פלוני נ. מרכז החינוך העצמאי לת"ת ובתי ספר | חיפוש פסקי דין ברשת בחינם - ישראקורט

פלוני נ. מרכז החינוך העצמאי לת"ת ובתי ספר

רע"א 6117/19
תאריך: 09/12/2019

 

בבית המשפט העליון

רע"א  6117/19

 

 

לפני:  

כבוד השופטת י' וילנר

 

המבקשים:

1. פלוני

 

2. פלוני

 

3. פלונית

 

 

נ  ג  ד

 

המשיבים:

1. מרכז החינוך העצמאי לת"ת ובתי ספר

 

2. כלל חברה לביטוח בע"מ

 

3. עיריית דימונה

 

בקשת רשות ערעור על החלטת בית המשפט המחוזי ירושלים בתיק א 058796-07-15 שניתנה ביום 14.07.2019 על ידי כבוד השופט א' רון

 

בשם המבקשים:

עו"ד ינון הדאיה

בשם המשיב 1:

עו"ד דן ליברמן

בשם המשיבה 2:

עו"ד צפריר זילצר

בשם המשיבה 3:

עו"ד נ' קרוס

 

 

החלטה

 

1.        בקשת רשות ערעור על החלטתו של בית המשפט המחוזי בירושלים (כב' השופט א' רון) בת"א 58769-07-15 מיום 14.7.2019 בגדרה הוחלט למנות מומחה נוסף מטעם בית המשפט על מנת לאמוד את נכותו של המבקש.

 

רקע

 

2.        בבית המשפט המחוזי בירושלים מתנהלת תביעתו של המבקש (קטין) נגד המשיבים בטענה כי עבר התעללות קשה בבית הספר בו למד, אשר הובילה לנזקים נפשיים קשים.

 

3.        הצדדים הגישו חוות דעת של מומחים בתחום הפסיכיאטרי, כאשר מטעם המבקש הוגשה חוות דעתו של ד"ר אהרון פלשמן (להלן: המומחה מטעם המבקש) לפיה נכותו הנפשית הצמיתה היא בשיעור 70%, ואילו מטעם המשיבים הוגשה חוות דעתו של ד"ר ראסם כנאענה (להלן: המומחה מטעם המשיבים) לפיה נכותו הצמיתה של המבקש היא בשיעור 20% בלבד. עוד נטען בחוות הדעת מטעם המשיבים, כי אם יוכחו האירועים המתוארים בכתב התביעה, ניתן יהיה לייחס למשיבים אחריות ל-10% בלבד מנכותו של המבקש.

 

4.        ביום 1.11.2017 מינה בית המשפט המחוזי את ד"ר אסתי גלילי-ויסטוב, פסיכיאטרית ילדים, כמומחית מטעמו (להלן: המומחית), וביום 2.6.2018 הגישה המומחית את חוות דעתה לפיה נכותו הצמיתה של המבקש היא בשיעור 70% (להלן: חוות דעת המומחית). בחוות דעת המומחית לא נזכרה כלל חוות הדעת שהוגשה מטעם המשיבים. יתר על כן, בפתח חוות הדעת, תחת הכותרת "המסמכים שעמדו בפני בעת הגשת חוות הדעת" פירטה המומחית רשימת מסמכים שונים, ובה נזכרים גם כתב התביעה שהוגש וחוות דעתו של המומחה מטעם המבקש, ואולם חוות הדעת מטעם המשיבים לא מופיעה ברשימה זו.

 

5.        בהמשך לכך, הגישו המשיבים בקשה לבית המשפט המחוזי, להורות למומחית להבהיר האם לצורך הכנת חוות דעתה היא עיינה בחוות הדעת שהוגשה מטעמם, כמו גם בחומר הרפואי שהמציאו לעיונה ובטענותיהם. עוד ביקשו המשיבים כי ככל שהמסמכים האמורים עמדו בפני המומחית בעת שערכה את חוות דעתה, היא תבהיר מדוע לא כללה אותם ברשימת המסמכים הנזכרים בחוות הדעת ומדוע חוות הדעת לא כללה כל התייחסות אליהם.

 

6.        בית המשפט המחוזי נעתר לבקשה, וביום 25.6.2019 הגישה המומחית הבהרה כלהלן: "מבדיקת המסמכים הרפואיים בתיק חוות הדעת הנ"ל, אכן עמדה בפניי חוות דעתו של הפסיכיאטר ד"ר ראסם כנענה. אינני יודעת מדוע היא לא נכללה במסמכים, ויתרה מזאת מדוע לא התייחסתי לכך בדיון. בזמן שחלף אין ביכולתי לוודא מה הסיבה. אוסיף בדיון התייחסות הנוגעת לחוות הדעת של ד"ר כנענה". להבהרה זו צירפה המומחית התייחסות לחוות דעתו של המומחה מטעם המשיבים, ובסופה לא שינתה ממסקנתה המקורית בדבר אחוזי הנכות הצמיתה של המבקש.

 

7.        בתגובה לקבלת ההבהרה מהמומחית, הגישו המשיבים בקשה לפסול את חוות דעת המומחית ולמנות מומחה חלופי תחתיה. בבקשה צוין כי מהבהרת המומחית עולה כי היא לא התייחסה לחוות הדעת מטעם המשיבים בעת שערכה את חוות הדעת. בנסיבות אלה, כך נטען, המומחית אינה יכולה עוד לשקול בלב פתוח ובנפש חפצה את האמור בחוות הדעת מטעם המשיבים, ולא ניתן לרפא את הפגם בדיעבד.

 

8.        לאחר שקיים דיון בבקשה, קבע בית המשפט המחוזי כי לעת הזאת אין אפשרות לקבוע האם יש לאמץ את חוות דעת המומחית או שאין להעניק לה כל משקל. לצד זאת, עמד בית המשפט המחוזי על שיקולים המצדיקים לנקוט זהירות במקרה הנדון, ובהם – העובדה שאין כל אינדיקציה בחוות דעת המומחית לכך שחוות הדעת מטעם המשיבים עמדה בפניה; הפער הניכר שבין חוות הדעת שהגישו הצדדים; והעובדה שחוות הדעת עוסקת בתחום הפסיכיאטרי. לבסוף, דחה בית המשפט המחוזי את הבקשה לפסול את חוות דעת המומחית, תוך שצוין כי יש להותירה על כנה, וכי ככל שיהיה בכך צורך בעתיד תתקבל החלטה בבקשה לפסילת חוות הדעת. עם זאת, החליט בית המשפט המחוזי למנות מומחה נוסף, אשר יעיין בחוות דעת שני הצדדים וימנע מלעיין בחוות דעת המומחית.

 

           בקשת רשות הערעור דנן נסבה על החלטתו של בית המשפט המחוזי.

 

הבקשה דנן

 

9.        המבקש טוען כי בנסיבות המקרה הנדון אין כל הצדקה למינוי מומחה נוסף, שכן לא נמצא כל פגם מקצועי או פגם במהימנותה של המומחית. כן נטען כי מינוי מומחה נוסף יוביל לעינוי דין, הן בשל הימשכות ההליכים הנובעת מהחלטה זו, אך בעיקר בשל העובדה שהמבקש יידרש לפרט שוב את מסכת ההתעללויות שהובילה למצבו הנפשי. המבקש מוסיף כי המומחית הבהירה כי חוות הדעת מטעם המשיבים הייתה בפניה בעת שערכה את חוות דעתה, וכי מכל מקום היה ניתן להסיר את הספקות שהתעוררו לגבי המומחית באמצעות חקירתה.

 

10.      המשיבים מתנגדים לבקשת רשות הערעור, וסומכים ידיהם על החלטת בית המשפט המחוזי. בתשובות המשיבים נטען כי בחוות דעת המומחית נפל פגם היורד לשורש העניין, ומשכך ראוי היה לפסול את חוות הדעת, ואולם משעה שבית המשפט המחוזי החליט לנקוט צעד "מידתי" יותר של מינוי מומחה נוסף, אין מקום להתערב בהחלטה זו.

 

דיון והכרעה

 

11.      לאחר שעיינתי בבקשה ובתשובות לה, ולאחר שנתתי לצדדים הזדמנות לטעון בעניין החלת תקנה 410 לתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד-1984, ושוכנעתי כי לא ייפגעו זכויותיהם כבעלי דין אם אנהג בהתאם לתקנה זו, החלטתי לדון בבקשה כאילו ניתנה רשות לערער והוגש ערעור על פיה. אקדים ואציין כבר עתה כי דין הערעור להתקבל, כמפורט להלן.

 

12.      כידוע, כאשר בית המשפט מתקשה לאמץ את חוות דעתו של מומחה מטעם בית המשפט, הוא רשאי לפעול במספר דרכים: הכרעה בשאלות שבמחלוקת על סמך חוות הדעת שערך המומחה וראיות נוספות; מינוי מומחה נוסף; ופסילת המומחה ומינוי מומחה אחר תחתיו (ראו: רע"א 7479/18 פלוני נ' קרנית חברה לביטוח בע"מ (23.1.2019) (להלן: עניין פלוני)).

 

13.      ככלל, נקבע כי מומחה נוסף ימונה במקרים בהם בית המשפט נתקל בקושי מקצועי בחוות הדעת או במומחה, אשר מותיר ספק בלבו של בית המשפט ביחס ליכולתו להכריע בדבר מצבו הרפואי של התובע על סמך החומרים שלפניו. כן נקבע כי מינוי מומחה נוסף יעשה במשורה, ובמקרים בהם סבור השופט היושב בדין כי לא יהא זה ראוי לקבוע ממצאים שברפואה בהסתמך על חוות דעתו של המומחה אשר מונה על-ידו ועל הראיות הנוספות בתיק בלבד (ראו: רע"א 337/02 מזרחי נ' כלל חברה לביטוח בע"מ, פ"ד נו(4) 673, 676 (2002); עניין פלוני).

 

14.       לעומת זאת, פסילת חוות הדעת של המומחה ומינוי מומחה אחר תחתיו ייעשו במקרים בהם הקושי באימוץ חוות דעת המומחה נעוץ במהימנות חוות הדעת או במהימנות המומחה עצמו (המשליכה אף על מהימנות חוות הדעת). עוד נקבע כי בית המשפט ינקוט בצעד זה אך במקרים בהם חוסר מהימנותם של חוות הדעת או של המומחה יורד לשורש העניין וכאשר עלול להיגרם עיוות דין למי מהצדדים. הדוגמאות שניתנו בהקשר זה בפסיקה כללו אף מקרים בהם הועברה לעיונו של המומחה חוות דעת מטעמו של אחד הצדדים בלבד, באופן שעשוי לפגוע בעצמאות שיקול דעתו. ביחס למקרים אלו נקבע כי, ככלל, יש למנות מומחה אחר תחתיו, וזאת אף אם נהג המומחה בתום לב (ראו: רע"א 1834/18 שירותי בריאות כללית נ' פלונית, פסקאות 16-14 (3.5.2018) (להלן: עניין פלונית); עניין פלוני)).

 

15.      במקרה הנדון המבקשים הגישו בקשה לפסול את חוות דעת המומחית בשל הטענה כי המומחית לא עיינה בחוות הדעת מטעמם. לטענתם, בחוות דעתה של המומחית נפל פגם היורד לשורשו של העניין ועלול לגרום להם עיוות דין, ולא ניתן לרפא פגם זה בדיעבד. ודוק, טענה זו מופנית כלפי מהימנותה של חוות הדעת ואינה עוסקת במקצועיותה של המומחית. במצב דברים זה, ובהתאם לכללים הנזכרים לעיל, היה על בית המשפט המחוזי להכריע כבר כעת האם פגם כאמור אכן נפל בחוות דעתה של המומחית, ובהתאם לכך להכריע האם יש לפסול את חוות דעתה אם לאו.

 

           החלטתו של בית המשפט המחוזי לדחות את בקשת המשיבים ולהותיר את חוות דעת המומחית על כנה, אך בד בבד להורות על מינוי מומחה נוסף מעוררת קושי. זאת, שכן ככל שבית המשפט המחוזי שוכנע כי חוות הדעת מטעם המשיבים עמדה בפני המומחית בעת כתיבת חוות דעתה, כאמור בהבהרה שהגישה, הרי שלא נפל פגם במהימנותה של המומחית או במהימנות חוות דעתה, ואף לא במקצועיותה. לכל היותר, בנסיבות אלה, ניתן היה לקבוע כי נפל בחוות הדעת פגם טכני במהותו, שאינו מקים עילה לפסול את חוות הדעת, ואף לא למנות מומחה נוסף. לעומת זאת, ככל שבית המשפט המחוזי שוכנע כי חוות הדעת מטעם המשיבים לא עמדה בפני המומחית בעת כתיבת חוות הדעת, נראה כי ראוי היה לפסול את חוות דעת המומחית, ולו מפני החשש ממראית עין של עיוות דין (ראו: עניין פלונית; עניין פלוני)). בענייננו, כאמור, בית המשפט המחוזי נמנע מלהכריע בשאלה האם חוות הדעת מטעם המשיבים עמדה בפני המומחית בעת שהיא ערכה את חוות דעתה, הותיר את חוות הדעת על כנה והורה על מינוי מומחה נוסף. כפי שהובהר לעיל, אני סבורה כי בנסיבות המקרה לא היה מקום להורות על מינוי מומחה נוסף, וכי השאלה האם יש להורות על פסילת חוות דעת המומחית תוכרע רק לאחר שבית המשפט יקבע האם חוות הדעת מטעם המשיבים עמדה בפני המומחית, כאמור.

 

           למותר לציין כי בית המשפט המחוזי רשאי לאפשר את חקירת המומחית בעניין הנדון, ולאחר מכן ליתן החלטה חדשה כחכמתו.

 

16.      סוף דבר: הערעור מתקבל במובן זה שההחלטה למנות מומחה נוסף מתבטלת.

 

           אין צו להוצאות.

 

           ניתנה היום, ‏י"א בכסלו התש"ף (‏9.12.2019).

 

 

 

ש ו פ ט ת

 

_________________________

הסרת המסמך

מסמכים נוספים

הסרת כל המסמכים
טען מסמכים נוספים