מכללת א-שורוק בע"מ נ. משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיי | חיפוש פסקי דין ברשת בחינם - ישראקורט

מכללת א-שורוק בע"מ נ. משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיי

בר"מ 321/21
תאריך: 22/01/2021

 

 

בבית המשפט העליון

 

בר"ם  321/21

 

לפני:  

כבוד השופטת ד' ברק-ארז

 

המבקשת:

מכללת א-שורוק בע"מ

 

 

נ  ג  ד

 

המשיבים:

1. משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים

 

2. מעון רמת טבריה בע"מ

 

בקשת רשות ערעור על החלטתו של בית המשפט המחוזי בירושלים בשבתו כבית משפט לעניינים מינהליים מיום 13.1.2021 בעת"ם 1210-01-21 שניתנה על-ידי כבוד השופט א' אברבנאל

 

בשם המבקשת:                      עו"ד סמואל דכואר

בשם המשיב 1:                      עו"ד רנאד עיד; עו"ד יעל קולודני

בשם המשיבה 2:                    עו"ד גבריאל דיסני; עו"ד מעוז רוט

 

החלטה

 

 

1.        בפני בקשת רשות ערעור על החלטתו של בית המשפט המחוזי בירושלים בשבתו כבית משפט לעניינים מינהליים מיום 13.1.2021 (עת"ם 1210-01-21, השופט א' אברבנאל). בית המשפט המחוזי דחה בקשה למתן סעד זמני שהגישה המבקשת בגדרה של עתירה מינהלית.

 

2.        מקורו של ההליך דנן במכרז פומבי 145/2020 להפעלת מסגרת מוסדית כחלופת מעצר וכמסגרת המשך לבני נוער (להלן: המכרז). המכרז פורסם ביום 20.7.2020 על-ידי המשיב 1, משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים (להלן: משרד הרווחה). מטרתו של המכרז היא איתור גוף להפעלתה של מסגרת מוסדית כחלופת מעצר עבור 14 בני נוער, שלצדה תופעל "מסגרת המשך" עבור 24 בני נוער. למכרז ניגשו שלושה מציעים, ובהם המבקשת והמשיבה 2 (להלן: המשיבה). הצעתה של המשיבה הוכרזה כזוכה על-ידי ועדת המכרזים, ואילו הצעתה של המבקשת דורגה כהצעה השנייה בטיבה. המבקשת הגישה השגה על החלטתה של ועדת המכרזים, וזו נדחתה.

 

3.        ההתדיינות בנושא ידעה שני שלבים. השלב הראשון, הקודם להליך שהוליד את הבקשה דנן, התבטא בעתירה מינהלית שהוגשה לבית המשפט המחוזי לאחר דחיית ההשגה. ביום 2.12.2020 הורה בית המשפט המחוזי על מחיקת העתירה לאחר שמשרד הרווחה ביקש להחזיר את הדיון לוועדת המכרזים (עת"ם 23484-11-20, השופט אברבנאל). לאחר דיון מחודש בוועדת המכרזים זו החליטה להותיר את זכיית המשיבה על כנה, ולפסול את הצעת המבקשת, מאחר שהמבקשת העתיקה, כך נקבע, את תכנית העבודה שלה מתוך הצעה אחרת שאינה שלה שהוגשה במכרז אחר.

 

4.        בהמשך לכך, הגישה המבקשת עתירה מינהלית חדשה לבית המשפט המחוזי, היא העתירה הניצבת ביסודו של ההליך דנן. בצד העתירה המבקשת הגישה בקשה למתן סעד זמני אשר ימנע את קידומם של הליכי ההתקשרות בין משרד הרווחה למשיבה.

 

5.        כאמור בפתח הדברים, בית המשפט המחוזי דחה את הבקשה למתן סעד זמני. בית המשפט המחוזי ציין כי מאחר שמדובר במכרז למתן שירותים, ונוכח חשיבותו הרבה של השירות מושא המכרז ודחיפותו, נוטה מאזן הנוחות בבירור לטובת משרד הרווחה והמשיבה. בית המשפט המחוזי הוסיף, כי מבלי לקבוע מסמרות בעניין, "אין לקבוע בשלב זה כי סיכויי העתירה להתקבל גבוהים במיוחד".

 

6.        בקשת רשות הערעור דנן נסבה על החלטה זו. הטענה העיקרית שמעלה המבקשת היא כי רצוי למנוע מצב שבו הנוער החוסה במסגרת ייאלץ לחוות החלפה תכופה של הצוות הטיפולי, אם העתירה תתקבל. עוד נטען כי מימוש הזכייה במכרז מצריך גיוס של כוח אדם, הצטיידות והעמדת מבנה מתאים להפעלת המסגרת המוסדית – פעולות שעשויות להתבצע לכאורה לשווא. לבסוף, המבקשת טוענת כי החלטתו של בית המשפט המחוזי אינה מנומקת כדבעי. לגוף הדברים, חוזרת המבקשת על הטענות שהעלתה בעתירה, ובכללן על כך שהצעתה של המשיבה היא הצעה תכסיסנית, כמו גם על כך שהניקוד של הצעתה שלה היה שגוי. על כן, נטען כי סיכויי העתירה להתקבל הם גבוהים.

 

7.        בתגובת משרד הרווחה, שהוגשה ביום 21.1.2021 בהתאם להחלטתי, נטען כי דין הבקשה להידחות. עמדת משרד הרווחה היא כי סיכוייה הנמוכים של העתירה מצדיקים כשלעצמם את דחיית הבקשה. בנוסף על כך, נטען ביחס למאזן הנוחות, כי קיים אינטרס ציבורי מובהק בקידום ההתקשרות על פי המכרז, ללא דיחוי. משרד הרווחה מפרט כי מדובר במכרז שנועד לתת שירות לבני נוער המצויים בקצה של רצף הסיכון, ונדרשים למסגרות חלופיות מתאימות מתוקף צווים שיפוטיים. משרד הרווחה מוסיף כי המסגרות המוסדיות של חלופות המעצר ומסגרות ההמשך הקיימות בישראל נמצאות בתפוסה מלאה וכמעט מרבית, וכי הוא ניצב בפני קושי רב למצוא פתרון לנערים שצריכים להיקלט במסגרת חדשה. על כן, משרד הרווחה טוען כי כל צו זמני שיקפיא את מימוש הזכיה במכרז ויעכב את תחילת ההפעלה של המסגרת המוסדית על ידי המשיבה, יביא לנזק של ממש לנערים אלה. מנגד, כך נטען, האינטרס של המבקשת הוא במהותו אינטרס כלכלי, וממילא היא לא הצביעה על כל נזק קונקרטי ובלתי הפיך שעלול להיגרם לה כתוצאה ממימושם של הליכי המכרז.

 

8.        משרד הרווחה מוסיף ומעדכן, כי בשלב זה המשיבה מצויה בתוך תקופת ההתארגנות הנתונה לה ושצפויה להסתיים בעוד כחודשיים, עת יחלו להינתן השירותים בפועל. בהקשר זה מודגש כי הדיון בעתירה בבית המשפט המחוזי נקבע למועד קרוב יחסית בתחילת חודש פברואר 2021, ואף בכך יש כדי להטות את מאזן הנוחות לעבר דחיית הבקשה.

 

9.        אף המשיבה סבורה כי דין הבקשה להידחות. המשיבה מוסיפה כי היא מצויה בישורת האחרונה של השלמת ההתקשרות הנדרשת לשכירת הנכס שבו תנוהל המסגרת של חלופת מעצר. המשיבה טוענת אף היא כי היעתרות לבקשה תהיה כרוכה בפגיעה קשה ביותר בבני הנוער העתידים להישלח למסגרת. באשר לטענת המבקשת בדבר הסכנה של קטיעת הרצף הטיפולי, טוענת המשיבה כי מדובר בטענה כוללנית, וכי מכל מקום תנאי המכרז עצמם קובעים כי למשרד הרווחה שמורה הזכות לבטל את הסכם ההתקשרות בהתראה מראש של 60 יום. על כן, נטען כי לא ניתן לומר שהאפשרות של החלפת הגורם המנהל את המסגרת היא מוקשית או בלתי הפיכה כשלעצמה.

 

10.      לאחר שעיינתי בטענות הצדדים מצאתי לדחות את הבקשה. בעיקרו של דבר, כפי שאף קבע בית המשפט המחוזי, שיקולי מאזן הנוחות תומכים במימוש הזכייה ובקידום מהיר ככל הניתן של הליכי המכרז, כך שהמסגרת המוסדית מושא המכרז תחל לפעול במהרה, וזאת בשים לב לפגיעה האפשרית באינטרס הציבורי בשל כל עיכוב. מצוקת המקום בחלופות מעצר מוסדיות המיועדות לנוער היא בעיה ממשית ואקוטית, וכבר התייחסתי לכך בעבר (ראו: בש"פ 1029/17 מדינת ישראל נ' פלוני, פסקה 25 וההפניות שם (6.2.2017)). אין ספק כי "קטיעה" של הרצף הטיפולי בהמשך, אם העתירה תתקבל, אינה רצויה. במובן זה אין מדובר במכרז "רגיל" של מתן שירותים. אולם, לא ניתן לומר כי תחלופה של נותני השירותים אינה אפשרית כלל. מכל מקום, כפי שהדגיש משרד הרווחה, בנסיבות שבהן הדיון בעתירה קבוע למועד קרוב בבית המשפט המחוזי, עוד בטרם צפויה תחילת ההפעלה של המסגרת מושא המכרז, אין לייחס להיבט זה של הדברים משקל משמעותי. על רקע כל האמור, אני סבורה כי לא נפל כל פגם בהחלטתו של בית המשפט המחוזי, ולא כל שכן פגם המצדיק מתן רשות ערעור.

 

11.      אשר על כן: הבקשה לרשות ערעור נדחית. המבקשת תישא בהוצאות משרד הרווחה והמשיבה, בסך כולל של 3,000 שקלים.

 

 

           ניתנה היום, ט' בשבט התשפ"א (22.1.2021).

 

 

 

ש ו פ ט ת

 

_________________________

הסרת המסמך

מסמכים נוספים

הסרת כל המסמכים
טען מסמכים נוספים