א. אושר שירותים פיננסים בע"מ נ. רשות שוק ההון, ביטחון וחיסכו | חיפוש פסקי דין ברשת בחינם - ישראקורט

א. אושר שירותים פיננסים בע"מ נ. רשות שוק ההון, ביטחון וחיסכו

בר"מ 6903/20
תאריך: 30/10/2020

 

בבית המשפט העליון

 

בר"ם  6903/20

 

לפני:  

כבוד השופטת ד' ברק-ארז

 

המבקשים:

1. א. אושר שירותים פיננסים בע"מ

 

2. לימור אלבז

 

3. יוסף אלבז

 

 

נ  ג  ד

 

המשיבה:

רשות שוק ההון, ביטחון וחיסכון

 

בקשת רשות ערעור על החלטתו של בית המשפט המחוזי בתל אביב-יפו בשבתו כבית משפט לעניינים מינהליים מיום 23.9.2020 בעת"ם 51815-07-20 שניתנה על-ידי כבוד השופטת א' לוי ותשובה מטעם המשיבה

 

בשם המבקשים:

עו"ד קובי טולדו, עו"ד איריס טוביאנה, עו"ד רינת בנתורה

 

 

בשם המשיבה:

עו"ד יונתן ברמן

 

 

החלטה

 

1.        זוהי בקשת רשות ערעור על החלטתו של בית המשפט המחוזי בתל אביב-יפו בשבתו כבית משפט לעניינים מינהליים מיום 23.9.2020 (עת"ם 51815-07-20, השופטת א' לוי), ובצדה בקשה לעיכוב ביצוע ההחלטה. בית המשפט המחוזי דחה בקשה למתן צו ביניים שהגישו המבקשים בגדרה של עתירה מינהלית.

 

רקע והליכים קודמים

 

2.        המבקשת 1 היא חברה לניכיון שיקים, מתן שירותי מטבע ומתן שירותים בנכס שהתאגדה בשנת 2017 (להלן: החברה). המבקשת 2 (להלן: המבקשת) היא בעלת השליטה בחברה והמנהלת שלה. המבקש 3 (להלן: המבקש) הוא נושא משרה בחברה. ההליך דנן נסב על בקשות שהוגשו למשיבה, הרשות לשוק ההון, הביטוח והחיסכון, מטעם החברה, לחידוש רישיון בסיסי למתן אשראי ורישיון בסיסי למתן שירות בנכס פיננסי, בהתאם לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (שירותים פיננסיים מוסדרים), התשע"ו-2016 (להלן: חוק הפיקוח או החוק). כמפורט להלן, בקשות אלה נדחו.

 

3.        החל משנת 2015, עובר לחקיקתו וכניסתו לתוקף של חוק הפיקוח, הייתה המבקשת בעלת תעודות רישום כנותנת שירותי מטבע כמשמעו של מונח זה בחוק איסור הלבנת הון, התש"ס-2000. זאת, בהתאם למשטר המשפטי הקודם שחל על תחום עיסוק זה.

 

4.        ביום 13.7.2017 הגישה החברה בקשה לקבלת רישיון בסיסי למתן אשראי וביום 14.5.2018 היא הגישה בקשה לקבלת רישיון בסיסי למתן שירות בנכס פיננסי. ביום 15.8.2018 קיבלה החברה רישיונות זמניים כאמור, עד ליום 31.12.2019. יוער כי בעת שהבקשות הוגשו, המבקש לא היה רשום כנושא משרה בחברה, ונרשם ככזה רק בחודש אוקטובר 2018. בהמשך, הוארכו הרישיונות באופן טכני, וצוין שההארכה תחול עד ליום 30.6.2020 או עד למתן החלטה בבקשות למתן רישיון, לפי המוקדם. זאת, כחלק מהחלטה על הארכתם של כלל הרישיונות שהיו אמורים לפקוע בסוף 2019, על מנת לאפשר לבעלי הרישיונות להשלים את המסמכים הנדרשים לפי נוהל הרישוי המעודכן שהתפרסם בחודש אוגוסט 2019.

 

5.        ביום 8.6.2020 נשלחה הודעה לחברה ובה נמסר כי המשיבה שוקלת לדחות את שתי הבקשות שהוגשו על ידה. זאת, בשל מידע שנמסר למשיבה ממשטרת ישראל, אשר ממנו עולה כי המבקשת והמבקש מעורבים בביצוע עבירות פליליות של הלבנת הון. בהודעה צוין כי משטרת ישראל העבירה לידי המשיבה מידע מסווג ומפורט על עבירות אלה, שאותו לא ניתן לחשוף. לחברה ניתנה האפשרות להשמיע טענותיה בכתב בטרם תתקבל ההחלטה הסופית בעניין, ובהתאם לכך העבירו באי-כוחה מכתבים שבהם נטען כי למבקשת אין כל עבר פלילי, וכי עברו הפלילי של המבקש הוא ישן וכיום אין לו עוד קשר לעולם הפלילי. כן נטען, כי המבקשים מעולם לא נחקרו במשטרה לגבי עבירות של הלבנת הון, ואף לא הוגש נגדם כתב אישום בעניין זה.

 

6.        ביום 2.7.2020 דחתה המשיבה את הבקשות לחידוש הרישיונות. המשיבה ציינה בהחלטה כי במועד שבו ניתנו הרישיונות הזמניים לחברה טרם התקבל המידע המודיעיני לפיו המבקשים קשורים לביצוע עבירות פליליות, וכי ההחלטה על הארכתם היתה בעלת אופי טכני. עוד צוין, כי לאחר שהתקבל מידע כה משמעותי בעניינם של המבקשים, המשיבה אינה רשאית להתעלם ממנו, וכי לצורך כך אין הכרח שיוצגו כתב אישום או הרשעה חלוטה, אלא די בראיות מינהליות. המשיבה ציינה כי בקבלת ההחלטה הובאה בחשבון הפגיעה בחופש העיסוק של המבקשים, אלא שבנסיבות העניין השיקול שעניינו שמירה על שלום הציבור וביטחונו גובר. בסופו של דבר, הורתה המשיבה לחברה לחדול מפעילותה עד ליום 5.8.2020.

 

7.        בשלב זה, הגישו המבקשים עתירה לבית המשפט המחוזי כנגד ההחלטה האמורה, ובצדה בקשה למתן צו ביניים לעיכוב כניסתה של ההחלטה לתוקף עד להכרעה בעתירה. בתמצית, המבקשים טענו כי סיכויי העתירה הם טובים, שכן הפרפרזה שהתקבלה מהמשטרה בנוגע אליהם היא לקונית וכוללנית. לטענת המבקשים, הם אינם מעורבים בכל פעילות פלילית, ומדובר בטעות של משטרת ישראל. כן נטען כי העסק הוא מקור פרנסתם היחידי של המבקשים ועל כן במישור מאזן הנוחות, הכף נוטה לעבר מתן צו ביניים עד לבירור הטענות. מנגד, המשיבה התנגדה לבקשה בהדגישה כי קבלתה תאפשר פעילות לא לגיטימית באמצעות מי שאינו עומד בדרישות הדין לקבלת רישיון.

 

8.        בית המשפט המחוזי דחה את הבקשה למתן צו ביניים. בית המשפט המחוזי קבע כי תכליתו של חוק הפיקוח, לצד שיקול הדעת המוקנה למשיבה לפי החוק, והראיות המינהליות הקיימות בעניינם של המבקשים, מובילים למסקנה כי סיכויי העתירה נמוכים. בית המשפט המחוזי הוסיף כי המשיבה רשאית להתבסס על מידע מודיעיני במסגרת הפעלת שיקול הדעת המינהלי הנתון לה, וכי החלטתה ניתנה לאחר מתן זכות טיעון למבקשים כדין. עוד צוין, כי אמנם הפרפרזה המשטרתית שהועברה למבקשים היא כללית ולקונית, אלא שההימנעות מחשיפת המידע החסוי היא הכרחית על מנת לאפשר למשטרה למלא את תפקידיה באופן יעיל למען הציבור. באשר למאזן הנוחות, בית המשפט המחוזי הוסיף כי אין מדובר בשלילת רישיון קיים אלא בבחינת בקשה חדשה לרישיון לפי משטר משפטי ורגולטיבי חדש. בהקשר זה הודגש כי הרישיונות הזמניים שניתנו לחברה הונפקו לפני שהבקשות נבחנו לגופן. כן הודגש כי ההימנעות ממתן צו לא תכשיל את האפשרות לברר את העתירה. לבסוף, קבע בית המשפט המחוזי כי גם אם אי מתן הצו יוביל לפגיעה כלכלית במבקשים, הרי שנוכח חומרת המידע הסודי שהוצג לו במעמד צד אחד, פגיעה זו אינה גוברת על האינטרס הציבורי.

 

בקשת רשות הערעור והתשובה לה

 

9.        המבקשים טוענים כי החלטתו של בית המשפט המחוזי שגויה. לטענתם, בית המשפט המחוזי לא ייחס משקל מספיק לעובדה שפעילות החברה היא מקור פרנסתם היחיד, ובפרט על רקע המצב הכלכלי הקשה השורר בשל מגפת הקורונה. עוד טוענים המבקשים כי ההחלטה פוגעת בחופש העיסוק שלהם. המבקשים מפנים להחלטתו של בית משפט זה בעע"ם 4669/20 עאמר נ' הממונה על רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון (22.7.2020) (להלן: עניין עאמר), שבה התקבלה בקשה לעיכוב ביצוע של פסק דין שנסב על החלטה לבטל רישיון לעסוק במתן אשראי, עד להכרעה בערעור שהוגש על פסק הדין. לטענת המבקשים, עניינם דומה למקרה שנדון שם שכן מדובר בעסק שהוא מקור פרנסתם של המבקשים. 

 

10.      המבקשים מוסיפים וטוענים כי מעולם לא נחקרו במשטרה בחשד לעבירות בתחום הלבנת הון, וכי אין להם כל עבר פלילי בעבירות אלה. עוד הם מלינים על כך שהמידע הסודי לא נחשף בפניהם, להוציא הפרפרזה הכוללנית והלקונית שהוצגה להם, כך שלא ניתנה להם האפשרות המלאה להתגונן.

 

11.      מנגד, המשיבה טוענת כי יש לדחות את הבקשה. לטענת המשיבה, החלטתו של בית המשפט המחוזי היא מנומקת ונכונה, ומכאן שאין עילה להתערבות של ערכאת הערעור בה בהתאם לאמות המידה הנוהגות ביחס להחלטה בבקשה לסעד זמני. המשיבה מוסיפה ומפרטת בטענותיה כי סיכויי העתירה שהגישו המבקשים הם נמוכים ביותר, בהתחשב במידע המשטרתי שהועבר למשיבה וממנו עולה כי המבקשים מעורבים בביצוע עבירות חמורות של הלבנת הון. המשיבה אף צירפה את המידע הרלוונטי במעטפה סגורה. בנסיבות אלה, כך נטען, החלטות המשיבה לסרב לבקשות מושא ההליך הן מתחייבות על מנת להגן על האינטרס הציבורי.

 

12.      המשיבה מוסיפה וטוענת כי החברה התאגדה רק לאחר תחילת תוקפו של החוק כך שאין מדובר בבקשה בעניינו של עוסק ותיק, וכן מדגישה כי הרישיון הזמני שבו החזיקה החברה הוארך רק באופן טכני וקצוב בזמן כחלק מתהליך כניסתה לתוקף של האסדרה החדשה בתחום. בנוסף, מודגש כי בזמן שניתן לחברה הרישיון הזמני האמור, המידע המשטרתי הרלוונטי לא היה בידיה של המשיבה. עוד מבהירה המשיבה כי בטרם התאגדה החברה פעלה המבקשת עצמה, בעלת השליטה, כנותנת שירותי מטבע, אך מוסיפה כי עיסוק זה נעשה מכוח משטר רישום קודם שאינו תקף עוד, וכן מצביעה על כך שההליך דנן אינו עוסק בהחלטות הנוגעות לעיסוקה זה. על כן, נטען כי במכלול הנסיבות המבקשים אינם יכולים לטעון להסתמכות ארוכת שנים על פעילות בתחום.

 

13.      לבסוף, המשיבה טוענת כי המבקשים לא הציגו די נתונים עובדתיים שיגבו את טענותיהם באשר לנזק כלכלי שייגרם להם, ומכל מקום, היא סבורה כי נזק נטען זה נסוג מפני האינטרס הציבורי במקרה דנן.

 

דיון והכרעה

 

14.      לאחר ששקלתי את הדברים אני סבורה כי דין הבקשה להידחות.

 

15.      אכן, כבר עמדתי על כך שהפעלתו של חוק הפיקוח מצריכה, מטבעה, איזון בין תכלית החוק – מניעת כניסת גורמים עבריינים לתחום שירותי המטבעלבין הפגיעה האפשרית במשלח ידו של מבקש הרישיון (להרחבה, ראו פסק דיני בעע"ם 702/20 א.מ. עומר נכסים והשקעות בע"מ נ' הממונה על שוק ההון, ביטוח וחיסכון (13.8.2020)). האיזון בין השיקולים השונים עשוי להוביל לעיתים להיעתרות לבקשה למתן סעד זמני, למשל כאשר הפגיעה המסתמנת בפרנסתו של מבקש הסעד מסתמנת כבלתי הפיכה וגוברת על הפגיעה הצפויה באינטרס הציבורי (ראו: עניין עאמר, בפסקה 8). אולם, לא אלה הם פני הדברים במקרה דנן.

 

16.      בעיקרו של דבר, מצאתי לנכון לדחות את הבקשה לאחר שעיינתי בחומר המודיעיני שהגישה המשיבה. כפי שציינה המשיבה בתגובתה, החומר המודיעיני שהוצג על-ידה מלמד על פעילות עבריינית לכאורה של המבקשים בתחום הלבנת ההון – תחום המצוי בליבת השיקולים הרלוונטיים לאסדרת הרישיונות על-פי חוק הפיקוח. אין צריך לומר כי העובדה שהמבקשים לא הועמדו לדין אין בה כדי לשנות מן המסקנה האמורה, בהתחשב בכך שמדובר בהחלטות המתקבלות בהתאם לכלל הראיה המינהלית. לבסוף, כפי שטענה המשיבה, טענת ההסתמכות של המבקשים במקרה זה היא מוגבלת, בהתחשב באופיים הארעי של הרישיונות שבהם החזיקה החברה עובר לקבלת ההחלטה הסופית בעניינה (ראו: עע"ם 5725/20 פלונית נ' רשות שוק ההון ביטוח וחסכון, פסקה 11 (31.8.2020)).

 

17.      סוף דבר: הבקשה לרשות ערעור נדחית. במכלול הנסיבות ולפנים משורת הדין, אין צו להוצאות.

 

           ניתנה היום, ‏י"ב בחשון התשפ"א (‏30.10.2020).

 

 

 

 

ש ו פ ט ת

 

_________________________

הסרת המסמך

מסמכים נוספים

הסרת כל המסמכים
4
בש"א 8080/20
החלטה
26/11/2020
5
בש"א 7676/20
החלטה
26/11/2020
טען מסמכים נוספים