מועצה מקומית הר אדר נ. מרכז קניות דוד ויונתן בע"מ | חיפוש פסקי דין ברשת בחינם - ישראקורט

מועצה מקומית הר אדר נ. מרכז קניות דוד ויונתן בע"מ

ע"א 2642/19
תאריך: 22/09/2019

 

 

בבית המשפט העליון

 

ע"א  2642/19

וערעור שכנגד

ע"א  2708/19

וערעור שכנגד

ע"א  2898/19

 

לפני:  

כבוד הרשם רון גולדשטיין

 

המערערת:

מועצה מקומית הר אדר

 

 

נ  ג  ד

 

המשיבים:

1. מרכז קניות דוד ויונתן בע"מ

 

2. הממונה על הרכוש הממשלתי והנטוש באיו"ש

 

3. ערים - חברה לפיתוח עירוני בע"מ

 

 

 

 

צו סיכומי טענות

 

מכוח תקנה 448 של תקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד-1984, נקבע בזאת הסדר ביחס לדרכי שמיעת הערעור, כמפורט להלן:

 

סיכום טענות

1. הצדדים יגישו את סיכומיהם בכתב.

 

סדר ההגשה ומתכונת הסיכומים

 

2. המערערות בהליכים שבכותרת, תגשנה, בנפרד, את סיכומיהן כמערערות עד ליום 31.10.2019, בהיקף של עד 15 עמודים.

 

3. המערערת שכנגד, תגיש את סיכומיה כמערערת שכנגד וכמשיבה, במסמך אחד, עד ליום 21.11.2019, בהיקף של עד 25 עמודים. במסמך סיכום הטענות תבחין המערערת שכנגד בין טענותיה בכל הליך באמצעות כותרות מתאימות.

 

4. המערערות בהליכים שבכותרת, תגשנה, בנפרד, את סיכומיהן כמשיבות לערעורים שכנגד וסיכומי תשובה (ככל שהן חפצות בכך), עד ליום 05.12.2019, בהיקף של עד 14 עמודים.

 

5. המערערת שכנגד, תגיש סיכומי תשובה בערעורים שכנגד (ככל שהיא חפצה בכך), עד ליום 12.12.2019, בהיקף של עד 6 עמודים.

 

6. לעניין סעיפים 2 עד 5 לעיל, "עמוד" הוא מסמך בגודל המכונה A4. הסיכומים יוגשו כך שיהיו קריאים וברורים. הרווח בין השורות בהדפסה יהיה רווח כפול לפחות. האותיות יהיו בגופן 12 והמרווח בין האותיות יהיה "רגיל", תוך השארת שוליים ברוחב של שני סנטימטרים לפחות מכל צד. מידות אלה מתייחסות לגופן David. אם בעלי הדין משתמשים בגופן אחר עליהם להתאים את מידותיו לדרישות אלה. הסיכומים לא יכללו טענות על דרך של הפניה להודעת הערעור או לסיכומים בהליך דלמטה.

 

7. תיק המוצגים יוגש במועד שנקבע להגשת סיכומים, בכריכה נפרדת מכתב הסיכומים. כמו כן, יגישו הצדדים, במועד הגשת הסיכומים, רשימת אסמכתאות שבדעתם להסתמך עליהם. לא יוגש כרך אסמכתאות שעניינו פסקי דין או החלטות של בתי משפט בישראל ובלבד שאלו פורסמו במסגרת פרסום רשמי (פד"י) או שניתן לאתרם במאגרי מידע מסחריים אחרים. אין באמור לעיל כדי למנוע הגשת אסמכתאות שאינן נכללות באמור לעיל או הגשה במסגרת נספחים לכתבי בי דין של אסמכתא אחת או מספר מועט של אסמכתאות שבעל הדין סבור שיש להן מרכזיות או חשיבות מיוחדת בהליך.

 

8. בהתאם להוראת תקנה 497ב לתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד-1984, לא יוגשו סיכומי הטענות של הצדדים, לרבות סיכומי התשובה, באמצעות הפקסימיליה.

 

9. חיובי בעלי הדין לפעול על-פי החלטה זו אינם מותלים זה בזה, ומחדל של בעל דין אינו פוטר את בעלי הדין האחרים מהגשת סיכומיהם במועד, אלא אם כן שינה בית המשפט את המועד שנקבע על-פי בקשה שהוגשה.

 

 

המצאה      

10. בעלי הדין ימציאו שלושה עותקים מסיכום טענותיהם לבית המשפט, וכן ימציאו עותק לכל יתר בעלי הדין, בד בבד עם ההמצאה לבית המשפט או קודם לכן. בעלי הדין יציינו את דבר ההמצאה, בסיכומיהם.  

 

שינוי

11. חפצו בעלי הדין או מי מהם לשנות הסדר זה, עליהם להגיש בקשה הכוללת את תגובות יתר בעלי הדין, או הסבר להעדר תגובות אלה. הבקשה תציין את המועדים המקוריים שנקבעו וכן תנקוב במועדים המוצעים על דרך של ציון המועד, ולא על דרך של קביעת תקופה.

 

עיקרי טיעון

12. נקבע בזאת, כי אין צורך בהגשת עיקרי טיעון לפי תקנה 446 לתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד – 1984.

 

השלמת טיעון בעל פה

13. הצדדים ישלימו את סיכומיהם בכתב על ידי טיעון בעל פה ביום 16.12.2019 בשעה 09:00. משך הטיעון בעל פה ייקבע על ידי בית המשפט בעת הדיון, ועל הצדדים להיערך לטיעון על דרך ההשלמה בלבד.

 

הגשת הסיכומים בכתב תקדם לדיון בעל פה, וכל בקשה לשינוי במועדי הגשת הסיכומים בכתב, חייבת לציין את המועד שנקבע לשמיעת הטיעונים בעל פה.

 

           ניתן היום, ‏כ"ב באלול התשע"ט (‏22.9.2019).

 

 

 

 

רון גולדשטיין, שופט

 

 

ר ש ם

_________________________

הסרת המסמך

מסמכים נוספים

הסרת כל המסמכים
3
בע"מ 5827/19
החלטה
23/10/2020
5
בע"מ 5827/19
החלטה
23/10/2020
7
בע"מ 5827/19
החלטה
23/10/2020
8
בע"מ 5827/19
החלטה
23/10/2020
טען מסמכים נוספים