חיים שמעוני נ. רשות מקרקעי ישראל | חיפוש פסקי דין ברשת בחינם - ישראקורט

חיים שמעוני נ. רשות מקרקעי ישראל

רע"א 6560/19
תאריך: 10/10/2019

 

בבית המשפט העליון

רע"א  6560/19

 

 

לפני:  

כבוד השופטת י' וילנר

 

המבקשים:

1. חיים שמעוני

 

2. אריה שמעוני

 

 

נ  ג  ד

 

המשיבים:

1. רשות מקרקעי ישראל

 

2. הון חברה להשקעות ונאמנות בע"מ

 

3. עיזבון ג'מל סאלם ע"י יורשיהם

 

4. עיזבון חממה סלם ע"י יורשיהם

 

בקשת רשות ערעור על החלטת בית המשפט המחוזי בחיפה בת"א 42153-09-18 מיום 26.7.2019, שניתנה על-ידי כב' השופט ח' שרעבי; ובקשה לעיכוב ביצוע

 

בשם המבקשים:                     עו"ד רויטל דניאל-חביב

 

החלטה

 

1.        בקשת רשות ערעור על החלטת בית המשפט המחוזי בחיפה (כב' השופט ח' שרעבי) בת"א 42153-09-18 מיום 26.7.2019, בגדרה נדחתה, בין היתר, בקשת המבקשים, הם התובעים בתביעה המתנהלת בפני בית המשפט המחוזי, להיפוך סדר הבאת הראיות, כך שהמשיבה 1 – הנתבעת על-ידם, תגיש ראיותיה תחילה. כן קיבל בית המשפט המחוזי בהחלטתו את בקשת המשיבים 4-3 להורות למבקשים לחשוף הקלטות ותמלולים המצויים ברשותם במסגרת הליכי גילוי ועיון במסמכים, וזאת חרף טענת המבקשים כי ברצונם לחשוף את ההקלטות והתמלולים האמורים רק לאחר שתוגשנה ראיות המשיבים. בד בבד עם בקשת רשות הערעור, הגישו המבקשים בקשה לעיכוב ביצוע רכיביה של החלטת בית המשפט המחוזי עליהם נסבה הבקשה דנן.

 

2.        דין הבקשה להידחות – על שני ראשיה, וזאת אף מבלי לבקש תשובה.

 

           אשר להחלטה הדוחה את בקשת המבקשים להיפוך סדר הבאת הראיות, הרי שזוהי, הלכה למעשה, "החלטה בעניין סדר הבאת עדויות" ובעניין "סדר שמיעת עדים", הנמנית עם ההחלטות עליהן לא תינתן רשות ערעור מכוח סעיפים 1(5) ו-1(6) לצו בתי המשפט (סוגי החלטות שלא תינתן בהן רשות ערעור), התשס"ט-2009 (להלן: צו בתי המשפט; כן ראו: רע"א 6801/15 יעקב ברנשטיין נ' נכסים ח.ומ.ג בע"מ, פסקאות 32-30 (24.7.2016); רע"א 2453/17 שטנדל נ' עיריית ערד, פסקאות 10-9 (30.1.2018) והאסמכתאות שם).

 

3.        כמו כן, ראיתי לדחות אף את בקשת הרשות לערער על קביעת בית המשפט המחוזי בנוגע לחשיפתם של ההקלטות והתמלולים אשר בידי המבקשים, וזאת נוכח הוראת סעיף 1(10) לצו בתי המשפט, לפיה לא תינתן רשות ערעור על "החלטה לפי פרק ט' לתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד-1984, למעט החלטה בעניין [...] עיון במסמכים". ודוקו: החלטת בית המשפט המחוזי מושא הבקשה דנן לא נסבה על עצם העיון בהקלטות ובתמלילים, כי אם על העיתוי שבו יבוצע העיון כאמור, ומשכך אין מקום ליתן רשות לערער עליה (ראו: עניין ברנשטיין, בפסקה 29).

 

4.        למעלה מן הצורך, אציין כי אף לגופם של דברים, לא מצאתי טעם מבורר להתערב בקביעה האמורה ביחס לחשיפת ההקלטות והתמלילים, וזאת מאחר שעסקינן בסוגיה דיונית מובהקת, המסורה לשיקול דעתה הנרחב של הערכאה הדיונית, ולא בנקל תתערב ערכאת הערעור בכגון דא (ראו: רע"א 2270/16 אגודת העיתונאים בת"א נ' מדינת ישראל, פסקה 3 (30.3.2016); והשוו: רע"א 3392/19 ד.ז. רדיו חיפה נ' אקו"ם, אגודה קומפוזיטורים, מחברים ומו"לים למוסיקה בישראל בע"מ, פסקה 7 (11.6.2019)).

 

5.        אשר על כן, בקשת רשות הערעור נדחית, וממילא נדחית אף הבקשה לעיכוב ביצוע.

 

           משלא נתבקשה תשובה, ואך לפנים משורת הדין, לא אעשה צו להוצאות.

 

 

           ניתנה היום, ‏י"א בתשרי התש"ף (‏10.10.2019).

 

 

 

 

ש ו פ ט ת

 

 

_________________________

הסרת המסמך
טען מסמכים נוספים