פלוני נ. מדינת ישראל | חיפוש פסקי דין ברשת בחינם - ישראקורט

פלוני נ. מדינת ישראל

בג"ץ 4383/19
תאריך: 06/08/2019

 

בבית המשפט העליון בשבתו כבית משפט גבוה לצדק

בג"ץ  4383/19

 

לפני:  

כבוד השופטת ע' ברון

 

 

כבוד השופט ד' מינץ

 

 

כבוד השופט א' שטיין

 

 

העותר:

פלוני

                                          

 

נ  ג  ד

                                                                                                    

המשיבים:

1. מדינת ישראל

 

2. בית משפט השלום בירושלים

                                          

עתירה למתן צו על תנאי ובקשה למתן צו ביניים

                                          

בשם העותר:

בעצמו                        

 

 

פסק-דין

 

השופטת ע' ברון:

 

1.        בעתירה מתבקש כי תבוטל החלטת בית משפט השלום בירושלים מיום 11.3.2019 (כבוד השופט ש' הרבסט, ס"נ, ת"פ 71078-11-18), בגדרה נדחתה בקשת העותר לביטול כתב אישום שהוגש נגדו בגין עבירות לפי חוק הטיס, התשע"א-2011 (להלן: חוק הטיס).

 

2.        נגד העותר, שהוכשר כטייס מסוקים בשירותו הצבאי, הוגש ביום 29.11.2018 כתב אישום – בגין הטסת שלושה כלי טיס שברשותו באזור יהודה ושומרון, שהוא ככלל אזור אסור לטיסות אזרחיות על פי דין; וזאת תוך שהמריא ונחת במנחת שהקים בחצר ביתו שבאיתמר ובמקומות נוספים באזור, ובחלק מן המקרים הטיס והנחית את כלי הטיס בשדה התעופה ירושלים (עטרות) שבחזקת רשות שדות התעופה. במסגרת כתב האישום מיוחסות לעותר עבירות של הפעלת כלי טיס שאינם רשומים בפנקס הרישום המתנהל לפי חוק הטיס, ובלא רישיון טיס בתוקף; ובחלק מן האישומים מואשם העותר אף בהפעלת כלי טיס באופן שיש בו כדי לגרום סכנה לחיי אדם ובהסגת גבול (להלן: כתב האישום).

 

           ברקע הדברים יצוין כי העותר הורשע בעבר בבית משפט השלום בכפר סבא בשתי עבירות של הפעלת כלי טיס ללא רישיון (ת"פ  14654-01-14); וביום 3.1.2016 נגזר עליו עונש של 6 חודשי מאסר על תנאי למשך 3 שנים, והתנאי שלא יעבור עבירה שבה הורשע וכן קנס כספי בסך 2,500 ש"ח. ערעור שהוגש על הכרעת הדין נדחה בהסכמת העותר, ואולם ערכאת הערעור ביטלה את הקנס שהושת עליו, וזאת  בין היתר "לאור התרשמותו של מותב זה בדבר הבנתו של המערער (העותר – ע'ב') את חומרת מעשיו והתחייבותו שלא לחזור על ביצוע העבירות" (ע"פ 23254-01-16, פסקה 8 לפסק הדין מיום 16.8.2016).

 

3.        במוקד העתירה שלפנינו, בקשה שהגיש העותר לבית משפט השלום לביטול כתב האישום, בטענה כי העובדות המתוארות בכתב האישום אינן מהוות עבירה (בקשה לפי סעיף 149(4) לחוק סדר הדין הפלילי [נוסח משולב], התשמ"ב-1982). לעמדת העותר חוק הטיס חל רק על שטחה הריבוני של מדינת ישראל או על כלי טיס ישראלים (הרשומים במרשם בישראל), ומאחר שהעבירות המיוחסות לו עניינן בטיסות שביצע במרחב האווירי של אזור יהודה ושומרון ובכלי טיס שאינם רשומים במרשם הישראלי, הרי שלדידו לא ניתן לייחס לו כל עבירה מכוח החוק. בית משפט השלום דחה כאמור את בקשת העותר ביום 11.3.2019,  תוך שקבע כי חוק הטיס חל על אזרחי ישראל המתגוררים ביהודה ושומרון ועל כלי טיס שמוטסים על ידם באזור זה; ובגדר למעלה מן הצורך הוסיף כי ניתן להחיל את חוק הטיס על העותר גם לפי סעיף 2(א) לחוק לתיקון ולהארכת תוקפן של תקנות שעת חירום (יהודה ושומרון – שיפוט בעבירות ועזרה משפטית), התשס"ז-2007, שזו לשונו:

 

בנוסף לאמור בכל דין יהיה בית המשפט בישראל מוסמך לדון, לפי הדין החל בישראל, אדם הנמצא בישראל על מעשהו או מחדלו שאירעו באזור וכן ישראלי על מעשהו או מחדלו שאירעו בשטחי המועצה הפלסטינית, והכל אם המעשה או המחדל היו עבירות אילו אירעו בתחום השיפוט של בתי המשפט בישראל.

 

           עוד הובהר בהחלטה כי חוק הטיס קובע במפורש שהפעלת כלי טיס שלא נרשם כדין מהווה עבירה פלילית, וכי אין כל לאקונה בחוק ביחס לכלי טיס שאינם רשומים בישראל.

 

           בעתירה שלפנינו מבקש העותר כי החלטת בית משפט השלום תבוטל וכך גם כתב האישום, תוך שהוא חוזר וטוען כי חוק הטיס לא חל בנסיבות המקרה; וזאת בשונה מן המצב בהליך הפלילי הקודם נגדו, שאז עדיין לא גרע את כלי הטיס שברשותו מהמרשם הישראלי. העותר מוסיף כי הגבלת זכותו לטוס באזור מגוריו ביהודה ושומרון מהווה פגיעה חוקתית בזכות העיסוק המוקנית לו, וכי המקרה דנן מצדיק התערבות של בית משפט זה משום שהוא מצביע על תופעה קיצונית של שרירות מינהלית. סמוך לאחר הגשת העתירה הגיש העותר בקשה למתן צו ביניים, לעיכוב ההליך הפלילי  התלוי ועומד בבית משפט השלום עד להכרעה בעתירה.

 

4.        לאחר עיון בעתירה ובנספחיה, הגענו לכלל מסקנה כי דינה להידחות על הסף בהיעדר עילה להתערבותנו.

 

           העותר מבקש כי נבטל את החלטת בית משפט השלום, שבה נדחתה בקשתו לביטול כתב האישום שהוגש נגדו. כידוע, בית משפט זה בשבתו כבית משפט גבוה לצדק אינו יושב כערכאת ערעור על החלטותיהן של ערכאות השיפוט המוסמכות – ובכלל זה אינו מתערב בהחלטות ביניים, ובהן החלטות ביניים הניתנות במסגרת הליך פלילי, וזאת "בין אם ההחלטות מקובלות עליו מבחינת העקרונות או התוצאה ובין אם לאו" (בג"ץ 4785/10 גבאי נ' בית המשפט המחוזי בבאר שבע (8.7.2010)). הכלל הוא שטענות התוקפות החלטות מסוג זה צריכות להתברר במסגרת ערעור על פסק הדין כולו, וזאת למעט במקרים חריגים שבחריגים – כשמדובר בשאלה שבסמכות היורדת לשורשו של עניין, או אם מתגלה תופעה קיצונית של שרירות בתחום שהוא מנהלי טהור (בג"צ 4052/18 גיפשטיין נ' בית המשפט לעניינים מקומיים בתל אביב (6.8.2018); בג"צ 2069/18 דרי נ' בית המשפט המחוזי באר שבע (13.5.2018); בג"ץ 583/87 הלפרין נ' כבוד סגן נשיא בית המשפט המחוזי בירושלים, פ"ד מא(4) 683, 702 (1987)). עניינו של העותר אינו נמנה עם חריגים אלה.

 

           העותר סבור כי עניינו מעורר שאלות שיסודן הוא "מינהלי טהור", ואולם לא כך הדבר. טענות העותר מתמצות בפרשנות חוק הטיס והיקף תחולתו; הן בעלות אופי ערעורי גרידא; ובכל מקרה אינן מצביעות על "תופעה קיצונית של שרירות בתחום שהוא מינהלי טהור". הגורם המתאים אפוא לבירור טענותיו של העותר הוא בית המשפט המחוזי בשבתו כבית משפט לערעורים פליליים – במסגרת ערעור שהעותר רשאי להגיש בבוא היום על פסק הדין שיינתן בעניינו (ככל שימצא לנכון לעשות כן, ומבלי להביע עמדה בנדון). די בכך כדי להביא לדחיית העתירה.  

 

5.        זאת ועוד. העותר מעיד בעתירתו כי גרע את כלי הטיס שבבעלותו מן המרשם בניסיון לעקוף את הוראות חוק הטיס ותוך שהוא עושה דין לעצמו, מטיס את כלי הטיס שברשותו ללא רישיון, באזורים אסורים לטיסה אזרחית, ומנחית אותם במנחת פיראטי שהקים לעצמו. התנהלות מעין זו אינה יכולה לזכות בסעד מן הצדק, ודאי כשמדובר במעשים העלולים לסכן חיי אדם.

 

           לבסוף יצוין, כי הוטל חיסיון על שמו של העותר מאחר שבקשה בנושא תלויה ועומדת בבית משפט השלום ועל מנת שלא לסכל את הדיון בה.

 

6.        סוף דבר, העתירה נדחית וממילא נדחית אף הבקשה לצו ביניים. משלא נתבקשה תגובה, אין צו להוצאות.

 

           ניתן היום, ‏ה' באב התשע"ט (‏6.8.2019).

 

 

 

ש ו פ ט ת

ש ו פ ט

ש ו פ ט

 

_________________________

הסרת המסמך

מסמכים נוספים

הסרת כל המסמכים
טען מסמכים נוספים