עו"ד עלאא אבו חאטום נ. עזמי פאר | חיפוש פסקי דין ברשת בחינם - ישראקורט

עו"ד עלאא אבו חאטום נ. עזמי פאר

ע"א 4899/19
תאריך: 07/08/2019

 

 

בבית המשפט העליון

 

ע"א  4899/19

 

לפני:  

כבוד הנשיאה א' חיות

 

המערער:

עו"ד עלאא אבו חאטום

 

 

נ  ג  ד

 

המשיב:

עזמי פאר

 

ערעור על החלטת בית המשפט השלום בחיפה מיום 7.7.2019 בת"א 17393-06-15 אשר ניתן על ידי כבוד סגנית הנשיא ש' ברסלב

 

בשם המערער:                       בעצמו

 

פסק-דין

 

           ערעור על החלטת בית משפט השלום בחיפה (סגנית הנשיא ש' ברסלב) מיום 7.7.2019 בת"א 17393-06-15 שלא לפסול עצמה מלדון בעניינו של המערער.

 

1.            בין הצדדים מתנהל הליך שראשיתו בהתנגדות שהגיש המערער לביצוע שטר בהליך שהוגש נגדו על ידי המשיב ללשכת ההוצאה לפועל בחיפה. במסגרת ההליך ביקש המערער, עורך דין במקצועו, לעשות שימוש בקלטת שנמצאת ברשותו (להלן: הקלטת), אשר לטענתו נוגעת למחלוקת שבין הצדדים ומוכיחה את טענותיו, אך ביקש לאפשר את הגשתה לאחר תום פרשת התביעה. המשיב התנגד לבקשה וביקש להורות על גילוי הקלטת. ביום 13.12.2017 הורה בית המשפט קמא כי בטרם תתקבל החלטה בעניין הקלטת, על המערער להמציא את הקלטת ותמליל ערוך כדין לעיון בית המשפט. בהמשך איפשר בית המשפט קמא למערער להגיש "תמצית" ההקלטה, חלף הגשת הקלטת והתמליל, ולאחר עיון בה התיר למערער להחזיק בידיו את הקלטת עד תום פרשת התביעה, תוך שהובהר כי "הגשת קלטת ותמליל כראיה תותר רק אם יעמדו בכל התנאים, לרבות באשר לאופן הגשה עפ"י הנוהל וקבילות".

 

           ביום 24.2.2019, במהלך דיון הוכחות בהליך, ביקש בא-כוח המערער להגיש חלקים מהקלטת ואת תמלילם. בית המשפט קמא דחה את הבקשה, וקבע כי "ככל שברצון הנתבע כי הקלטת תוגש כראייה, שומה היה עליו להגיש את הקלטת מלוא השיחה ... במתכונת כפי שהוגשה לא ניתן לבחון את מהימנותה והאם יתר חלקי השיחה רלוונטיים לעניינו באם לאו". בהמשך לכך, הודיע בא-כוח המערער כי יגיש את הקלטת ותמלול מלא שלה "תוך פרק זמן קצר". לפי העולה מפרוטוקול הדיון, לקראת תום הדיון הביע בית המשפט את עמדתו לפיה לא יתיר את השמעת כל העדים מלכתחילה בעקבות העובדה שעד לאותו מועד לא הוגשה הקלטת. בתום הדיון, קבע בית המשפט קמא את ההליך לשמיעת סיכומים בעל-פה.

 

           ביום 18.3.2019 הגיש המערער בקשה להגשת הקלטת ותמלילה. המשיב הגיש תגובה לבקשה, בה התנגד להגשה, והמערער הגיש תגובה לתגובה. משלא ניתנה החלטה בבקשתו מיום 18.3.2019, הגיש המערער בקשות למתן החלטה ביום 13.6.2019 וביום 3.7.2019. כמו כן, הגיש המערער בקשה לדחיית מועד שמיעת הסיכומים בהליך, אשר היה קבוע ליום 7.7.2019, לאור אי קבלת החלטה בבקשתו בעניין הקלטת. ביום 5.7.2019 דחה בית המשפט קמא את הבקשה לדחיית מועד הדיון וקבע כי במסגרת הדיון אף תידון בקשת המערער מיום 18.3.2019.

 

           בפתח הדיון ביום 7.7.2019 הודיע המערער כי הגיש נגד המותב תלונה לנציב תלונות הציבור על השופטים (להלן: התלונה). לשאלת המותב, הודיע בא-כוח המערער כי "לא ידוע לי כי הוגשה בשלב זה בקשת פסילה". בהמשך, ולאחר שבית המשפט אפשר לבאי כוח הצדדים להוסיף לטיעוניהם בנוגע לקלטת, ביקש המערער שהות על מנת להתייעץ עם בא-כוחו בנוגע לאפשרות להגיש בקשה לפסילת המותב. לאחר הפסקה קצרה, טען בא-כוח המערער כי על המותב לפסול עצמו, שכן לאור העובדה שלא ניתנה החלטה בבקשה מיום 18.3.2019, קם חשש כבד למשוא פנים ולכך שבית המשפט כבר הכריע נגד המערער. עוד נטען כי לאחר שהמערער עדכן בדבר הגשת התלונה, העיר המותב מספר הערות אשר הובילו אותו לבקש את פסלותו. בית המשפט קמא דחה את הבקשה בקובעו "לא מצאתי במקרה זה ולו טעם אובייקטיבי אחד או אחר או נסיבה שיש בהם כדי להצדיק פסלות". בית המשפט פרט את השתלשלות העניינים בנוגע לקלטת, וקבע כי "בשים לב ... לארכות ולהחלטות לרבות [כך במקור] בהם נעתרתי לבקשות הנתבע, לא נהירה כלל טענת הנתבע כי בית המשפט כבר גמר אומר בדעתו וכי פסק הדין כבר ערוך ומוכן". עוד צוין כי אין בתחושותיו הסובייקטיביות של המערער כדי לעמוד ברף שנקבע בעניין פסלות שופט וכי ככל שהוא היה סבור שהתנהלות המותב בדיון הקודם הקימה עילת פסלות, מן הראוי היה כי זו תוגש לאלתר.

 

           להשלמת התמונה יצוין כי לאחר דחיית בקשת הפסלות, דחה בית המשפט קמא את בקשת המערער מיום 18.3.2019 להגשת הקלטת, תוך שנקבע כי מדובר בבקשה לעיון חוזר בהחלטת המותב מהדיון ביום 24.2.2019. לאור הודעת המערער לפיה בכוונתו להגיש בקשת רשות ערעור על החלטה זו, הורה בית המשפט על עיכוב המשך הדיון בהליך לתקופה של 14 יום על מנת לאפשר הגשת בקשה כאמור. עיון במערכת "נט המשפט" מעלה כי המערער אכן הגיש בקשת רשות ערעור לבית המשפט המחוזי בחיפה וזו עודנה תלויה ועומדת (רע"א 50946-07-19).

 

2.            מכאן הערעור דנן, בו שב המערער על טענותיו לפיהן התנהלות המותב לאורך ניהול ההליך ובמיוחד אמרותיו וקביעותיו בדיון מיום 7.7.2019 מוכיחות את עיוות הדין, משוא הפנים והדעה המוקדמת של המותב כלפי המערער ומצדיקות את פסילתו. לשיטת המערער, הגם שבית המשפט קמא אפשר לכאורה לצדדים לטעון בנוגע לבקשה להגשת הקלטת בטרם הורה על דחייתה, העובדה שמדובר בהחלטה ארוכה ומנומקת מוכיחה אף היא כי דעתו של המותב ננעלה, כי הגדרת הבקשה מיום 18.3.2019 כ"בקשה לעיון חוזר" היא מגמתית ונעשתה מתוך כוונה לשמוט את הבסיס המשפטי מתחת לרגלי הבקשה ועוד שורה של טענות בדבר שגיאות שנפלו בהחלטה. המערער סבור כי בנסיבות העניין, הצטבר מכלול של עובדות ונסיבות המצדיק את פסילת המותב.

 

3.            דין הערעור להידחות. המבחן לפסילת שופט מלשבת בדין הוא זה הקבוע בסעיף 77(א) לחוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ"ד-1984, ולפיו יש לבחון האם קיימות נסיבות שיש בהן כדי ליצור חשש ממשי למשוא פנים מצד המותב (ע"א 2004/18 פלונית נ' פלונית, פסקה 3 (18.7.2018)). אשר לטענות בדבר התנהלות המותב לאורך ניהול ההליך לפני הדיון מיום 7.7.2019, הרי שבצדק ציין בית המשפט קמא כי אלה הועלו בחלוף זמן משמעותי מהמועד שבו התגבשה לטענת המערער עילת הפסלות (ע"א 2792/18 דרורי נ' מיקי מאיר השקעות ומסחר נדל"ן בע"מ, פסקה 4 (19.7.2018)) ודי בכך כדי לדחותן. אשר לדיון שהתקיים ביום 7.7.2019, לא מצאתי כי יש בהתנהלות בית המשפט כדי להקים חשש ממשי למשוא פנים כלפי המערער. בית המשפט קמא הבהיר במסגרת החלטתו מהו הרקע לקביעותיו, ולא נראה כי עולה מהן שדעתו של בית המשפט "נעולה" בעניינו של המערער. להיפך – מפרוטוקול הדיון עולה כי בית המשפט קמא אפשר לשני הצדדים להשמיע טענותיהם בנוגע לבקשה בעניין הקלטת בטרם ניתנה החלטתו. העובדה שההחלטה שניתנה מנומקת ומפורטת בוודאי אין בה כל טעם לפגם. למעשה הטענות שמעלה המערער נוגעות להחלטות דיוניות שקיבל בית המשפט במסגרת ההליך ובעיקר בכל הנוגע לבקשה להגשת הקלטת. הדרך להשיג על החלטות אלה היא במסלול הערעורי הקבוע בדין ולא בדרך של הגשת בקשת פסלות. המערער אכן נקט במסלול הערעור הנתון לו ברע"א 50946-07-19, שהגיש לבית המשפט המחוזי בחיפה ומוטב היה אילו הסתפק בכך.

 

           הערעור נדחה. משלא התבקשה תשובה אין צו להוצאות בערעור.

 

 

 

 

           ניתן היום, ‏ו' באב התשע"ט (‏7.8.2019).

 

 

 

 

 

 ה נ ש י א ה

_________________________

הסרת המסמך
2
בע"מ 309/21
החלטה
15/01/2021
טען מסמכים נוספים