרת תמ"ש 25939-08-16, כמבוקש. 

 

7.          מוצג מספר 10 – מדובר בכתבי טענות ותצהירים שהוגשו לבית המשפט המחוזי מטעם המערערים במהלך ניהול ההליך. ככלל, הגם שבקשות ביניים וכתבי טענות שהוגשו בערכאה הדיונית אינם חלק מחומר הראיות במובן הצר, הפסיקה הכירה באפשרות לצרפם, על נספחיהם, לתיק המוצגים (ראו: 170/11  ויינשטיין נ' הפועלים אמריקאי ישראלי בע''מ, פיסקה 2 (23.4.2012); ע"א 1645/15 אדלר נ' לבנת, פיסקה 2 (21.6.2015), וההפניות שם; עא 1252/15 רימון נ' שמול (21.7.2015); עע"מ 7668/15 רומנו נ' עיריית תל אביב, אגף רישוי עסקים (22.11.2016)). הכלל האמור הוחל אף במקרים שהם בקשת הביניים נמחקה או נדחתה, וזאת כל עוד אין קביעה פוזיטיבית על סילוק המסמכים מתיק בית המשפט או לחלופין על אי-קבילותם (ראו, למשל: ע"א 7094/09 ברוזובסקי הובלות בע"מ נ' איתוראן איתור ושליטה בע"מ (15.11.2010); ע"א 3954/09 שווקים חדשים הוצאה לאור בע"מ נ' המועצה להסדר ההימורים בספורט (22.11.2010); והשוו: ע"א 9569/04 עבידאת נ' הועדה המקומית לתכנון ובניה-ירושלים (1.6.2005)).

 

           בענייננו, המשיבים לא הבהירו האם ניתנו החלטות של בית המשפט המחוזי המורות על הוצאת כתבי הטענות שצורפו כמוצג 10, וממילא לא צירפו החלטות כאמור. משכך, לא ראיתי להורות על הוצאתם של מוצגים אלה מתיק המוצגים של המערערים.

 

8.          מוצגים 12-11 – כל שנטען בקשר למוצגים אלה הוא כי מוצג 11 לא זהה למסמך שהוגש בבית המשפט קמא וסומן כ-נ/2. מנגד טוענים המערערים כי מוצג 11 מכיל נספחים שצורפו לבקשה שהוגשה לבית המשפט קמא למתן סעדים זמניים (ואינו המסמך שהוגש לבית המשפט קמא וסומן כ-נ/2) וכי מוצג 12 צורף כנספח לבקשה למתן סעדים זמניים. כאמור לעיל, הפסיקה הכירה באפשרות לצרף מסמכים שצורפו לבקשות ביניים בערכאה הדיונית. אולם, עיון במערכת "נט המשפט" בנספחים לבקשות לסעדים זמניים אליהם הפנו המערערים מעלה כי לא מדובר במסמכים הזהים למוצגים 11 ו-12. בשל כך, ראיתי לאפשר למשיבים, אם רצונם בכך, וככל שהם סבורים שמוצגים אלה לא צורפו לבקשות למתן סעדים זמניים, להגיש טיעון סדור בעניין עד ליום 24.10.2019.

 

9.        מוצג 13 – המשיבים לא העלו בבקשתם כל טענה באשר לסיבה שבגינה הם דורשים את הוצאתו של העמוד הראשון למוצג זה וכבר משום כך לא ראיתי להורות על הוצאתו מתיק המוצגים.

          

10.        מוצגים 15-16 – המשיבים טוענים כי מדובר במוצגים ש"המערערים ניסו להכניסם במהלך החקירה הנגדית של המשיב בהליך ההוכחות ובית המשפט לא התיר הכנסתם". המשיבים לא תומכים את טענותיהם בכל מסמך ואף לא מפנים להחלטות של בית המשפט המחוזי המורות על הוצאת המוצגים הללו מתיק בית המשפט. מנגד, המערערים טוענים כי מדובר בנספחים שצורפו לתצהירים מטעמם שניתנו לתמיכה בתשובת המערערים לתגובת המשיבים לבקשה לסעדים זמניים. יחד עם זאת, המערערים לא הצביעו על כתבי הטענות הספציפיים להם צורפו מסמכים אלה. בשל כך, ראיתי לאפשר למשיבים, אם רצונם בכך, וככל שהם סבורים שמוצגים אלה לא צורפו לבקשות למתן סעדים זמניים, להגיש טיעון סדור בעניין עד ליום 24.10.2019.

 

11.        מוצגים 23-22 – המשיבים לא העלו בבקשתם כל טענה באשר לסיבה שבגינה הם דורשים את הוצאתם של מוצגים אלה, וכבר משום כך לא ראיתי להורות על הוצאתם מתיק המוצגים.

12.      מוצג 24 – ככל שניתן להבין, המשיבים טוענים כי מדובר במסמך שהגשתו נאסרה בהחלטתו של בית המשפט המחוזי מיום 29.6.2016. ברם, עיון בהחלטה ובבקשה לצירוף ראיות מיום 27.3.2016 מעלה כי המסמך שצורף כמוצג 24 למוצגי המערערים לא נדון בהחלטה זו. משום כך לא ראיתי להורות על הוצאתו מתיק המוצגים.

 

13.      לסיכום, אני מורה כדלקמן:

 

           המזכירות תוציא את מוצגים 3 ו-7 מתיק המוצגים של המערערים. המזכירות תאפשר למערערים להגיש את כתב התביעה המקורי שהוגש לבית המשפט לענייני משפחה בפתח-תקווה במסגרת תמ"ש 25939-08-16 ותצרפו כמוצג 7 לתיק המוצגים מטעם המערערים.

 

           המשיבים רשאים להגיש השלמת טיעון באשר למוצגים 12-11 ו- 16-15, ככל שהם סבורים שמוצגים אלה לא צורפו לבקשות למתן סעדים זמניים, וזאת עד ליום 24.10.2019.

 

           בנסיבות העניין ונוכח התוצאה אליה הגעתי, בשלב זה איני פוסקת הוצאות למי מהצדדים. יחד עם זאת, אבהיר כי ככל שתוגש השלמת טיעון מטעם המשיבים, לא מן הנמנע כי אטה לפסוק הוצאות בהתאם להחלטה שתינתן בעניין.

 

           ניתנה היום, ‏ח' בתשרי התש"ף (‏7.10.2019).

 

 

 

 

שרית עבדיאן

 

 

ר ש מ ת

_________________________

הסרת המסמך

מסמכים נוספים

1
ע"א 7669/18
החלטה
12/11/2019
1
ע"א 7669/18
החלטה
07/11/2019
1
ע"א 7669/18
החלטה
05/11/2019
1
ע"א 7669/18
החלטה
03/11/2019
1
ע"א 7669/18
החלטה
30/10/2019
1
ע"א 7669/18
החלטה
24/10/2019
1
ע"א 7669/18
החלטה
07/10/2019
הסרת כל המסמכים
טען מסמכים נוספים