ירדן קרן קורדונובה נ. שרות בתי הסוהר | חיפוש פסקי דין ברשת בחינם - ישראקורט

ירדן קרן קורדונובה נ. שרות בתי הסוהר

רע"ב 4968/19
תאריך: 08/08/2019

בבית המשפט העליון

 

רע"ב  4968/19

 

לפני:  

כבוד השופט ע' פוגלמן

 

המבקש:

ירדן קרן קורדונובה

 

 

נ  ג  ד

 

המשיב:

שרות בתי הסוהר

 

בקשת רשות לערער על פסק הדין של בית המשפט המחוזי בבאר שבע (כב' השופט א' משניות) בעת"א 32262-06-19 מיום 10.7.2019

 

בשם המבקש:

עו"ד מיה רוזנפלד

 

בשם המשיב:

עו"ד שרון אבירם

 

החלטה

 

 

1.            המבקש הוא אסיר הנושא עונש מאסר בן שנתיים וחמישה חודשים בגין עבירות שונות החל מיום 8.2.2018. המבקש הגיש בקשה לצאת בליווי סוהרים אל מחוץ לכותלי בית הסוהר (להלן: ליווי) לצורך ראיון קליטה בקהילה טיפולית לצורך בחינת התאמתו לתכנית שיקום שם לאחר שחרורו. בקשתו נדחתה על ידי המשיב בשל חומר מודיעיני שלילי בעניינו. ביום 13.6.2019, הוא היום שבו נקבע ראיון הקליטה, הגיש המבקש הגיש עתירה לבית המשפט המחוזי נגד החלטת המשיב, וזו נמחקה על הסף (כב' השופט א' משניות) בשל סד הזמנים האמור. ביום 16.6.2019 המבקש הגיש עתירה נוספת בגדרה ביקש לאפשר את יציאתו בליווי לצורך ראיון קליטה ביום 11.7.2019. ביום 10.7.2019 דחה בית המשפט המחוזי (כב' השופט א' משניות) את העתירה, לאחר שעיין בחומר המודיעיני בעניינו של המבקש. בית המשפט ציין כי מן החומר עולה כי המבקש לא עשה שינוי ממשי באורח חייו; וכי לא עבר הליך טיפולי לטיפול בהתמכרויות שלו הוא זקוק יותר מכל. לגופו של עניין נקבע כי יציאה לצורך ראיון קליטה במסגרת טיפולית אינו נמנה על החלופות שבגינן ניתן להתיר יציאה בליווי בהתאם לפקודת הנציבות 04.40.01 "הוצאת אסיר באבטחה מבית הסוהר" (להלן: הפקודה או פקודת הוצאה באבטחה) המאפשרות יציאה בליווי; וכי אף אם הייתה קיימת חלופה רלוונטית כאמור, הרי שבעניינו של המבקש קיים חומר מודיעיני חסוי (להלן: החומר המודיעיני) ולכן לא מתקיים התנאי הקבוע בסעיף 8(ב)(1) לפקודה שלפיו יציאה בליווי לפי אחת החלופות תתאפשר רק לאחר שנבחן תפקודו של האסיר – אם לקוי או חיובי. משכך, בית המשפט קבע כי החלטת המשיב סבירה ואין עילה להתערב בה. כן הוער כי ניתן לבקש חופשה מיוחדת לצורך יציאה לראיון לצורך שיקום.

 

2.            מכאן הבקשה שלפניי, שברקע לה מועדי ראיונות נוספים שנקבעו לימים 1.8.2018 ו-8.8.2018, כמו גם דיון לפני ועדת השחרורים הקבוע ליום 13.8.2018. לטענת המבקש, בצד זכותו של האסיר לשיקום, ניצבת חובתו של המשיב לפעול לשיקומו, ובפרט לאפשר יצירת רצף טיפולי בין בית הסוהר לבין הקהילה. זאת, לרבות בדרך של מתן אפשרות ליציאה לצורך ראיון קליטה במסגרת טיפולית. לגופם של דברים נטען כי המשיב לא נתן בהחלטתו בעניין המבקש משקל ראוי לזכותו לשיקום, שכן מניעת יציאתו לראיון סותמת את הגולל על אפשרותו לממש זכות זו. נטען כי נוכח חשיבותה של הזכות לשיקום והאינטרס הציבורי שבבסיסה, על המשיב לאפשר את יציאתו בליווי, גם אם המקרה אינו נמנה בגדר אחת החלופות המנויות בפקודה, וחרף קיומו של מידע מודיעיני שלילי. עוד הודגש כי ממילא אין בפקודה כדי להגביל את שיקול דעתו הרחב של המשיב, המאפשר לו לסטות מהוראות הפקודה במקרים המתאימים, כפי המקרה דנן. המבקש אף מציין כי המשיב עשה כך בעבר, במקרה המתואר ברע"ב 1303/19 בוריסוב נ' שרות בתי הסוהר (7.3.2019) (להלן: עניין בוריסוב). עוד עומד המבקש על החשיבות שבשיקומו בתקופה שבה הוא מפוקח על ידי ועדת השחרורים, שכן הפיקוח מסייע להצלחת תהליך השיקום. אשר למידע המודיעיני, המבקש טוען כי מידע מסוג זה אינו רלוונטי לשאלת היציאה בליווי לצורך בחינת תכנית שיקומית, אלא אם קיים קשר ממשי בין המידע לבין חשש מעצם היציאה בליווי שאותו לא ניתן לאיין באמצעים אחרים. אשר למידע המודיעיני הקונקרטי בעניינו, טוען המבקש כי המידע לא נכון בעניינו, וכי בכל מקרה אין מדובר במידע המעיד על מסוכנות שאינה ניתנת לאיון, כאמור לעיל.

 

3.            התבקשה תשובת המשיב הסבור כי יש לדחות את הבקשה על הסף שכן היא אינה מעוררת שאלה משפטית רחבה המגלה עילה למתן רשות לערער. לטענת המשיב, המסגרת המתאימה לבחינת בקשתו של המבקש אינה פקודת הוצאה באבטחה, העוסקת במקרים חריגים ובטעמים הומניטריים ומונה רשימה סגורה של מקרים המאפשרים יציאה בליווי. לעומת זאת, הפקודה הרלוונטית היא פקודת הנציבות 04.40.00 "חופשות אסירים" (להלן: פקודת החופשות), המאפשרת יציאה לחופשה לצורך ראיון שיקום. המבקש אמנם אינו משולב בסבב חופשות, אך באפשרותו להגיש בקשה לחופשה חריגה לפי פרק ח' לפקודת החופשות לצורך זה. בצד האמור הובהר כי אישורה של חופשה כאמור מותנה בהמלצת גורמי המודיעין ובהתנהגות טובה, וספק אם כך ייקבע בעניינו של המבקש, נוכח המידע המודיעיני השלילי בעניינו. מכל מקום, נטען כי הואיל והמבקש לא פנה בבקשה לחופשה מיוחדת כאמור, יש לדחות את הבקשה על הסף בשל אי מיצוי הליכים. עוד הבהיר המשיב כי במקרים חריגים, ניתן, לפנים משורת הדין, להוציא אסיר בליווי לטובת קיום ראיון, אך כי בכל מקרה אין לעשות כן במקרה דנן, בשים לב להתנהגותו השלילית של המבקש העולה מן החומר המודיעיני העדכני.

 

4.            נטען כי גם לגופם של דברים יש לדחות את הבקשה, מטעמיו של בית המשפט המחוזי. מכל מקום, המשיב מדגיש כי על פני הדברים, לפי כל אחת מהחלופות, עבירות המשמעת המיוחסות למבקש מהעת האחרונה, שעניינן החזקת חפצים אסורים והתעסקות בסמים, עשויות להוות מכשול ממשי מפני יציאתו לראיון כאמור מחוץ לכותלי הכלא. עם זאת, המשיב אינו מתנגד לקיים את ראיון הקליטה בין כותלי בית הסוהר. כמו כן, בפני המבקש פתוחה הדרך לשפר את התנהלותו באופן שיאפשר את יציאתו לראיון כאמור.

 

5.            לאחר שעיינתי בבקשה, בתגובת המשיב ובחומר המודיעיני שצורף לה, הגעתי למסקנה כי דין הבקשה להידחות. כעולה מתשובת המשיב – והגם שלא נעלם מעיני כי הדבר לא נטען במישרין לפני בית המשפט המחוזי – המסלול המתאים לבחינת בקשת המבקש הוא במסגרת פקודת החופשות ולא על פי פקודת הוצאה באבטחה. משכך, יש לדחות את הבקשה בשלב זה, ולאפשר למבקש להגיש בקשה מתאימה על פי פקודת החופשות. בבואו לבחון בקשתו זו, ייתן המשיב משקל הולם לשיקול הנוגע לשיקום המבקש. עוד אעיר כי המשיב מציין כי אין מניעה לקיים את הראיון בבית הסוהר ואף אפשרות זו צריכה להיבחן. בנתון לאמור, השאלה העקרונית בדבר בחינת היציאה לצורך ראיון שיקום באותה אספקלריה שבה נבחנות יציאה לחופשה מטעם אחר, תוותר לעת מצוא (ראו למשל עניין בוריסוב, פסקה 4; ראו גם: רע"ב 8674/15 פרננדז נ' היועץ המשפטי לממשלה, פסקה 4 (1.2.2016)).

 

           הבקשה נדחית אפוא. אין צו להוצאות.

 

           ניתנה היום, ‏ז' באב התשע"ט (‏8.8.2019).

 

 

 

 

ש ו פ ט

_________________________

הסרת המסמך

מסמכים נוספים

הסרת כל המסמכים
3
רע"א 476/21
החלטה
22/01/2021
טען מסמכים נוספים