אריה ארבוס נ. הועדה לאישור העסקתם של יועמ"ש חיצוניים במשרדי | חיפוש פסקי דין ברשת בחינם - ישראקורט

אריה ארבוס נ. הועדה לאישור העסקתם של יועמ"ש חיצוניים במשרדי

בג"ץ 2671/18
תאריך: 15/03/2020

 

 

בבית המשפט העליון בשבתו כבית משפט גבוה לצדק

 

בג"ץ  2671/18

 

לפני:  

כבוד המשנה לנשיאה ח' מלצר

 

כבוד השופט ג' קרא

 

כבוד השופט י' אלרון

 

העותר:

אריה ארבוס

                                          

 

נ  ג  ד

                                                                                                    

המשיבים:

1. הועדה לאישור העסקתם של יועמ"ש חיצוניים במשרדי הממשלה

 

2. שר הביטחון

 

3. ראש המטה הכללי

 

4. מפקד כוחות צה"ל באיו"ש

 

5. הפרקליט הצבאי הראשי

 

6. ראש המנהל האזרחי ביהודה ושומרון

 

7. עו"ד סיוון ביבר

 

8. עו"ד אסף שטרן

                                          

בקשה מטעם העותר לפי פקודת בזיון בית המשפט מתאריך 14.11.2018; תגובה מטעם המשיבים 6-1 מתאריך 25.11.2018; תגובת העותר לתגובת המשיבים    6-1 בבקשת העותר מתאריך 13.12.2018; פניה מטעם העותר מתאריך 15.06.2019 להשבת אגרה

                                          

בשם העותר:

עו"ד גבריאל ג'מל

 

בשם המשיבים 6-1:

עו"ד יובל רויטמן

 

המשיבה 7:

בעצמה

 

המשיב 8:

בעצמו

 

 

החלטה

 

המשנה לנשיאה ח' מלצר:

 

1.            לפנינו בקשה לפי פקודת בזיון בית המשפט, אשר הוגשה מטעם העותר (להלן: המבקש), לפיה יש לחייב את המשיבים 6-1 (להלן: המשיבים) לבצע את הוראות פסק הדין שניתן בעתירה שבכותרת בתאריך 03.10.2018 (להלן: פסק הדין), לפיהן:

 

"[...] העסקתו של המשיב 7 תסתיים לכל המאוחר בתום תקופת החוזה שנחתם עמו בעקבות המכרזים בהם הוכרז כזוכה (שנה), מבלי שתנוצלנה לגביו תקופות האופציה.

 

לקראת תום התקופה הנ"ל – ישקלו המשיבים צעדיהם לגבי דרך ביצוע המשך העבודות נשוא המכרזים האמורים ויודיעו על החלטתם ברבים, לרבות לבאי-כוח העותר [המבקש], וזכויות וטענות כל הצדדים שמורות להם בהקשר האמור. מעבר לכך היה וועדת המכרזים תחליט כי המשיב 7 מנוע מלבצע מטלות של יעוץ משפטי להליכי הסקר הנערכים מטעם המשיב 6 נוכח התפקיד שקיבלה אשתו של המשיב 7 – תישקל על ידה בנפש חפצה האפשרות להעביר את זכייתו של המשיב 7 בעבודות אלו לעותר [המבקש] שהוכרז ככשיר 3. החלטת ועדת המכרזים [של המינהל האזרחי לאזור יהודה ושומרון] בנושא זה תתקבל תוך חודש ימים מהיום [...]" (הדגשות והוספות שלי – ח"מ).

 

2.            במסגרת הבקשה, נטען כי נכון למועד הגשתה (נוב' 2018), ועדת המכרזים של המינהל האזרחי לאזור יהודה ושומרון (להלן: ועדת המכרזים, או הועדה) טרם התכנסה כדי לקבל החלטה כאמור בפסק הדין, וזאת חרף פניות חוזרות למשיבים בנושא מטעם המבקש.

 

3.            מתגובת המשיבים, עולה כי בתאריך 18.11.2018 התכנסה ועדת המכרזים וקיבלה מספר החלטות בנושא, הכל כמפורט להלן:

 

           ראשית, הועדה החליטה כי "לא יועברו לעו"ד סיון ביבר [המשיב 7 – ח"מ] פרויקטים חדשים בתחום הסקר והקו הכחול, ובנוסף, כי תופסק ההתקשרות של המינהל עם עו"ד סיון ביבר בשני המכרזים, בהתאם להוראות ההסכמים שנחתמו עמו".

 

           שנית, הועדה החליטה כי המשיב 7 ישלים את חמשת הפרויקטים המצויים בשלבים מתקדמים, בהם טיפל במסגרת שני מכרזים (להלן: שני המכרזים), "ובלבד שהדבר ייעשה לא יאוחר מיום סיום ההתקשרות הראשונית, קרי 31.1.2009".

 

           שלישית, הועדה החליטה שלא להתקשר עם כשירים שלישיים בשני המכרזים עד לתחקור הפיילוט בתום התקופה הראשונה לפעולה המכרז. וזאת, בשים לב לנימוקים שונים, אשר כוללים, בין היתר, את פרק הזמן הקצר שנותר למכרז, וכן את עומס העבודה המשמעותי, אשר יוטל על הגורמים העוסקים בפרויקטים האמורים (פסקאות 35-37 לפרוטוקול ישיבת ועדת המכרזים מתאריך 18.11.2018).

 

4.            המשיבים טענו ביחס לעיכוב שחל בכינוס הועדה  – כי נדרשו להם בירורים עובדתיים רבים על מנת להכין תשתית עובדתית מלאה לעיונה של הועדה, וכן נדרש זמן רב לכינוס חברי הועדה, אשר מורכבת מקציני צה"ל ואזרחים, שחלקם מאיישים תפקידים בכירים. עוד צוין, כי היועץ המשפטי באיו"ש וגורמי המינהל האזרחי ערכו בירור באשר ל"תקלה" במילוי פסק הדין, שבמסגרתו "חודד הצורך להקפיד הקפדה יתרה על עמידה בהתחייבויות המדינה לבג"ץ; הצורך בחיזוק הבקרה והמעקב אחר מימוש התחייבויות אלה; והופקו לקחים ארגוניים על מנת להבטיח זאת".

 

5.            המבקש הגיש את תשובתו לתגובת המשיבים הנ"ל, במסגרתה חזר על תמצית הטיעונים שהופיעו בבקשה. בנוסף, טען כי המשיבים התעלמו באופן בוטה מפסק הדין, כאשר לא נימקו כלל את הסיבה לכך שלא כינסו את ועדת המכרזים בתוך התקופה שהוקצתה לכך ולא טרחו לבקש את עיכוב ביצוע פסק הדין. לשיטת המבקש, הגשת הבקשה היא הגורם היחיד להתכנסות הועדה. משכך, ביקש הלה לחייב את המשיבים בהוצאות ושכר טרחת עורך דין בגין הגשת הבקשה ותשובתו לתגובת המשיבים.

 

דיון והכרעה

 

6.            סעיף 6 לפקודת בזיון בית משפט נועד להביא לאכיפת החלטה שיפוטית שניתנה במבט צופה פני עתיד (ראו: ע"פ 517/06 מנור נ' KPMG inc, פסקה 12 (24.07.2007); רע"א 3888/04‏ שרבט נ' שרבט, פ"ד נט(4) 49, פסקה 12 (2004)).

7.            מתגובת המשיבים עלה כי הועדה התכנסה זה מכבר וקיבלה החלטה, כפי שהורינו לה בפסק הדין, ומשכך הבקשה התייתרה ודינה להימחק. בשל כך, איננו רואים צורך לדון בסוגיה האם ניתן להפעיל את פקודת בזיון בית המשפט כנגד רשויות המדינה (ראו: רע"א 4036/14 מסעודין נ' מנהל הרשות הממשלתית למים ולביוב, פסקה 30 (29.12.2014)) ובסוגיה האם הליך זה, ראוי מקום בו ההליך המשפטי הסתיים במחיקת העתירה על יסוד הסדר מוסכם – סוגיות שניתן להשאיר אותן לעתיד, מבלי להכריע בהן בשלב זה.

 

8.            נוכח העובדה שהועדה כונסה רק לאחר תום התקופה שהוקצתה לה בפסק הדין לצורך זה וכי במהלך פרק הזמן האמור, המשיבים לא ביקשו לעכב את ביצוע פסק הדין – המשיבים ישלמו למבקש את הוצאותיו בסך של 5000 ש"ח.

 

9.            נושא השבת האגרה יועבר לטיפול כב' הרשמים, שיחליטו בכך בכפוף להוראות הדין.

 

           ניתנה היום, ‏י"ט באדר התש"ף (‏15.03.2020).

 

המשנה לנשיאה

ש ו פ ט

ש ו פ ט

 

_________________________

הסרת המסמך

מסמכים נוספים

הסרת כל המסמכים
4
בג"ץ 1406/19
החלטה
25/11/2020
טען מסמכים נוספים