כן פייט ביופרמה בע"מ נ. קפיטל פוינט בע"מ | חיפוש פסקי דין ברשת בחינם - ישראקורט

כן פייט ביופרמה בע"מ נ. קפיטל פוינט בע"מ

ע"א 4674/19
תאריך: 29/07/2019

בבית המשפט העליון

 

ע"א  4674/19

 

לפני:  

כבוד השופטת י' וילנר

 

המבקשת:

כן פייט ביופרמה בע"מ

 

 

נ  ג  ד

 

המשיבה:

קפיטל פוינט בע"מ

 

בקשה לעיכוב ביצוע פסק דינו של בית המשפט המחוזי בתל אביב-יפו מיום 30.6.2019 בה"פ  29872-06-19, שניתן על ידי כב' השופט מ' אלטוביה; ובקשה מטעם המבקשת לצירוף פרוטוקול הדיון בבית המשפט המחוזי וכן למתן זכות תגובה לתשובה

 

בשם המבקשת:                      עו"ד יצחק אבירם

בשם המשיבה:                       עו"ד אמיר אבני; עו"ד יניב לוי

 

החלטה

 

1.        בקשה לעיכוב ביצוע פסק דינו של בית המשפט המחוזי בתל אביב (כב' השופט מ' אלטוביה; המחלקה הכלכלית) בה"פ 29872-06-19 מיום 30.6.2019, בגדרו התקבלה באופן חלקי המרצת פתיחה שהגישה המשיבה – בעלת מניות במבקשת, ונקבע כי המבקשת תכנס אסיפה מיוחדת של בעלי מניותיה עד ליום 18.7.2019, אשר על סדר יומה יעמדו, בין היתר, סיום כהונת כל חברי הדירקטוריון של המבקשת (למעט הדירקטורים החיצוניים), ומינוי דירקטורים אחרים תחתיהם.

 

2.        מהבקשה עולה כי פסק הדין ניתן מבלי שניתנה לצדדים ההזדמנות לסכם את טענותיהם. לפיכך, הגישה המבקשת ביום 2.7.2019 לבית המשפט המחוזי בקשה לעיכוב ביצוע פסק דינו עד להגשת ערעור לבית משפט זה. בבקשה נטען, בין היתר, כי סיכויי הערעור להתקבל טובים מאחר שנמנעה מהמבקשת הזכות לסכם את טענותיה עובר למתן פסק הדין.

 

3.        בהחלטה אשר ניתנה בו ביום הורה בית המשפט המחוזי למשיבה להשיב לבקשת המבקשת, וכן ציין כדלקמן: "באשר לדרישת המשיבה לסיכומים, בית המשפט פנה לצדדים ושאל כפי שמופיע בתמליל אלא שסברתי ששמעתי כי ב"כ המשיבה [המבקשת, י.ו.] ביקש החלטה במקום. יכול ונפל פגם במה ששמעתי ואני מיצר על כך. עם זאת... לא נגרעה זכות דיונית למי מהצדדים כיוון שלא היה מה לסכם מעבר למה שכבר נטען בהרחבה במהלך הדיון ובבקשות והתגובות בכתב". לאחר קבלת תשובתה של המשיבה כאמור, הורה בית המשפט המחוזי על עיכוב ביצוע פסק דינו למשך עשרה ימים, בכפוף לתנאי אשר ימנע דילול אחזקותיה של המשיבה במניות המבקשת.

 

4.        המבקשת הגישה לבית משפט זה ערעור על פסק דינו של בית המשפט המחוזי, ובצדו בקשה לעיכוב ביצוע – היא הבקשה שלפניי. בהחלטתי מיום 9.7.2019 הוריתי על קבלת תשובה לבקשה, וכן ניתן צו ארעי לעיכוב ביצוע פסק דינו של בית המשפט המחוזי עד להחלטה אחרת.

 

5.        לאחר העיון בבקשה דנן ובתשובה לה, באתי לכלל מסקנה כי דין הבקשה להתקבל.

 

           כלל נקוט הוא בידינו כי אין בהגשת ערעור, כשלעצמה, כדי לעכב את ביצועו של פסק דין, אלא במקרים שבהם הוכיח המבקש את עיכוב הביצוע כי סיכויי ערעורו להתקבל טובים, וכי מאזן הנוחות נוטה לטובתו (ראו: תקנה 466 לתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד-1984 (להלן: התקסד"א); ע"א 1318/19 שגב נ' אזוגי, פסקה 8 (10.4.2019); ע"א 4730/19 ח'טיב נ' סואעד, פסקה 5 (23.7.2019)).

 

6.        בענייננו, אני סבורה כי סיכויי הערעור להתקבל אינם מבוטלים, ולו בשל העובדה שלא ניתנה למבקשת הזדמנות לסכם את טענותיה בטרם ניתן פסק דינו של בית המשפט המחוזי בהמרצת הפתיחה (ראו: תקנה 158(א)(2) לתקסד"א; ע"א 579/90 רוזין נ' בן-נון, פ"ד מו(3) 738, 748 (1992)). בהקשר זה, טוענת המשיבה כי לא עמדה למבקשת הזכות לסכם את טענותיה בתום הדיון, וזאת, מאחר שעסקינן בהליך ייחודי של המרצת פתיחה, וכן לאור סמכותו של בית המשפט הדן בהמרצת הפתיחה להורות על בירור הפלוגתות שבין הצדדים "ככל שייראה לו" (ראו: תקנה 257 לתקסד"א). ברם, לא מצאתי בסיס ממשי לטענות אלה: ראשית, איני סבורה כי הליך של המרצת פתיחה שולל, מיניה וביה, את הזכות להגשת סיכומים, שכן תקנה 158(א)(2), בדומה ליתר התקנות שבסימן ג' לפרק י"ד לתקסד"א, מתווה הוראות להתייצבות ולטיעון ב"תובענה", וזו כוללת, על-פי תקנה 1 לתקסד"א, "תביעות, בקשות ושאר ענינים שמביא בעל דין לפני בית משפט, באחת הדרכים שנקבעו לכך" – והמרצת פתיחה במשמע. שנית, וזה העיקר, עיון בהחלטת בית המשפט המחוזי מיום 2.7.2019 מעלה כי אי מתן ההזדמנות לסיכום טענות הצדדים נבע משגגה גרידא, וכי לא נקבע באופן פוזיטיבי, עובר למתן פסק הדין, שהמרצת הפתיחה תידון בלא סיכומים. ממילא, ומבלי לקבוע מסמרות, נראה שלא היה מקום לחרוג מברירת המחדל הדיונית הקבועה בתקנה 158(א)(2) לתקסד"א, לפיה זכאים בעלי הדין לסכם את טענותיהם בתום הבאת הראיות.

 

7.        זאת ועוד, אני סבורה כי מאזן הנוחות נוטה לטובת קבלת הבקשה דנן, שכן כינוס האסיפה המיוחדת בשלב זה עשוי להביא להחלפת מרבית הדירקטורים של המבקשת, ומשכך להביא לשינוי בלתי הפיך במצב הדברים הנוכחי, אשר יאיין את הערעור שהוגש.

 

8.        נוכח כל האמור לעיל, אני סבורה כי יש לעכב את ביצוע פסק דינו של בית המשפט המחוזי עד להכרעה בערעור המבקשת.

 

9.        לאור המסקנה אליה הגעתי, ממילא אין צורך להיעתר לבקשת המבקשת להגיב לתשובת המשיבה. אשר לבקשה לצירוף פרוטוקול הדיון מיום 30.6.2019, הרי שעם מתן החלטה בבקשה לתיקון הפרוטוקול שהגישה המבקשת לבית המשפט המחוזי, תגיש המבקשת לבית משפט זה הודעה מעדכנת, בצירוף הפרוטוקול העדכני, על מנת שזה יעמוד בפני ההרכב אשר ידון בערעור.

 

10.      סוף דבר: אני מורה על עיכוב ביצוע פסק דינו של בית המשפט המחוזי. זאת, בכפוף לתנאי אשר נקבע בהחלטת בית המשפט המחוזי מיום 3.7.2019 – למניעת דילול חלקה של המשיבה במניות המבקשת.

 

           הערעור ייקבע לדיון לא יאוחר מחודש דצמבר 2019, בכפוף לאילוצי יומן בית המשפט.      

 

           בנסיבות העניין, לא ראיתי לעשות צו להוצאות.

 

           ניתנה היום, ‏כ"ו בתמוז התשע"ט (‏29.7.2019).

 

 

 

ש ו פ ט ת

_________________________

הסרת המסמך

מסמכים נוספים

הסרת כל המסמכים
טען מסמכים נוספים