חיים כהן נ. רועי כהן | חיפוש פסקי דין ברשת בחינם - ישראקורט

חיים כהן נ. רועי כהן

רע"א 6258/19
תאריך: 03/12/2019

 

 

בבית המשפט העליון

 

רע"א  6258/19

 

לפני:  

כבוד השופט ד' מינץ

 

המבקש:

חיים כהן

 

 

נ  ג  ד

 

המשיבים:

1. רועי כהן

 

2. יקיר ניידיק

 

3. פנחס בן דוד

 

4. כונס הנכסים הרשמי

 

בקשת רשות ערעור על החלטת בית המשפט המחוזי תל אביב-יפו מיום 02.09.2019 בתיק פשר 028770-03-16

 

בשם המבקש:                        עו"ד עמרם שאול

בשם המשיב 1:                      עו"ד ענבר לב

בשם במשיב 2                        בעצמו

בשם המשיב 4:                      עו"ג אסף ברקוביץ'

 

החלטה

 

 

           לפנַי בקשת רשות ערעור על החלטת בית המשפט המחוזי בתל אביב-יפו (כב' השופטת נ' גרוסמן) מיום 2.9.2019 בפש"ר 28770-03-16 במסגרתה נדחתה בקשת המבקש לבטל את ההחלטה מיום 21.1.2018 המורה על ביטול הענקה שהעניק לו משיב 1 (להלן: החייב), ולחלופין להאריך את המועד להגשת תגובה לבקשה לביטול אותה הענקה. כמו כן, במסגרת הבקשה התבקשה רשות ערעור על החלטות בית המשפט המחוזי מיום 21.7.2019 ומיום 25.7.2019 בקשר לעיון בתיקי החייב.

 

1.            המבקש הוא אביו של החייב, הנמצא בהליכי פשיטת רגל. בשעתו ועד לחודש מאי 2018 אף המבקש היה בהליך פשיטת רגל משלו. ביום 5.6.2017 הגיש משיב 2 שמונה למנהל המיוחד על נכסיו של החייב (להלן: המנהל המיוחד) בקשה לביטול הענקה שניתנה למבקש על ידי החייב. המדובר בזכויות החייב בשיעור של 1/12 בנכס מקרקעין הנמצא ברח' פתח תקווה 5 בהרצליה, שהתקבלו בירושה מעיזבון אמו אשר נטען כי החייב ויתר עליה, ללא תמורה, לטובת אביו, המבקש. החייב בתגובתו הבהיר כי הוא אכן ויתר על חלקו בעיזבון אמו ללא כל תמורה ובנסיבות אלה אין לו כל התנגדות לביטול ההענקה האמורה. ביום 21.1.2018 הורה בית המשפט על ביטול ההענקה. בית המשפט ציין כי החייב אינו מתנגד לביטול וכי לא נתקבלה תגובת המבקש, על אף שהבקשה לביטול ההענקה הומצאה לנאמן לנכסי המבקש, עו"ד אילן שמעוני כבר במהלך חודש יוני 2017, ולבאת-כוחו, עו"ד דנה פלד במהלך חודש יולי 2017.

 

2.            בחלוף שנה וחצי מאז שבוטלה ההענקה, הגיש המבקש ביום 21.7.2019 בקשה "לצילום וקבלת חומר מבית המשפט ומהנאמנים לצורך הגשת בקשות". בבקשה טען המבקש בקצרה כי הוא נדרש לעיין בתיק בית המשפט על מנת להגיש בקשות בקשר להענקה שניתנה לו מטעם החייב (ובקשר להענקה נוספת שניתנה לו על ידי בן נוסף שלו אשר מצוי גם הוא בהליכי פשיטת רגל). ביום 21.7.2019 נדחתה הבקשה משלא נמצאה זיקה עניינית למבקש המצדיקה להתיר עיון כמבוקש. ביום 25.7.2019 הגיש המבקש בקשה לעיון מחדש בהחלטה. במסגרת הבקשה ציין המבקש כי הוא אביהם של שני חייבים אשר הוגשו בעניינם בקשות לביטול הענקות לטובתו. באותו יום ניתנה החלטת בית המשפט המחוזי המורה כי ניתן לצרף את המבקש כצד לבקשה לביטול הענקה הנוגעת אליו במישרין (בקשה מס' 10).

 

3.            ביום 2.9.2019 הגיש המבקש בקשה "לביטול החלטות ולחילופין הארכת מועד". המבקש טען כי לא קיבל את החלטות בית המשפט בעניין ביטול ההענקה, כי לאחר שביצע שיפוצים בנכסו, דברי דואר לא הגיעו אליו בשל שינויים במיקום כניסת הבית, ולפיכך לא יכול היה להגיב להחלטות בית המשפט במועדן. משלא הומצאו לו הבקשות של הנאמן והחלטות בית המשפט, יש לבטל את ההחלטה מיום 21.1.2018 מ"חובת הצדק".

 

           עוד טען המבקש כי הלווה לחייב כספים למימון עסקיו בסמוך לקבלת ההענקה מידי החייב, וכי ציפה שבתמורה לכך יסתלק החייב מחלקו בעיזבון אמו לטובתו. על כן לשיטתו מדובר בהענקה אשר ניתנה לקונה בתום לב ובתמורה שוות ערך בהתאם לסעיף 96(ג)(2) לפקודת פשיטת הרגל [נוסח חדש], התש"ם-1980 (להלן: הפקודה), ואין לבטלה. לאור כל זאת, המבקש עתר לביטול ההחלטה מיום 21.1.2018 המורה על ביטול ההענקה ולחלופין התבקשה הארכת המועד להגיב לבקשת המנהל המיוחד לביטול ההענקה כאמור.

 

4.            הבקשה נדחתה עוד באותו היום. בית המשפט ציין כי הבקשה לביטול ההענקה נדונה והוכרעה כבר בחודש ינואר 2018, בעוד שהמבקש התעורר להשמיע את קולו רק לאחר שנה וחצי, כאשר חרב הפינוי הונחה על צווארו. בנסיבות אלה, נמצא כי אין מקום להידרש לבקשה. מכאן לבקשה שלפנַי.

 

תמצית טענות הצדדים

5.            המבקש טען כי לא הומצאו לו ההחלטות הרלוונטיות בעניין הבקשה לביטול ההענקה, ודי בכך כדי להביא לביטול כל ההחלטות בעניין. כמו כן, יש סיכוי לקבלת טענות ההגנה שלו מכיוון שההענקה ניתנה לו בתמורה ובתום לב. לבסוף ביקש כי יתאפשר לו לעיין בתיקי הפש"ר של החייב.

 

6.            החייב טען כי ההענקה של זכויותיו בעיזבון למבקש לא ניתנה בעבור תמורה כלשהי. עם זאת, הוא הותיר את ההחלטה לשקול דעת בית המשפט. המנהל המיוחד טען כי יש לדחות את הבקשה. לטענתו, למבקש נמסרו מסמכי הבקשה לביטול הענקה כדין. המסמכים שנשלחו בין היתר לבאת-כוחו בדוא"ל ובדואר רשום. באשר לטענת המבקש כי ההענקה ניתנה בעבור תמורה, המנהל המיוחד טען כי כיוון שמדובר ביחסים בין אב ובנו, ההנחה היא כי מדובר במתנה ולא בתמורה. המבקש אף לא הוכיח קיומו של קשר בין ההסתלקות שלו מעיזבון אמו לבין התמורה הנטענת. כמו כן, אין להתערב בהחלטות בית המשפט המחוזי בעניין עיון במסמכי ההליך כיוון שמדובר בהחלטה טכנית שבמסגרת שיקול דעתו. משיב 4, כונס הנכסים הרשמי, הצטרף לעמדת המנהל המיוחד.

 

דיון והכרעה

7.            דין הבקשה להידחות. תקנה 201 לתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד-1984 (להלן: התקנות) מעגנת את האפשרות להורות על ביטול החלטה או פסק דין שניתנו במעמד צד אחד. הפסיקה הכירה בשני מסלולים לפיהם ניתן לבטל החלטה מעין זו. המסלול הראשון, "ביטול מחמת הצדק" – כאשר לא בוצעה המצאה כדין למבקש הביטול. במקרה זה ההליך פגום מעיקרו וההחלטה תבוטל ללא התייחסות לשיקולים נוספים. המסלול השני, "ביטול על פי שיקול דעת" – כאשר למרות שבוצעה המצאה כדין, אחד הצדדים לא התייצב לדיון או לא הגיש הגנה מטעמו. אז נדרש בית המשפט להביא בחשבון את הסיבה למחדל וכן את סיכוי הצלחתו של המבקש בהליך העיקרי. עם זאת, כאשר המבקש מצביע על סיכויי הצלחה, בית המשפט ייטה לקבל את הבקשה לביטול למרות מחדלו של המבקש וייתן לכך משקל בהטלת הוצאות משפט (ראו: רע"א 4487/15 פלוני נ' פלוני, פסקה 3 (9.2.2016); רע"א 5736/15 עובד נ' פקיד שומה טבריה, פסקה 5 (8.10.2015); רע"א 4405/15 Shaheen Lil-Mantogal Al Ghizieh נ' Marina For General Trading, פסקה 6 (8.9.2015); רע"א 2158/15 מוסטפא עיסא נ' סרסור, פסקה 3 (2.6.2015); אורי גורן סוגיות בסדר דין אזרחי 644-639 (מהדורה שתיים-עשרה; 2015)).

 

8.                     בענייננו, אין לקבל את טענת המבקש כי יש לבטל את ההחלטה מחמת הצדק. כפי שקבע בית המשפט המחוזי, ההחלטה בדבר ביטול ההענקה ניתנה כבר ביום 21.1.2018, לאחר שהוכח, להנחת דעתו של בית המשפט, כי הבקשה הומצאה לבאת-כוחו של המבקש ולידי הנאמן לנכסיו וצורפו אישורי מסירה מתאימים לכך. המבקש אף צירף מכתב הנושא תאריך 4.2.2018, הממוען אליו מאת המנהל המיוחד, המציין קיומה של ההחלטה מיום 21.1.2018 בדבר ביטול ההענקה. למכתב צורף תצהיר בדבר ביצוע מסירה של הבקשה לביטול הענקה, ושל ההחלטה מיום 21.1.2018, בדרך של הדבקה על דלת דירתו. בנסיבות אלו, טענות המבקש כי הוא אינו מקבל דברי דואר כשורה, אינה יכולה לסייע לו.

 

9.            לא זו אף זו, המבקש צירף לבקשתו התכתבויות דוא"ל מחודש מרץ 2017 בין המנהל המיוחד לבין באת-כוחו. במכתב הראשון מיום 13.3.2017 ציין המנהל המיוחד כי קיבל מידע על אודות הסתלקות החייב מעיזבון אמו לטובת המבקש וכי נמסר לו כי הועלתה על ידי החייב טענה כי ניתנה לחייב תמורה כנגד ההסתלקות. תשובת באת כוח המבקש מיום המחרת 14.3.2018 הייתה "אטפל בעניין". לאחר כשבועיים הייתה פניה נוספת לבאת כוח המבקש ותשובתה הייתה כי המבקש עצמו "בבירורים מול הבנק" בעניין זה. בנוסף על כך, המבקש פנה לבית המשפט לראשונה ביום 21.7.2019 ובפעם השנייה ביום 25.7.2019 בבקשה לעיין בתיקי בית המשפט בעניינו של החייב. בבקשותיו התייחס המבקש לבקשה לביטול הענקה ולנימוקיה מבלי שציין דבר בקשר לאי-ידיעתו על אודותיה. גם התנהלות זו אין בה כדי לתמוך בטענותיו. זאת בצירוף העובדה שהמבקש "נזכר" לפנות לבית המשפט רק כאשר נמסר לו על הליכי הפינוי.

 

10.         אף אין לקבל את בקשת המבקש לביטול ההחלטה על פי שיקול דעתו של בית המשפט. זאת משום שראשית, המבקש נמנע ממתן הצדק סביר למחדלו באי הגשת תגובה לבקשת ביטול ההענקה, ומחדלו בהגשת בקשת ביטול ההחלטה באיחור ניכר. שנית, מבלי לקבוע מסמרות, מעיון בטענות המבקש עולה כי סיכוייו בהליך העיקרי אינם מן המשופרים. אף אם אצא מנקודת הנחה כי המבקש עונה להגדרת "קונה" שבסעיף 96(ג)(2) לפקודה וכן כי ההענקה הוענקה לו בהיותו תם לב, קשה יהיה לומר כי בענייננו מדובר "בתמורה". המבקש לא הביא כל ראיה, ואף לא ראיה לכאורה שיש בה כדי לבסס את טענתו כי הסתלקות החייב מעיזבון אמו הייתה בתמורה להלוואות אשר נתן לו. כל שהיה בידי המבקש לטעון לעניין זה הוא "שהיה לו ברור" שבגין הסיוע הכספי שהוא נתן לחייב זה יסתלק מעיזבון אמו. לא זו אף זו, אלא שהחייב אף טען מנגד שהכספים שניתנו לו מהמבקש ניתנו במתנה ולא כנגד הבטחה כלשהי. אי לכך, לאור היעדרן לכאורה של ראיות אשר יבססו את טענות המבקש כנגד ביטול ההענקה וכן נוכח התנהלותו ומחדליו, לא מצאתי כל עילה המצדיקה התערבותה של ערכאת הערעור בעניין ביטול ההחלטה מיום 21.1.2018 (והשוו: רע"א 640/19 איברהים נ' אלבאחבסה (17.4.2019)).

 

11.         גם דין הבקשה בנוגע לעיון במכלול תיקי החייב – להידחות. משניתנה למבקש האפשרות לעיין בחומר הקשור לבקשה לביטול הענקה, לא מצאתי כל עילה להתערבות בהחלטת בית המשפט המחוזי אשר לא נתן למבקש לעיין בכל תיק פשטת הרגל של החייב.

 

           הבקשה נדחית אפוא.

 

           ניתנה היום, ‏ה' בכסלו התש"ף (‏3.12.2019).

 

 

 

 

ש ו פ ט

 

_________________________

הסרת המסמך

מסמכים נוספים

הסרת כל המסמכים
טען מסמכים נוספים