פלוני נ. המאגר הישראלי לביטוחי רכב ("הפול") | חיפוש פסקי דין ברשת בחינם - ישראקורט

פלוני נ. המאגר הישראלי לביטוחי רכב ("הפול")

ע"א 4660/20
תאריך: 04/11/2020

 

 

בבית המשפט העליון

 

ע"א  4660/20

ע"א  4881/20

 

לפני:  

כבוד הרשמת דר להב

 

המערער:

פלוני

                                          

 

נ  ג  ד

                                                                                                    

המשיבה:

המאגר הישראלי לביטוחי רכב ("הפול")

                                          

 

                                          

 

צו סיכומי טענות

 

 

1.        הערעור נקבע לדיון מקדמי לפני כבוד השופט י' עמית ביום 26.1.2021 בשעה 10:15. הצדדים יהיו נכונים לעמוד בקשר עם מרשיהם במהלך הדיון.

 

מכוח תקנה 448 של תקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד-1984, נקבע בזאת הסדר ביחס לדרכי שמיעת הערעור, כמפורט להלן:

 

סיכום טענות

2.        הצדדים יגישו את סיכומיהם בכתב.

 

סדר ההגשה ומתכונת הסיכומים

 

3.        המערער ב-ע"א 4660/20 יגיש את סיכום טענותיו עד ליום 7.12.2020 בהיקף של עד 8 עמודים.

 

4.        המשיבה ב-ע"א 4660/20, היא המערערת ב-ע"א 4881/20, תגיש את סיכום טענותיה הן כמערערת והן כמשיבה, במסמך אחד, עד ליום 21.12.2020 בהיקף של עד 10 עמודים. במסמך סיכום הטענות תבחין המשיבה בין טענותיה בכל הליך באמצעות כותרות מתאימות.

 

5.        המערער ב-ע"א 4660/20 יגיש סיכום טענותיו כמשיב ב-ע"א 4881/20 וכן סיכומי תשובה בערעורו, אם הוא חפץ בכך, במסמך אחד, עד ליום 4.1.2021 בהיקף של עד 6 עמודים. במסמך סיכום הטענות, יבחין המערער בין טענותיו בכל הליך באמצעות כותרות מתאימות. 

 

6.        המשיבה ב-ע"א 4660/20 תגיש סיכומי תשובה בערעורה (אם היא חפצה בכך), עד ליום 18.1.2021, בהיקף של 2 עמודים.

 

7.        לעניין סעיפים 2 עד 4 לעיל, "עמוד" הוא מסמך בגודל המכונה A4. הסיכומים יוגשו כך שיהיו קריאים וברורים. הרווח בין השורות בהדפסה יהיה רווח כפול לפחות. האותיות יהיו בגופן 12 והמרווח בין האותיות יהיה "רגיל", תוך השארת שוליים ברוחב של שני סנטימטרים לפחות מכל צד. מידות אלה מתייחסות לגופן David. אם בעלי הדין משתמשים בגופן אחר עליהם להתאים את מידותיו לדרישות אלה. הסיכומים לא יכללו טענות על דרך של הפניה להודעת הערעור או לסיכומים בהליך דלמטה.

 

8.        תיק המוצגים יוגש במועד שנקבע להגשת סיכומים, בכריכה נפרדת מכתב הסיכומים. כמו כן, יגישו הצדדים, במועד הגשת הסיכומים, רשימת אסמכתאות שבדעתם להסתמך עליהם. אין לצרף לתיק המוצגים את פסק הדין מושא הערעור. כמו כן, ככלל אין לצרף מוצג המצוי בתיק מוצגים אשר כבר הוגש על ידי אחד מבעלי הדין האחרים, ודי בהפניה לאותו מוצג. לא יוגש כרך אסמכתאות שעניינו פסקי דין או החלטות של בתי משפט בישראל ובלבד שאלו פורסמו במסגרת פרסום רשמי (פד"י) או שניתן לאתרם במאגרי מידע מסחריים אחרים. אין באמור לעיל כדי למנוע הגשת אסמכתאות שאינן נכללות באמור לעיל או הגשה במסגרת נספחים לכתבי בי דין של אסמכתא אחת או מספר מועט של אסמכתאות שבעל הדין סבור שיש להן מרכזיות או חשיבות מיוחדת בהליך".

 

9.        בהתאם להוראת תקנה 497ב לתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד-1984, לא יוגשו סיכומי הטענות של הצדדים, לרבות סיכומי התשובה, באמצעות הפקסימיליה.

 

10.      חיובי בעלי הדין לפעול על-פי החלטה זו אינם מותלים זה בזה, ומחדל של בעל דין אינו פוטר את בעלי הדין האחרים מהגשת סיכומיהם במועד, אלא אם כן שינה בית המשפט את המועד שנקבע על-פי בקשה שהוגשה.

 

המצאה      

11.      בעלי הדין ימציאו שלושה עותקים מסיכום טענותיהם לבית המשפט, וכן ימציאו עותק לכל יתר בעלי הדין, בד בבד עם ההמצאה לבית המשפט או קודם לכן. בעלי הדין יציינו את דבר ההמצאה, בסיכומיהם.  

 

שינוי

12.      חפצו בעלי הדין או מי מהם לשנות הסדר זה, עליהם להגיש בקשה הכוללת את תגובות יתר בעלי הדין, או הסבר להעדר תגובות אלה. הבקשה תציין את המועדים המקוריים שנקבעו וכן תנקוב במועדים המוצעים על דרך של ציון המועד, ולא על דרך של קביעת תקופה.

 

עיקרי טיעון

13.      נקבע בזאת, כי אין צורך בהגשת עיקרי טיעון לפי תקנה 446 לתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד – 1984.

 

           הגשת הסיכומים בכתב תקדם לדיון בעל פה, וכל בקשה לשינוי במועדי הגשת הסיכומים בכתב, חייבת לציין את המועד שנקבע לשמיעת הטיעונים בעל פה.

 

           ניתן היום, ‏י"ז בחשון התשפ"א (‏4.11.2020).

 

 

 

 

דר להב

 

 

ר ש מ ת

_________________________

הסרת המסמך
טען מסמכים נוספים