נאדר טהה נ. חברת מחמוד ודיע סרסור ואחיו בע"מ | חיפוש פסקי דין ברשת בחינם - ישראקורט

נאדר טהה נ. חברת מחמוד ודיע סרסור ואחיו בע"מ

ע"א 6982/19
תאריך: 11/11/2020

 

 

בבית המשפט העליון

 

ע"א  6982/19

 

לפני:  

כבוד הרשמת דר להב

 

המערערים:

1. נאדר טהה

 

2. זהידה טאהא

 

3. אמתיאז טאהה

 

 

נ  ג  ד

 

המשיבה:

חברת מחמוד ודיע סרסור ואחיו בע"מ

 

בקשה להוצאת מוצגים; תגובת המערערים

 

 

החלטה

 

 

 

1.        הערעור שבכותרת מופנה כנגד פסק דינו של בית המשפט המחוזי מרכז-לוד בה"פ 36000-02-19 (להלן: פסק הדין) שבגדרו נדחתה תובענת המערערים למחיקת הערת אזהרה שנרשמה לטובת המשיבה על נכס מקרקעין מסוים. הטענה המרכזית בערעור היא כי פסק הדין עומד בסתירה לפסקי דין והחלטות קודמים בעניינם של הצדדים: פסק דין בה"פ 36506-12-14 מיום 5.9.2017; פסק דין בבר"ם 5503/19 מיום 8.9.2019; והחלטות בעת"מ 11249-07-19 מהימים 16.7.2019 ו-14.9.2019.

 

2.        המערערים הגישו את סיכומי הטענות ותיק המוצגים מטעמם ביום 20.4.2020 וכללו בהם בין היתר כתבי טענות והחלטות מתיקים אחרים שנוהלו בין הצדדים: כתב עתירה מנהלית בעת"מ 11249-07-19 (צרופה 3); תשובה לבקשת רשות ערעור בבר"ם 5503/19 (צרופה 6); פסק דין בבר"ם 5503/19 (צרופה 7); תשובה שהוגשה בעת"מ 11249-07-19 (צרופה 8); החלטה מיום 14.9.2019 בעת"מ 11249-07-19 (צרופה 9); בקשת רשות ערעור בבר"ם 6400/19 (צרופה 10); החלטה בבר"ם 6400/19 (צרופה 11); והחלטה מיום 9.3.2020 בעת"מ 11249-07-19 (צרופה 12) (להלן יחדיו: הצרופות).

 

3.        המשיבה הגישה את סיכומי הטענות ותיק המוצגים מטעמה ביום 5.8.2020 ובמסגרתם צירפה עמוד מתוך "לוח חלוקה ואיזון" (מש/18). ביום 14.10.2020 הגישו המערערים את סיכומי התשובה מטעמם, ואליהם צירפו "מוצג נוסף... בתשובה למוצג חלקי שצורף לסיכומי המשיבה", והוא לוח חלוקה ואיזון של חלקה 9 בגוש 8866 (להלן: המוצג הנוסף).

 

4.        ביום 22.10.2020 הגישה המשיבה "בקשה להוצאת מוצגים שהוגשו בניגוד לדין" ובה נטען כי הצרופות הן בגדר מסמכים חדשים שלא היו בפני בית המשפט קמא ומשלא הוגשה בקשה לצרפן כראיות חדשות בשלב הערעור – יש להוציאן מתיק בית המשפט ולהורות על מחיקת כלל הטענות הנוגעות להן. עוד נטען, כי גם המוצג הנוסף הוגש תוך עשיית דין עצמי ויש להוציאו מתיק בית המשפט.

 

5.        המערערים טוענים כי הצרופות וכן המוצג הנוסף צורפו על מנת למנוע "תאונה משפטית" וכדי לבסס את טענותיהם הנורמטיביות ולא להוכחת עניין עובדתי. הם מדגישים כי חלק מהצרופות הן החלטות שהמשיבה עצמה צירפה למוצגיה והסתמכה עליהן (צרופות 7 ו-11). אשר למוצג הנוסף, טוענים המערערים כי המשיבה צירפה עמוד אחד מתוכו ולכן הוא צורף במלואו כדי שלא להטעות את בית המשפט. עוד טוענים המערערים כי הבקשה הוגשה בשיהוי.

 

6.        תקנה 437(א) לתקנות סדר הדין האזרחי, תשמ"ד-1984 (להלן: תקנות סדר הדין האזרחי) קובעת כי בתיק המוצגים המוגש בהליך ערעור מותר לכלול "מסמכים שהוצגו לפני בית המשפט בערכאות הקודמות", ותקנה 457(א) לתקנות אלה מוסיפה וקובעת כי "בעלי הדין בערעור אינם זכאים להביא ראיות נוספות, בין בכתב ובין בעל פה, לפני בית המשפט שלערעור" זולת אם בית המשפט התיר הבאתן בהתאם לאמור באותה תקנה. על בסיס הוראות אלו נקבע כי בכל הנוגע להוכחת עניין שבעובדה רשאי בעל דין לצרף לתיק המוצגים רק מסמכים שהתקבלו כראיה כדין בערכאה הדיונית או שניתנה בבית המשפט שלערעור החלטה המתירה הגשתם כראיה (וזאת בשונה ממסמכים המובאים על מנת להניח יסוד לטענה נורמטיבית אשר הכלל האמור לא חל לגביהם). עוד יוזכר כי לפי הנחיה 7(ב) להנחיות נשיאת בית המשפט העליון כל עוד לא הוחלט להתיר הגשת ראיה "לא תהיה בסיכומים בכתב התייחסות לראיה שהגשתה התבקשה ולא ניתן יהיה לצרפה לתיק המוצגים" (ע"א 8320/09 אלחדד נ' שמיר (13.12.2010) (להלן: עניין אלחדד); ע"א 4958/12 רגן נ' שפירו (28.10.2013); עע"מ 3610/17 בורנשטיין נ' הועדה המקומית לתכנון ובניה חיפה (1.1.2019)).

 

           בהתבסס על כללים אלה אבחן את הבקשה ביחס לכל אחת מהצרופות והמוצג הנוסף.

 

7.        הצרופות: בפתח הדברים יוער, כי אין הצרופות עשויות מקשה אחת; חלקן כתבי בי-דין שהוגשו בהליכים משפטיים אחרים שנוהלו בין הצדדים; חלקן החלטות של ערכאות שונות בהליכים אחרים; וחלקן כתבי טענות והחלטות שהוגשו או ניתנו לאחר פסק הדין נשוא הערעור. המערערים טוענים כי הצרופות כולן הוגשו לצורך הטיעון הנורמטיבי, אולם מעיון בסיכומי המערערים עולה כי כל הצרופות צורפו כחלק מהפרק שכותרתו "רקע עובדתי", וכבר מטעם זה – ובהינתן שאין מחלוקת שלא מדובר בכתבי טענות והחלטות שהוגשו כראיות בבית המשפט קמא – נראה כי אסור היה למערערים לצרף מסמכים אלה לתיק המוצגים מטעמן (ראו: עע"מ 2900/19 פלונית נ' פלונית (28.6.2020)).

 

8.        עוד אוסיף, כי ככלל, כתב בי-דין שהוגשה על ידי צד בהליך אחר מהווה "ראיה" ולא "אסמכתא משפטית" (עע"מ 2399/07 הועדה המקומית לתכנון ובניה - כפר סבא נ' פלאפון תקשורת בע"מ (23.6.2008); ע"א 3278/16 אזנקוט נ' בתי זיקוק לנפט בע"מ (11.5.2017); ע"א 6159/17 שיינס נ' נייר חדרה בע"מ (16.9.2018); עע"מ 3610/17 בורנשטיין נ' הועדה המקומית לתכנון ובניה חיפה (1.1.2019)). גם במקרה דנן, כאמור, כתבי הטענות (צרופות 3, 6, 8 ו-10), כמו גם פסק הדין בבר"ם 5503/19 (צרופה 7) צורפו כ"ראיה" לעצם הגשתם וניהול ההליכים בין הצדדים, ואינם בגדר "אסמכתא משפטית". על כן, מצאתי להורות על מחיקתן של צרופות 3, 6, 8 ו-10. מנגד, צרופה 7 לא תימחק, שעה שגם המשיבה עצמה צירפה אותה לתיק המוצגים מטעמה.

 

9.        ומה באשר לצרופות 9, 11 ו-12? אלה שונות במובן זה שמדובר בהחלטות שהוגשו וניתנו לאחר פסק הדין נשוא הערעור. על פי הכלל הנוהג בעניין זה, ניתן לצרף כמוצג החלטה שיפוטית המאוחרת למועד מתן פסק הדין או שלא עמדה בפני הערכאה הדיונית טרם הינתנו, רק אם מדובר באסמכתא משפטית שנועדה להניח יסוד לטענה נורמטיבית, אך לא ניתן לצרפה מקום שבו היא נועדה להוכחת עניין שבעובדה (עניין אלחדד; ע"א 7183/11 עו"ד איתן ארז נ' TEL AVIV CITIBANK N.A (11.1.2012)). גם צרופות אלה צורפו כחלק מהטיעון העובדתי של המערערים ואינן בגדר "אסמכתאות משפטיות". על כן, לא היו המערערים רשאים לצרף את ההחלטות המאוחרות לצורך תמיכה בטענות העובדתיות, ללא הגשת בקשה מתאימה. לפיכך, יש להורות על הוצאת צרופות אלה מתיק בית המשפט. יצוין, כי צרופה 11 צורפה גם על ידי המשיבה כמש/21.

 

10.      המוצג הנוסף: המוצג הנוסף צורף לסיכומי התשובה של המערערים, כ"מענה" לכך שהמשיבה צירפה רק חלק מאותו מסמך לתיק המוצגים מטעמה. בהקשר זה נפסק כי המערער נדרש להגיש את מוצגיו כבר במועד הגשת הסיכומים העיקריים (ולא במועד הגשת סיכומי התשובה) על מנת לאפשר למשיב להתייחס אליהם במסגרת סיכומיו שלו. בהתאם, בעל דין המבקש להוסיף מוצגים לאחר שכבר הגיש סיכומיו אינו רשאי לעשות כן ללא קבלת היתר לכך מבית המשפט (ראו: תקנה 443 לתקנות סדר הדין האזרחי; ע"א 1538/10 לב היהלום שבניקיון בע"מ נ' גולדבליט (17.2.2011);  ע"א 4576/11 גובר נ' דוד זעירא – כונס ההוצל"פ (28.11.2012)). די בכך כדי להוביל למסקנה כי יש להוציא מתיק בית המשפט את המוצג שצורף לסיכומי התשובה, ללא רשות. העובדה שהמשיבה צירפה את המוצג באופן חלקי אינה "מכשירה" את ההתנהלות הדיונית הפסולה מצד המערערים, בפרט שעה שמסמך זה לא היה חלק מהראיות שהוצגו בפני בית המשפט קמא.

 

11.      סיכומם של דברים: אני מורה על הוצאת צרופות 3, 6, 8, 9, 10, 11 ו-12 והמוצג הנוסף מתיק בית המשפט. המזכירות תשיב למערערים את תיק המוצגים מטעמם, כמו גם המוצג שצורף לסיכומי התשובה, ואלה יגישו, תוך שבוע מהמצאתה של החלטה זו, תיק מוצגים מתוקן. בנסיבות העניין, לא ראיתי להורות על מחיקת הטענות המתייחסות למוצגים אלה, אולם ככל שיראו צורך לתקן את סיכומיהם כתוצאה ממחיקת המוצגים (ואך ורק נוכח שינוי זה), יהיו רשאים לעשות כן בתוך המועד האמור.

 

12.      יובהר, אין בהחלטתי זו כדי למנוע מהמערערים את האפשרות להגיש בקשה נפרדת וסדורה להוספת ראיות בערעור, וככל שתוגש בקשה כזו היא תידון בהתאם לכללים המקובלים.

 

           ניתנה היום, ‏כ"ד בחשון התשפ"א (‏11.11.2020).

 

 

 

 

דר להב

 

 

ר ש מ ת

_________________________

הסרת המסמך

מסמכים נוספים

הסרת כל המסמכים
טען מסמכים נוספים