אלקו בע"מ נ. עו"ד גיל אורן | חיפוש פסקי דין ברשת בחינם - ישראקורט

אלקו בע"מ נ. עו"ד גיל אורן

ע"א 5613/19
תאריך: 10/10/2019

 

בבית המשפט העליון

 

ע"א  5613/19

 

לפני:  

כבוד השופט נ' סולברג

 

המערערות:

1. אלקו בע"מ

 

2. אלקו מדיה ואינטרטיימנט הולדינגס

 

3. אלקו סינמה

 

4. אלקו מדיה דיסטריביושן  פרופורטיס

 

 

נ  ג  ד

 

המשיבים:

1. עו"ד גיל אורן

 

2. עו"ד אלונה בומגרטן

 

3. רו"ח בועז ברזילי

 

בקשה לעיכוב ביצוע פסק הדין של בית המשפט המחוזי בירושלים מיום 14.7.2019 בפר"'ק 27678-06-17 שניתן על ידי כבוד השופט ע' שחם

 

בשם המערערות:

עו"ד עופר צור; עו"ד עופר פליישר; עו"ד ליאור שרעבי

 

בשם המשיבים:

עו"ד דניאל אברבנאל

 

החלטה

 

1.        בקשה למתן סעד זמני בערעור, בגדרה מבקשות המערערות (להלן: אלקו), כי נורה למשיבים, מפרקי חברת גלובוס מקס בע"מ (להלן: המפרקים והחברה), להימנע מחלוקת סכום של 29 מיליון ₪, שבו מחזיקים המפרקים.

 

2.        אלה העובדות בתמצית. ביום 24.9.2017 אישר בית המשפט המחוזי הסכם מכר, שבו התחייבה אלקו לרכוש מהמפרקים את כלל פעילותה ונכסיה של החברה תמורת סך של 144.01 מיליון ₪ בתוספת מע"מ, ובתמורה לתשלומים נוספים. פעילות החברה כללה שני ענפים עיקריים: הראשון – הפעלת מתחמי קולנוע ובידור בפריסה ארצית; והשני – הפצתם בישראל של סרטי קולנוע מובילים. במסגרת פעילות ההפצה, התקשרה החברה בחוזים עם חברת Warner Bros. Entertainment Nederland B.v, ועם חברת United International Pictures (להלן: האולפנים). בין מועד אישור המכירה, לבין ה-31.10.2017 – המועד שנקבע להשלמתה, הודיעו האולפנים כי הם אינם מעוניינים בהמשך פעילות ההפצה. אלקו גרסה, כי נוכח התפתחות זו, המפרקים אינם עומדים עוד בחלקם בהסכם המכר. בעקבות זאת, סוכם בין אלקו לבין המפרקים, כי במועד השלמת העסקה תשלם אלקו את מלוא סכום התמורה, אך בידי המפרקים יוותר סכום של 29 מיליון ₪ (להלן: סכום הפיקדון), שלא יחולק לנושים עד שתינתן לאלקו הזדמנות להביא את טענותיה להכרעת בית המשפט. אלקו פנתה לבית המשפט המחוזי, ובהחלטה מיום 14.7.2019 – נדחו טענותיה. יחד עם זאת, לבקשת אלקו, הורה בית המשפט, כי המפרקים ימשיכו להחזיק בסכום הפיקדון עד יום 29.8.2019, "על מנת שלא לרוקן הליך ערעורי, אם יוגש, מעיקר תוכנו". ביום 28.8.2019 הוגש ערעור ובצדו הבקשה שלפנַי.

 

3.        לטענת אלקו, מאזן הנוחות נוטה באופן מובהק לטובתה. דחיית הבקשה משמעותה כי המפרקים יוכלו לחלק את כספי הפיקדון לנושי החברה. או אז, גם אם יתקבלו טענותיה בערעור, תעמוד אלקו "בפני שוקת שבורה", ולא יהיה לה מאין להיפרע. המפרקים מצדם מעוניינים בחלוקת הכספים כבר עתה ומבהירים, כי בכוונתם "לבקש [מבית המשפט] לעשות כן בשבועות הקרובים". לשיטתם, קבלת הבקשה ומניעת החלוקה, תגרום נזקים ממשיים לנושים, אשר מתבטאים "לכל הפחות – בהפרש שבין ריבית הזכות על הסכום של 29 מיליון ש"ח שבקופת הפירוק לבין עלויות גיוס ההון של נושי החברה".  משכך, סבורים המפרקים, כי יש לדחות את הבקשה. לחלופין, מבקשים המפרקים, כי תופקד ערבות משמעותית, וכן ערבון כספי, להבטחת נזקים אלה, הנאמדים לדבריהם בכ-1.5 מיליון ₪ לכל שנה של עיכוב בחלוקת הכספים. בתגובה לתשובת המפרקים הבהירה אלקו, שהיא מתנגדת להפקדת ערובות, וטענה שהנזק לו טוענים המפרקים הוא תיאורטי בלבד. לשיטתה, נוכח מצבה הכלכלי האיתן, די בהתחייבות העצמית שניתנה על-ידה כדי להבטיח פיצוי בגין כל נזק קונקרטי שיגרם לנושים ממתן הסעד הזמני המבוקש.

 

4.        לאחר עיון בבקשה, בתשובה ובתגובה לתשובה, על נספחיהן, באתי לכלל מסקנה כי דין הבקשה להתקבל. סיכויי הערעור לגופו של עניין, על פני הדברים, אינם מן המשופרים, אך מאזן הנוחות אכן נוטה בבירור לטובתה של אלקו. על כפות המאזניים ניצבת אפשרות של נזק כלכלי לנושי החברה מחד גיסא, לעומת חשש שהערעור יהיה ריק מתוכן מאידך גיסא. בעוד שאת הנזק הראשון ניתן למנוע באמצעות פיצוי כספי באם ידחה הערעור; הנזק שעלול להיגרם לאלקו אם לא ינתן הסעד – בלתי הפיך. משזהו המצב, ועל מנת שלא לרוקן את הערעור מתוכן, ימשיכו המפרקים להחזיק בסכום הפיקדון עד הכרעה בערעור.

 

5.        לצד זאת, אני מוצא לנכון להורות על הפקדת ערבות להבטחת פיצוי בגין כל נזק שעשוי להיגרם לנושי החברה. סעיף 364(א) לתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד-1984 (להלן: התקנות), מורנו: "בית המשפט לא ייתן סעד זמני אלא בכפוף להמצאת התחייבות עצמית כאמור בתקנה 365(ב), וכן ערבות מספקת, להנחת דעתו, לשם פיצוי בגין כל נזק שייגרם למי שאליו מופנה הצו כתוצאה ממתן הצו... בית המשפט רשאי לפטור מהמצאת ערבות, אם ראה שהדבר צודק וראוי, ומטעמים מיוחדים שיירשמו". הנה כי כן, הפקדת הערבות היא הכלל, והפטור הוא החריג. אשר לערבון – ברירת המחדל הפוכה. התקנות אינן דורשות הפקדת ערבון כתנאי למתן סעד זמני, אך מעניקות לבית המשפט שיקול דעת להורות על הפקדתו "אם שוכנע כי הדבר צודק וראוי בנסיבות העניין" (סעיף 364(ב) לתקנות). בנסיבות, לא מצאתי לסטות מברירת המחדל באף אחת מהסוגיות.

 

6.        אשר על כן, הבקשה מתקבלת בכפוף לכך שהמערערות יפקידו בקופת בית המשפט ערבות בנקאית בסך של 300,000 ₪, עד יום 23.10.2019.

 

           בנסיבות העניין, לא אעשה צו להוצאות.

 

           ניתנה היום, ‏י"א בתשרי התש"פ (‏10.10.2019).

 

 

 

 

 

ש ו פ ט

 

_________________________

הסרת המסמך

מסמכים נוספים

הסרת כל המסמכים
טען מסמכים נוספים