גמיל סלואדי נ. מדינת ישראל | חיפוש פסקי דין ברשת בחינם - ישראקורט

גמיל סלואדי נ. מדינת ישראל

ע"פ 3121/20
תאריך: 04/06/2020

 

 

בבית המשפט העליון

 

ע"פ  3121/20

 

לפני:  

כבוד הנשיאה א' חיות

 

המערער:

גמיל סלואדי

 

 

נ  ג  ד

 

המשיבה:

מדינת ישראל

 

ערעור על החלטתו של בית המשפט השלום בירושלים מיום 11.05.2020 בת"פ 2954-05-18 אשר ניתנה על ידי כב' השופטת ש' לארי-בבלי

 

בשם המערער:                       עו"ד מוחמד ח'לאילה

בשם המשיבה:                       עו"ד רוני זלושינסקי

 

 

פסק-דין

 

           ערעור על החלטת בית משפט השלום בירושלים (השופטת ש' לארי-בבלי) מיום 11.5.2020 בת"פ 2954-05-18 שלא לפסול עצמו מלדון בעניינו של המערער.

 

1.            נגד המערער הוגש בחודש מאי 2018 כתב אישום המייחס לו עבירה של תקיפה הגורמת חבלה של ממש בגין אירוע שבו תקף לכאורה את בתו. לאחר מספר דיונים שהתקיימו בפני השופט י' שמעוני נותב התיק לטיפולו של המותב דנן, אשר ביום 30.4.2019 שמע את תשובת המערער לאישום וקבע את התיק לשמיעת הוכחות בפניו. ישיבת ההוכחות הראשונה התקיימה ביום 15.9.2019 ובמהלכה נשמעו מרבית עדי התביעה. ערב דיון ההוכחות השני בתיק, אשר נקבע ליום 10.2.2020, הודיעה באת כוחו של המערער כי לא תוכל להמשיך לייצגו ועתרה לדחיית הדיון על מנת לאפשר לסניגור חדש להיערך כראוי. בית המשפט דחה את הבקשה בקובעו כי דיון ההוכחות יתקיים במועדו והורה לסניגוריה הציבורית למנות למערער סניגור חלופי ללא דיחוי. בדיון הנ"ל הושלמה שמיעת עדי התביעה, אולם בית המשפט קיבל את בקשת בא כוחו הנוכחי של המערער לדחות את תחילת פרשת ההגנה למועד אחר. המועד לקיום ישיבת ההוכחות השלישית נקבע ליום 11.5.2020, ועם תחילתה עתר בא כוח המערער לפסילת המותב.

 

2.            לטענת בא כוח המערער, לאחר דיון ההוכחות שהתקיים ביום 10.2.2020 יידע אותו המערער כי מספר חודשים קודם לכן גזר בית המשפט את דינו בהליך פלילי אחר והטיל עליו עונש מאסר בפועל, אשר ביצועו עוכב על ידי ערכאת הערעור לבקשת המערער. עוד טען בא כוח המערער, כי על רקע זה זיהה המותב את המערער בהליך נושא הערעור דנן וכי בפתח אחד הדיונים הוא אף פנה אליו ושאל אותו: "מה אתה עושה פה? אתה צריך להיות בכלא". באשר לעיתוי שבו הוגשה הבקשה, טען בא כוח המערער כי הסניגורית הקודמת שייצגה את המערער לא הייתה ערה לכך שהמותב גזר את דינו בהליך קודם ואילו המערער עצמו, אדם דל אמצעים הלוקה בנפשו, לא ידע שעובדה זו עשויה להקים עילה לפסלות שופט.

 

3.            בית המשפט דחה את הבקשה על אתר בקובעו כי בנסיבות העניין לא מתקיים חשש ממשי למשוא פנים אשר מצדיק את העברת ההליך למותב אחר. בפתח הדברים הדגיש המותב כי הוא אינו זוכר את המערער או את פרטי ההליך הקודם שניהל בעניינו וכי הוא אינו מודע לעברו הפלילי. בהקשר זה צוין כי "לא מן הנמנע שבדיון הקודם שהיה לפני חודשים ארוכים (בטרם נשכר סנגורו הנוכחי, כלומר לפני 15.9.2019), זכרתי אותו ושאלתי אותו מה הוא עושה באולמי [...] אולם במועד ההוכחות כמו גם היום לא זכרתי את הנאשם [המערער]". בצד זאת, בית המשפט קבע כי הבקשה הוגשה בשיהוי שכן אף לטענת בא כוח המערער המועד בו התגבשה עילת הפסלות, ככל שאכן הייתה כזו, חלף לפני חודשים ארוכים. עוד הוסיף בית המשפט כי גם בישיבת ההוכחות שהתקיימה ביום 10.2.2020, שבה יוצג המערער על ידי סנגורו הנוכחי, הוא לא העלה כל טענה בנושא. לבסוף, בית המשפט מתח ביקורת על התנהלותו של המערער באולם בית המשפט ועל כך שהמערער הקליט דיונים שלא כדין אך הודגש שאין יסוד לטענה לפיה המותב עוין את המערער.

 

4.            מכאן הערעור דנן. במסגרת הודעת הערעור מפנה בא כוח המערער לפרטי ההליך הקודם שנדון בפני המותב, בו גזר בית המשפט את דינו של המערער ביום 2.9.2019 והטיל עליו עונשים שונים ובהם מאסר בפועל בגין ביצוע עבירות רכוש. באותו הליך שמע בית המשפט את טיעוני הצדדים לעונש ונחשף לעברו הפלילי של המערער, למסמכים הנוגעים למצבו הנפשי וכן לתסקירים שהוגשו בעניינו. לטענת בא כוח המערער, העובדה שבית המשפט נחשף למידע האמור כשבועיים בלבד לפני תחילת שמיעת ההוכחות בהליך הנוכחי מקימה חשש ממשי למשוא פנים ומחייבת את פסילתו. כמו כן, המערער חוזר על טענתו לפיה בית המשפט פנה אליו ושאל אותו מדוע הוא אינו נמצא מאחורי סורג ובריח, והוא עומד על כך שהדברים נאמרו באחד מדיוני ההוכחות שהתקיימו בהליך. על כן, לשיטתו חזקה על המותב שזכר את עניינו של המערער במועד זה. באשר לקביעתו של בית המשפט קמא לפיה בקשת הפסלות הוגשה בשיהוי, חוזר בא כוח המערער וטוען כי טרם דיון ההוכחות שהתקיים ביום 10.2.2020 המערער לא ידע שנסיבות המקרה עשויות להצדיק את פסילת המותב ומשכך גם לא שיתף בדברים את באת כוחו הקודמת. על כן, כך נטען, אין בעיתוי הגשת הבקשה כשלעצמו כדי להביא לדחייתה. לבסוף, המערער טוען כי הביקורת שמתח בית המשפט על התנהגותו בהחלטת הפסלות אינה מבוססת ומוכיחה כי המותב מחזיק בדעה קדומה כלפיו.

 

5.            המשיבה טוענת מנגד כי דין הערעור להידחות. לטענת המשיבה, העובדה שבית המשפט גזר את דינו של המערער בתיק אחר כשבועיים לפני תחילת ההוכחות בהליך הנוכחי מעורר אי נוחות מסוימת ומוטב היה להימנע מכך. עם זאת, לשיטתה אין מדובר במניעה משפטית מוחלטת. בהקשר זה טוענת המשיבה כי יש לייחס משקל לשוני בין העבירות שיוחסו למערער בשני ההליכים; לעובדה כי ההליך הקודם הועבר למותב רק לצורך גזירת דינו של המערער מבלי שנקבעו לגביו ממצאי מהימנות; וכן לשלב המתקדם שבו מצוי הליך. בהקשר זה טוענת המשיבה כי אם בקשת הפסלות הייתה מוגשת בטרם החל הליך ההוכחות ייתכן והיה מקום לקבלה, ולו מטעמים של מראית פני הצדק. אולם, לשיטתה כעת אין מקום לעשות כן וזאת בשים לב לכך שקבלת הערעור תוביל לפתיחה מחודשת של פרשת התביעה ולחיוב בעדות נוספת של המתלוננת ושל אחותה. המשיבה אף סומכת את ידיה על קביעת המותב לפיה הבקשה הוגשה בשיהוי. לשיטתה, טענת המערער כי באת כוחו הקודמת ועורך הדין שייצג אותו בהליך הנוסף לא ידעו כי אותו המותב מנהל את שני ההליכים במקביל היא מוקשית, בפרט משלא גובתה באסמכתה מתאימה. זאת ועוד, נטען כי עיון בפרוטוקול הדיונים שהתקיימו בהליך מעלה כי באת כוחו הקודמת של המערער הייתה מודעת להליך הנוסף. מכל מקום, צוין כי אף אם תתקבל גרסת המערער ביחס למועד בו נודעה לו עילת הפסלות, לא ניתן כל הסבר מדוע העלה את בקשתו להחלפת המותב רק כשלושה חודשים לאחר מכן. בשולי הדברים, המשיבה מציינת כי אין כל אינדיקציה לכך שבית המשפט שאל את המערער מדוע הוא אינו מאחורי סורג ובריח וכי ככל שהמותב אכן פנה למערער בכל הנוגע לנוכחותו באולם, היה זה ככל הנראה לפני המועד שבו היה אמור המערער להתחיל לרצות את עונשו בהליך האחר. מכל מקום, צוין כי אף אם הדברים נאמרו אין בהם כדי להקים עילת פסלות והוא הדין ביחס להערות המותב ביחס להתנהלות המערער באולם הדיונים.

 

6.            דין הערעור להידחות וזאת בראש ובראשונה בשל השיהוי הכבד שדבק בהעלאת טענת הפסלות, אשר נטענה לראשונה למעלה משמונה חודשים לאחר שניתן גזר הדין בהליך הנוסף שניהל המותב בעניינו של המערער. לא מצאתי כי בנסיבות העניין ישנה הצדקה לכך שבקשת פסלות לא הוגשה בסמוך למועד האמור ובהקשר זה צדק בית המשפט קמא כשדחה את טענת המערער לעניין חילופי הסנגורים (השוו ע"פ 3102/18 אלסנע נ' מדינת ישראל, פסקה 4 (25.4.2018) (להלן: עניין אלסנע)). זאת, בפרט בשים לב לכך שעיון בפרוטוקול הדיונים שהתקיימו בהליך מעלה שבאת כוחו הקודמת של המערער הייתה מודעת לכך שנגד המערער תלוי ועומד הליך פלילי נוסף (ראו פרוטוקול הדיון מיום 23.1.2019)). מכל מקום, אף אם אניח כי דבר קיומו של ההליך הנ"ל נודע לגורמי הסנגוריה רק ביום 10.2.2020, ואינני קובעת כך, המערער לא הציג כל הסבר מדוע העלה את טענת הפסלות רק כשלושה חודשים לאחר מכן. בנסיבות אלו, הגשת הבקשה לאחר שפרשת התביעה הסתיימה ועדי התביעה כולם – לרבות המתלוננת – כבר נשמעו יש בה כדי להצדיק את דחייתה מטעמי שיהוי (עניין אלסנע, פסקה 4). אכן, טוב היה עושה המותב לו היה מציין בפני הצדדים "בזמן אמת" כי תלוי ועומד בפניו הליך פלילי נוסף הנוגע למערער. ואולם במכלול הנסיבות וכן בשים לב להבהרת המותב לפיה בשל חלוף הזמן הוא אינו זוכר את פרטי ההליך הקודם, לא מצאתי כי בשלב זה קמה עילה המצדיקה את העברת ההליך לשמיעה בפני מותב אחר. אף לא מצאתי כי יש בביקורת שנמתחה על התנהלות המערער באולם הדיונים כדי להעיד על חשש כלשהו למשוא פנים מצד המותב.

 

           אשר על כן, הערעור נדחה.

 

 

           ניתן היום, ‏י"ב בסיון התש"ף (‏4.6.2020).

 

 

 

 

 ה נ ש י א ה

 

_________________________

הסרת המסמך

מסמכים נוספים

הסרת כל המסמכים
טען מסמכים נוספים