עיריית חיפה נ. מוניות גרין בע"מ | חיפוש פסקי דין ברשת בחינם - ישראקורט

עיריית חיפה נ. מוניות גרין בע"מ

עע"מ 4006/20
תאריך: 15/07/2020

 

בבית המשפט העליון בשבתו כבית משפט לערעורים אזרחיים

 

עע"מ  4006/20

 

לפני:  

כבוד השופט ע' גרוסקופף

 

המבקשת:

עיריית חיפה

 

 

נ  ג  ד

 

המשיבה:

מוניות גרין ליין בע"מ

 

בקשה לעיכוב ביצוע פסק דינו של בית המשפט המחוזי בחיפה בשבתו כבית משפט לעניינים מנהליים מיום 1.6.2020 בת"מ 16567-09-19 שניתנה על ידי כב' השופט ד"ר מנחם רניאל

 

בשם המבקשת:

עו"ד יוסי דלל

 

 

החלטה

 

 

לפניי בקשה לעיכוב ביצוע פסק דין שניתן על ידי בית המשפט המחוזי בחיפה בשבתו כבית משפט לעניינים מנהליים (כב' השופט ד"ר מנחם רניאל) בת"מ 16567-09-19  מיום 1.6.2020, אשר פסק לטובת המשיבה פיצויים בסך כ-250,000 ש"ח בתוספת מע"מ, וכן תשלומים שונים בגין אגרות, שכר טרחת עורך דין והוצאות מומחים.

 

רקע והשתלשלות העניינים

 

1.            בחודש מאי 2011 פרסמה המבקשת (להלן: "עיריית חיפה") מכרז פומבי 12/11 להפעלת תחנת מוניות בסמוך לתחנת הרכבת חוף-הכרמל בחיפה, עבור דמי היתר שישולמו לקופת העירייה (להלן: "המכרז הראשון"). משך תקופת הפעלת תחנת המוניות על פי המכרז היתה 3 שנים וכן אופציה לשנה נוספת. למכרז ניגשו 3 מציעות. המשיבה (בשמה הקודם "מוניות סכנין (2002) בע"מ", להלן: "מוניות גרין ליין") היא אחת מהן. המציעות הנוספות במכרז היו מוניות מרכז חורב בע"מ ולימו שירותי תחבורה בע"מ (להלן: "מוניות מרכז חורב", ו-"מוניות לימו", בהתאמה).  הצעת מוניות גרין ליין היתה הגבוהה ביותר ועמדה על סך של 286,000 ש"ח. ביום 28.6.2011 הכריזה ועדת המכרזים על מוניות גרין ליין כזוכה במכרז הראשון, וכן פסלה את הצעת מוניות לימו, שחסרה מסמכים מהותיים.

 

2.            מוניות מרכז חורב לא השלימה עם ההכרזה האמורה והגישה עתירה מנהלית נגד עריית חיפה במסגרתה עתרה לביטול זכייתה של מוניות גרין ליין במכרז מחמת תכסיסנות, ועתרה להכריז עליה כזוכה במכרז (עת"מ 35462-07-11). בעקבות הגשת העתירה המנהלית ניתן צו מניעה זמני אשר אסר על עיריית חיפה להתקשר בהסכם עם מוניות גרין ליין כזוכה במכרז. ביום 19.9.2011 הורה בית המשפט המחוזי (כב' השופטת ברכה בר-זיו) על ביטול המכרז הראשון נוכח העובדה כי המציעות הגישו ערבויות בנקאיות גבוהות מהנדרש בתנאי הסף למכרז (ערבויות מטיבות). בעקבות החלטה זו פרסמה עיריית חיפה מכרז חדש 35/2011 (להלן: "המכרז השני"). מוניות גרין ליין ניגשה גם למכרז השני והציעה גם בו את ההצעה הגבוהה ביותר. 

 

3.             על החלטת בית המשפט המחוזי לבטל את המכרז הראשון הגישה מוניות מרכז חורב ערעור לבית משפט זה. ביום 14.3.2012 הוחלט על מחיקת הערעור והחזרת הדיון לבית המשפט המחוזי, נוכח הסכמת הצדדים. עם זאת, נקבע כי עד מיצוי ההליך בבית המשפט המחוזי לא תקדם עיריית חיפה את הליכי המכרז השני ולא תכריז על הזוכה בו (עע"מ 7708/11 מוניות מרכז חורב בע"מ נ' עיריית חיפה (14.3.2012)). התיק המשיך להתנהל בבית המשפט המחוזי וביום 5.8.2012 ניתן פסק הדין בעתירה, בגדרו נפסק כי נפלו פגמים הן בהצעתה של מוניות מרכז חורב והן בהצעתה של מוניות גרין ליין, באופן המחייב פסילתן של כל המציעות במכרז. על כן, נדחתה עתירה של מוניות מרכז חורב להכריז עליה כזוכה במכרז (עת"מ 35462-07-11 מוניות מרכז חורב בע"מ נ עיריית חיפה (5.8.2012)).

 

4.            מוניות מרכז חורב שבה וערערה על החלטת בית המשפט המחוזי לבית משפט זה (עע"מ 6197/12), ולצד הודעת הערעור הגישה בקשה למתן צו מניעה זמני לתקופת הערעור, לפיו תמנע עיריית חיפה מלהכריז על זוכה במכרז השני. ביום 21.8.2012 ניתנה החלטת בית משפט זה (השופט יורם דנציגר) אשר דחתה את הבקשה למתן צו מניעה זמני (להלן: "ההחלטה בעניין צו המניעה הזמני"). ואולם, חרף העובדה שנדחתה הבקשה לצו מניעה זמני, וחרף מספר פניות מטעם מוניות גרין ליין, ועדת המכרזים לא התכנסה לדון בזוכה במכרז השני. ועדת המכרזים התכנסה לבסוף בימים 30.10.2012 ו-13.11.2012 אולם לא הכריזה בישיבות אלו על הזוכה במכרז. ביום 25.11.2012 פנתה מוניות גרין ליין לעיריית בחיפה בדרישה כי תושב לה הערבות שהפקידה לצורך השתתפות במכרז השני, וביום 6.12.2012 שבה ופנתה בנדון. באותו היום החזירה עיריית חיפה למוניות גרין ליין את הערבות הבנקאית שניתנה על ידה, והודיעה לה כי בכך נפסלת הצעתה במכרז השני. בחלוף כחודש, ביום 1.1.2013, הכריזה ועדת המכרזים על זכייתה של מוניות מרכז חורב במכרז השני. נוכח זכייתה, משכה מוניות מרכז חורב את ערעורה על החלטת בית המשפט המחוזי (עע"מ 6197/12 מוניות מרכז חורב בע"מ נ' עיריית חיפה (11.4.2013).

 

5.            ביום 22.3.2015 הגישה מוניות גרין ליין תובענה מנהלית נגד עיריית חיפה בגין נזקים שנגרמו לה עקב אי הכרזתה כזוכה במכרז השני, אולם ביום 8.3.2016 נמחקה התובענה בהסכמה (ת"מ 44097-06-2015, להלן: "התובענה המנהלית הראשונה").

 

6.            בחלוף 6 שנים מהכרזת ועדת המכרזים על זוכה במכרז, ביום 8.9.2019, הגישה מוניות גרין ליין את התובענה המנהלית מושא הבקשה שלפניי, ובה טענה לנזקים שנגרמו לה כתוצאה מאי זכייה במכרז אותם העמידה, משיקולי אגרה, על סך של 2,000,000 ש"ח. בהליך שהתנהל לפני בית המשפט המחוזי בחרה עיריית חיפה שלא להעיד עדים מטעמה וכן לא הגישה חוות דעת מטעמה. מטעם מוניות גרין ליין הוגשו חוות דעת ונחקרו מומחים. ביום 1.6.2020 ניתן פסק הדין בתובענה המנהלית (להלן: "פסק הדין"). נפסק, כי עיריית חיפה וועדת המכרזים נהגו שלא כדין בכך שלא פעלו בגדר סמכותם לדון ולהכריע מיהי ההצעה הזוכה במכרז השני בתוך זמן סביר, וזאת לאחר שהוסרה המניעה להכריע בהצעה הזוכה, עם מתן ההחלטה בעניין צו המניעה הזמני. בית המשפט קמא קבע כי בנסיבות העניין עומד פרק הזמן הסביר על שבועיים. כמו כן נפסק כי משעה שמוניות גרין ליין דרשה מיוזמתה להחזיר לה את הערבות שהופקדה על ידה, היא גילתה דעתה שאינה רוצה עוד להיות מציעה במכרז, ועל כן היא אינה זכאית לפיצוי כאילו זכתה במכרז, אלא אך לפיצויים בגין התקופה שבין הסרת המניעה להכריז על זוכה במכרז ועד משיכת הערבות – פרק זמן של 3.6 חודשים.

 

           באשר לגובה הפיצוי – בית המשפט קמא פסק למוניות גרין ליין פיצויי קיום בגין הפרת חובת תום הלב במשא ומתן, כאמור בסעיף 12 לחוק החוזים (חלק כללי), התשל"ג-1973, וקבע כי היא זכאית לפיצויים בגין ההכנסה שנמנעה ממנה בין המועד הסביר להכרזה עליה כזוכה במכרז – שבועיים לאחר שהוסרה המניעה לכך בהחלטה בעניין צו המניעה הזמני (5.8.2012), לבין המועד שבו הוחזרה לה הערבות (6.12.2012), דהיינו לתקופה של 3.6 חודשים. לצורך קביעת הפיצוי התבסס בית המשפט על חוות הדעת שהגישה מוניות גרין ליין, ופסק כי הפסד הרווח לחודש שנמנע ממוניות גרין ליין הוא 68,667 ש"ח, בתוספת מע"מ, ובסך הכל בגין 3.6 חודשים – 247,201 ש"ח. בנוסף, פסק בית המשפט המחוזי לטובת מוניות גרין ליין 6,180 ש"ח עבור אגרת בית משפט, שכר טרחת עורכי דין בסך 20,000 וכן החזר הוצאות מומחים בסך 11,244 ש"ח.

 

בקשת עיכוב הביצוע

 

7.            עיריית חיפה לא השלימה עם פסק דינו של בית המשפט המחוזי והגישה ערעור לבית משפט זה, ולצידו בקשה לעיכוב ביצוע פסק הדין – היא הבקשה שלפניי.

 

8.             במסגרת בקשת עיכוב הביצוע טוענת עיריית חיפה כי הן סיכויי הערעור והן מאזן הנוחות נוטים לטובתה.  ביחס למאזן הנוחות נטען כי יש לזקוף לחובת מוניות גרין ליין את "התנהגותה ופועלה" (סעיף 12 לבקשה לעיכוב ביצוע). בכלל זה מלינה עיריית חיפה כי מוניות גרין ליין היא שביקשה לקבל לרשותה את הערבות ובכך איינה במו ידיה את מעמדה כמציעה במכרז; כי מוניות גרין ליין לא הגישה עתירה מנהלית עובר לבקשתה להחזר הערבות; כי מוניות גרין ליין השתהתה בהגשת התובענה המנהלית הראשונה שנמחקה בהסכמה; כי מוניות גרין ליין השתהתה בהגשת התובענה המנהלית מושא הערעור. מכל אלו, בפרט נוכח השיהוי בהגשת התובענה המנהלית, סבורה עיריית חיפה כי מאזן הנוחות נוטה לטובתה. באשר לסיכויי הערעור נטען כי "סיכויי הערעור, זאת לאור הטיעונים בהודעת הערעור וכפי שהובאו לעיל, בתמצית, טובים הם" (סעיף 14 לבקשה לעיכוב ביצוע). כמו כן ציינה עיריית חיפה כי "למשיבה לא ייגרם כל נזק ולכן היותר נזקה מהיעתרות בית המשפט לבקשה לעיכוב ביצוע קטן" (סעיף 15 לבקשה) וכי " בקשתה לעיכוב הביצוע מטרתה לשמור על מצב קיים..." (סעיף 16 לבקשה).

 

9.            למען שלמות התמונה יצוין כי ביום 25.6.2020 הגישה מוניות גרין ליין תשובה לבקשה לעיכוב ביצוע פסק הדין, אולם מבלי שניתנה החלטה המורה לה לעשות כן, בניגוד לתקנה 465(ג) לתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד-1984, ועל-כן הריני להורות על הוצאתה מתיק בית המשפט.

 

דיון והכרעה

 

10.         תקנה 466 לתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד-1984 (להלן: "התקנות") קובעת כי "הגשת ערעור לא תעכב את ביצוע ההחלטה שעליה מערערים". עיכוב ביצועו של פסק דין הוא אפוא החריג לכלל. שניים הם השיקולים שנקבעו בפסיקת בית משפט זה לעיכוב ביצוע פסק דין עד להכרעה בערעור: (א) סיכוי הערעור הם טובים; (ב) מאזן הנוחות נוטה לטובת מבקש העיכוב, במובן זה שביצוע פסק הדין יגרום לו נזק בלתי הפיך או כי יהיה קושי ממשי להשיב את המצב לקדמותו ככל שיזכה בערעור ופסק הדין יבוטל. בין שני השיקולים הללו מתקיים יחס של מקבילית כוחות, לפיו ככל שסיכויי הערעור גבוהים יותר כך ניתן להקל בדרישת מאזן הנוחות, ולהיפך (ע"א 1881/14 שומרז חברה לבנין ופתוח בע"מ נ' שמריז, פסקה 12 (13.4.2014); ע"א 5432/16 סמואל נ' אליהו, פסקה 13 (18.1.2017); ע"א 4790/19 רשות מקרקעי ישראל נ' עזבון המנוח עבדאללה דעיבס, פסקה 16 (24.12.2019)).

 

11.         הדברים נכונים ביתר שאת כאשר עסקינן בפסק דין המטיל על המערער חיוב כספי. הטעם לכך, הוא שבמקרה הרגיל אין המדובר במצב בלתי הפיך היה והמערער יזכה בערעורו ופסק הדין יבוטל (ע"א 3361/15 טיטלבאום נ' שפירא, פסקה 17 (22.7.2015)); בית המשפט יחרוג מכלל זה במקרים אשר המשותף להם הוא החשש שמא כאשר יזכה המערער בערעור לאחר שבוצע פסק הדין, יהיה זה "מן הנמנע – או קשה מאד – להשיב את המצב לקדמותו" (יואל זוסמן סדרי הדין האזרחי 859 (מהדורה שביעית, שלמה לוין עורך, 1995)). כך למשל, כאשר דחיית הבקשה לעיכוב ביצוע פסק דין תביא לקריסתו הכלכלית של המערער ותגרום לו נזק רב (ע"א 6626/96 חנני נ' פקיד שומה חיפה, פ"ד נ(5) 406 (1997)); כאשר יש בידי המערער לשכנע כי לא יוכל להיפרע מהזוכה אם יצליח בערעורו (ע"א 7729/18 ביבי כבישים עפר ופיתוח בע"מ נ' רכבת ישראל בע"מ, פסקה 19 (7.1.2019); וכאשר מדובר בפסק דין המורה על תשלום סכום כסף גבוה במיוחד, המעורר חשש שמא הזוכה יוציא חלקים ממנו עד להכרעה בערעור באופן שיקשה על השבתו (ע"א 6273/19 אלטר נ' בן אבו, פסקה 12 (2.12.2019)).

 

12.          נטל השכנוע להראות שחל אחד החריגים בגינו יש לעכב ביצוע פסק דין, מוטל על מבקש עיכוב הביצוע (ע"א 2965/96 עטיה נ' עיריית תל-אביב-יפו, פ"ד נ(1) 668, 671 (1996)).  על מנת לעמוד בנטל זה על מבקש עיכוב הביצוע להציג תשתית ראייתית ועובדתית לתמיכה בטענתו בדבר הקושי שיעמוד בפניו בהמשך הדרך בבואו להיפרע מהמשיב (ע"א 9351/07 הועדה המקומית לתכנון ובניה מצפה אפק נ' נגל, פסקה 5 (23.12.2007)).

 

13.         בנסיבות העניין, פשיטא כי עירית חיפה לא עמדה בנטל המוטל עליה להציג תשתית ראייתית מינימאלית לביסוס טענותיה, וניכר מהבקשה לעיכוב ביצוע כי אינה מפנימה שניתן פסק דין בעניינה. עיריית חיפה מבקשת לבסס את טענותיה בדבר מאזן הנוחות על טיעונים שאין ביניהם לבין מאזן נוחות ולא כלום. היא איננה מתייחסת למצבה הכספי של מוניות גרין ליין או למצבה הכספי שלה, וכל טענותיה הן טענות משפטיות שנידונו ונדחו בבית המשפט המחוזי (דוגמת טענת שיהוי וטענה בדבר אי הגשת עתירה מנהלית עובר להגשת תובענה מנהלית), אשר כלל אינן קשורות לחשש שמא אם וכאשר תזכה עירית חיפה בערעור לאחר שבוצע פסק הדין, יהיה זה "מן הנמנע – או קשה מאד – להשיב את המצב לקדמותו". גם הטענה כי הנזק שייגרם למוניות גרין ליין מעיכוב הביצוע הוא קטן נטענה בעלמא, מבלי להבהיר מדוע כך הם פני הדברים. באשר לטענה לפיה מדובר על שימור מצב קיים, הרי שבכך באה לידי ביטוי אי ההכרה בעובדה שניתן פסק דין כספי לחובת עיריית חיפה, ובזכותה של מוניות גרין ליין למימוש זכויותיה על פי פסק הדין. במצב דברים זה, בו לא הונחה תשתית ראייתית ועובדתית לתמיכה בטענות עיריית חיפה בעניין מאזן הנוחות, דין בקשת עיכוב הביצוע להידחות. זאת, גם אם אניח, מבלי לטעת מסמרות, כי הערעור עשוי להתקבל, במלואו או בחלקו.   

 

14.         סוף דבר: דין הבקשה לעיכוב ביצוע להידחות. משלא נתבקשה תשובה, אין צו להוצאות.

 

           ניתנה היום, ‏כ"ג בתמוז התש"ף (‏15.7.2020).

 

 

 

 

ש ו פ ט

 

_________________________

הסרת המסמך
טען מסמכים נוספים