עיריית אשקלון נ. חברת קו צינור אילת אשקלון בע"מ | חיפוש פסקי דין ברשת בחינם - ישראקורט

עיריית אשקלון נ. חברת קו צינור אילת אשקלון בע"מ

עע"מ 2900/19
תאריך: 15/08/2019

 

 

בבית המשפט העליון

 

עע"מ  2900/19

וערעור שכנגד

 

לפני:  

כבוד הרשם רון גולדשטיין

 

המערערים:

1. עיריית אשקלון

 

2. מנהל הארנונה של עיריית אשקלון

 

 

נ  ג  ד

 

המשיבה:

חברת קו צינור אילת אשקלון בע"מ

 

 

 

 

צו סיכומי טענות

 

 

מכוח תקנה 448 של תקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד-1984, נקבע בזאת הסדר ביחס לדרכי שמיעת הערעור, כמפורט להלן.

 

סיכום טענות

1.        הצדדים יגישו את סיכומיהם בכתב.

 

סדר ההגשה ומתכונת הסיכומים

 

2.        המערערים יגישו את סיכום טענותיהם עד יום 10.11.2019 בהיקף של עד 10 עמודים.

 

3.        המשיבה, היא המערערת בערעור שכנגד, תגיש את סיכום טענותיה כמשיבה וכמערערת בערעור שכנגד, במסמך אחד, עד ליום 22.12.2019, בהיקף של עד 17 עמודים. במסמך סיכום הטענות, תבחין המשיבה בין טענותיה כמשיבה לבין טענותיה כמערערת שכנגד באמצעות כותרות מתאימות.

 

4.        המערערים יגישו את סיכומיהם כמשיבים בערעור שכנגד וכן סיכומי תשובה בערעורם (אם הם חפצים בכך), במסמך אחד, עד ליום 5.2.2020, בהיקף של עד 10 עמודים. במסמך סיכום הטענות, יבחינו המערערים בין טענותיהם כמשיבים בערעור שכנגד לבין טענותיהם כמערערים, באמצעות כותרות מתאימות.

 

5.        המשיבה תגיש סיכומי תשובה בערעור שכנגד (אם היא חפצה בכך), עד ליום 26.2.2020, בהיקף של עד 3 עמודים.

 

6.        לעניין סעיפים 2 עד 5 לעיל, "עמוד" הוא מסמך בגודל המכונה A4. הסיכומים יוגשו כך שיהיו קריאים וברורים. הרווח בין השורות בהדפסה יהיה רווח כפול לפחות. האותיות יהיו בגופן 12 והמרווח בין האותיות יהיה "רגיל", תוך השארת שוליים ברוחב של שני סנטימטרים לפחות מכל צד. מידות אלה מתייחסות לגופן David. אם בעלי הדין משתמשים בגופן אחר עליהם להתאים את מידותיו לדרישות אלה. הסיכומים לא יכללו טענות על דרך של הפניה להודעת הערעור או לסיכומים בהליך דלמטה.

 

7.        תיק המוצגים יוגש במועד שנקבע להגשת סיכומים, בכריכה נפרדת מכתב הסיכומים. כמו כן, יגישו הצדדים, במועד הגשת הסיכומים, רשימת אסמכתאות שבדעתם להסתמך עליהם. לא יוגש כרך אסמכתאות שעניינו פסקי דין או החלטות של בתי משפט בישראל ובלבד שאלו פורסמו במסגרת פרסום רשמי (פד"י) או שניתן לאתרם במאגרי מידע מסחריים אחרים. אין באמור לעיל כדי למנוע הגשת אסמכתאות שאינן נכללות באמור לעיל או הגשה במסגרת נספחים לכתבי בי דין של אסמכתא אחת או מספר מועט של אסמכתאות שבעל הדין סבור שיש להן מרכזיות או חשיבות מיוחדת בהליך.

 

8.        בהתאם להוראת תקנה 497ב לתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד-1984, לא יוגשו סיכומי הטענות של הצדדים, לרבות סיכומי התשובה, באמצעות הפקסימיליה.

 

9.        חיובי בעלי הדין לפעול על-פי החלטה זו אינם מותלים זה בזה, ומחדל של בעל דין אינו פוטר את בעלי הדין האחרים מהגשת סיכומיהם במועד, אלא אם כן שינה בית המשפט את המועד שנקבע על-פי בקשה שהוגשה.

 

 

 

 

המצאה      

10.      בעלי הדין ימציאו שלושה עותקים מסיכום טענותיהם לבית המשפט, וכן ימציאו עותק לכל יתר בעלי הדין, בד בבד עם ההמצאה לבית המשפט או קודם לכן. בעלי הדין יציינו את דבר ההמצאה, בסיכומיהם.  

 

שינוי

11.      חפצו בעלי הדין או מי מהם לשנות הסדר זה, עליהם להגיש בקשה הכוללת את תגובות יתר בעלי הדין, או הסבר להעדר תגובות אלה. הבקשה תציין את המועדים המקוריים שנקבעו וכן תנקוב במועדים המוצעים על דרך של ציון המועד, ולא על דרך של קביעת תקופה.

 

עיקרי טיעון

12.      נקבע בזאת, כי אין צורך בהגשת עיקרי טיעון לפי תקנה 446 לתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד – 1984.

 

השלמת טיעון בעל פה

13.      הצדדים ישלימו את סיכומיהם בכתב על ידי טיעון בעל פה ביום 11.05.2020 בשעה 09:00. משך הטיעון בעל פה ייקבע על ידי בית המשפט בעת הדיון, ועל הצדדים להיערך לטיעון על דרך ההשלמה בלבד.

 

הגשת הסיכומים בכתב תקדם לדיון בעל פה, וכל בקשה לשינוי במועדי הגשת הסיכומים בכתב, חייבת לציין את המועד שנקבע לשמיעת הטיעונים בעל פה.

 

           ניתן היום, ‏י"ד באב התשע"ט (‏15.8.2019).

 

 

 

רון גולדשטיין, שופט

 

 

ר ש ם

_________________________

הסרת המסמך

מסמכים נוספים

1
עע"מ 2900/19
החלטה
09/07/2020
1
עע"מ 2900/19
החלטה
28/06/2020
1
עע"מ 2900/19
החלטה
16/06/2020
הסרת כל המסמכים
10
בע"מ 852/21
החלטה
08/03/2021
טען מסמכים נוספים