סופרגז חברה ישראלית להפצת גז נ. יעל שוורצמן | חיפוש פסקי דין ברשת בחינם - ישראקורט

סופרגז חברה ישראלית להפצת גז נ. יעל שוורצמן

רע"א 2957/17
תאריך: 07/01/2020

 

 

בבית המשפט העליון

 

רע"א  2957/17

ע"א  3861/17

 

לפני:  

כבוד הרשם רון גולדשטיין

 

מבקשת העיון:

 

 

המבקשת:

עו"ד נירה קורי

 

 

סופרגז חברה ישראלית להפצת גז

 

 

נ  ג  ד

 

המשיבה:

יעל שוורצמן

 

בקשה לעיון בתיק בית המשפט; תשובת המבקשת ברע"א 2957/17 מיום 8.12.2019; תשובת המשיבה בע"א 3861/17 מיום 8.12.2019; תשובה משלימה מטעם המשיבה בע"א 3861/17 מיום 31.12.2019

 

 

החלטה

 

 

 

           לאחר שעיינתי בטענות הצדדים באתי למסקנה כי יש להיעתר לבקשת העיון בכפוף לתנאים שיפורטו להלן.

 

           הכללים הנוגעים לבחינת בקשות לעיין בתיקי בית משפט חזרו ונשנו בפסיקתו של בית משפט זה. בפסיקה זו נקבע כי הכלל הנגזר מעקרון פומביות הדיון הוא כי יש לאפשר עיון במסמכים המצויים בתיקי בית-המשפט "אלא אם קיימים הוראה תחיקתית או טעם כבד-משקל הנגזר ממנה המצדיקים, באיזון כולל, את מניעת העיון..." (ע"א 4825/97 גהל נ' פקיד השומה למפעלים גדולים, פ"ד נה(2) 433, 437 (2000). כן ראו בג"ץ 9474/00 גל נ' ראש עירית חיפה, עמרם מצנע, פ"ד נט(3) 714, 718 (2004)).

 

           זכות העיון נובעת אפוא מעקרון פומביות הדיון שהוא עקרון יסוד בעל מעמד חוקתי ולפיכך הודגש בפסיקה כי הנטל המוטל על המבקש לעיין בתיק בית המשפט הוא קל ומצומצם. אכן, "נוכח העובדה כי הנטל לשכנע את בית המשפט מוטל על המתנגד לעיון, יכול מבקש העיון להסתפק בהנמקה קצרה ותמציתית שכל תכליתה לבאר לבית משפט מהו האינטרס שלו בעיון, וזאת לצורך איזון אינטרס זה אל מול אינטרסים אחרים..." (בג"ץ 5917/97 האגודה לזכויות האזרח בישראל נ' שר המשפטים, פיסקה 25 (8.10.2009)). כן נקבע כי טענה שלפיה העיון דרוש למבקש לצורך התדיינות משפטית אחרת די בה, בדרך-כלל, כדי לעמוד בדרישה המינימאלית להנמקה. בהקשר זה אף אין הכרח כי המבקש יסביר כיצד העיון יועיל להתדיינות המשפטית האחרת (ראו למשל ע"א 7379/06 ג.מ.ח.ל חברה לבניה 1992 בע"מ נ' טהוליאן (26.8.2010); ע"א 3299/07 ש.י.י. צעצועים בע"מ נ' Infogrames Inc (15.8.2010)).

 

           סבורני כי די בנימוקים המפורטים בבקשת העיון מיום 19.11.2019 כדי לבסס את הנטל הקל, יחסית, המוטל על מבקשת העיון. בבקשה נטען כי מבקשת העיון הינה עורכת-דין העוסקת בייצוג בעלי דין בבקשות לאישור תובענות ייצוגיות וכי בתיקים שבטיפולה עולות סוגיות משפטיות שנזכרו בפסקי הדין מושא ההליכים הערעוריים שבכותרת. בשים לב לחששות שהועלו על ידי הצדדים הוסיפה והבהירה מבקשת העיון כי היא אינה מייצגת בעלי דין המתחרים עם בעלי הדין בהליכים שבכותרת. כמו כן קיבלה על עצמה מבקשת העיון שלא לעשות בחומרי התיק כל שימוש בהליך זה או בהליך אחר.

 

           לא נעלמה מעיניי טענת המשיבה בע"א 3861/17 כי מבקשת העיון נמנעה מלפרט מהם ההליכים המשפטיים האחרים שלשמם היא זקוקה לעיון המבוקש ומי הם לקוחותיה. ספק בעיני אם היה על מבקשת העיון ליתן את מלוא הפירוט שהתבקש על ידי המשיבה בע"א 3861/17 וזאת בשים לב לאמות המידה שנקבעו בפסיקה ובהתחשב במעמדה הרם של זכות העיון הנגזרת מעקרון פומביות הדיון, מה גם שהמבקשת הסכימה לצמצם את היקף העיון במקרה דנן, לרבות מסירתם של כתבי הטענות לעיונה ללא הנספחים שצורפו אליהם, ולרבות השחרת קטעים שונים אשר הצדדים סבורים כי חלה עליהם סודיות.

 

           על רקע כל האמור לעיל איני סבור כי המשיבה בע"א 3861/17 עמדה בנטל לשכנע כי קיים טעם כבד משקל המונע את העיון.

 

           בנסיבות העניין ולאחר איזון בין מכלול השיקולים הרלוונטיים סבורני כי התוצאה הראויה בענייננו, אשר מוסכמת למעשה על ידי מבקשת העיון, הינה מתן היתר עיון במסמכים מושא הבקשה ללא המוצגים שצורפו להם, וכן מתן אפשרות לצדדים ליתן פירוט באשר לקטעים בכתבי הטענות שהוגשו על ידם אשר לשיטתם יש להשחיר בטרם העמדתם לעיון המבקשת, מחמת סודיות.

 

           אשר על כן בשלב זה אני מאפשר לצדדים להליכים שבכותרת להגיש עד ליום 10.2.2020 פירוט באשר לקטעים בכתבי הטענות שהוגשו על ידם אשר לשיטתם יש להשחיר בטרם מסירתם למבקשת העיון מחמת סודיות.

 

           יובהר כי אי הגשת פירוט כאמור מטעם מי מבעלי הדין כמוה כהסכמה למסירת כתבי הטענות שהוגשו על ידו ללא כל השחרה.

 

           עם קבלת הפירוט מטעם הצדדים אחליט באשר לאופן העיון בכתבי הטענות המושחרים.

 

             תשומת לב המזכירות לכך שבשלב זה ועד למתן החלטה משלימה, כאמור לעיל, אין לאפשר את העיון.

 

           ניתנה היום, ‏י' בטבת התש"ף (‏7.1.2020).

 

 

 

רון גולדשטיין, שופט

 

 

ר ש ם

_________________________

הסרת המסמך

מסמכים נוספים

הסרת כל המסמכים
טען מסמכים נוספים