אליהו פישל נ. מפעלי תחנות בע"מ | חיפוש פסקי דין ברשת בחינם - ישראקורט

אליהו פישל נ. מפעלי תחנות בע"מ

רע"א 3861/20
תאריך: 30/06/2020

בבית המשפט העליון

 

רע"א 3861/20

 

לפני:  

כבוד השופט ע' פוגלמן

 

המבקשים:

1. אליהו פישל

 

2. שולמית טויטו

 

 

נ  ג  ד

 

המשיבות:

1. מפעלי תחנות בע"מ

 

2. נצבא החזקות 1995 בע"מ

 

בקשת רשות לערער על פסק הדין של בית המשפט המחוזי בנצרת (כב' השופט ע' טאהא) ברע"א 31732-01-20 מיום 14.5.2020

 

בשם המבקשים:

בעצמם

 

החלטה

 

1.            המבקשים, בני זוג לשעבר, מחזיקים בזכויות דיירות מוגנת בשתי חנויות במתחם התחנה המרכזית הישנה בעפולה (להלן: מתחם התחנה הישנה). המשיבות הן הבעלים של מתחם התחנה הישנה בו מצויות חנויות המבקשים וכן הבעלים של מתחם התחנה המרכזית החדשה בעפולה (להלן: מתחם התחנה החדשה). נוכח הכוונה להרוס את מתחם התחנה הישנה התנהלו בין הצדדים מגעים לצורך מציאת סידור חלוף לחנויות המבקשים בתוך מתחם התחנה החדשה. מגעים אלה לא נשאו פרי. בחודש אוגוסט 2019, לאחר דיון לפני הוועדה המקומית לתכנון ובניה עפולה, ניתן למשיבות היתר להכשרת תוספת בניה במתחם התחנה החדשה, שהותנה, כנטען, בהריסת חנויות המבקשים. בעקבות זאת, ביום 22.9.2019 הגישו המבקשים תביעה לקביעת סידור חלוף לפי סעיף 133 לחוק הגנת הדייר [נוסח משולב], תשל"ב-1972 (להלן: החוק). לצד התביעה, הגישו המבקשים בקשה למתן צו מניעה זמני נגד מסירת חזקה בשתיים מהחנויות שבמתחם התחנה החדשה (חנויות שמספרן 6 ו-9). לאחר שהתקיים דיון בבקשה למתן צו מניעה בנוגע לחנויות אלו, התברר כי הן כבר הושכרו לצדדים שלישיים, והתברר כי רק חנות אחת נותרה פנויה במתחם התחנה החדשה (חנות מספר 14; להלן: חנות 14). הצדדים הסכימו לקיים משא ומתן לגבי החנות האמורה, אך גם משא ומתן זה לא נשא פרי. ביום 3.11.2019 הגישו המבקשים בקשה למתן צו מניעה זמני נגד מסירת חזקה בחנות 14 לצדדים שלישיים ובו ביום ניתן צו מניעה זמני במעמד צד אחד.

 

2.            ביום 6.1.2020 הורה בית משפט השלום בעפולה (כב' השופט ו' חיר) להותיר את צו המניעה הזמני שניתן על כנו עד להחלטה אחרת. בית המשפט ציין כי מקובלת עליו עמדת המשיבות שלפיה ככלל דיון בסוגיית סידור חלוף בהתאם להוראות סעיף 133 לחוק צריך להתקיים במסגרת דיון בתביעה לפינוי דיירים מוגנים. עם זאת, בנסיבותיו הייחודיות של מקרה זה – ובכלל זאת הכוונה להרוס את חנויות המבקשים וקבלת חוות דעת שלפיה מבנה התחנה הישנה מסוכן – עלה בידי המבקשים להוכיח ברמה הלכאורית קיומה של עילת תביעה. כמו כן, צוין כי ככלל, אין למבקשים זכות קניין או זכות אחרת בתחנה החדשה, אלא שבשים לב להחזקתם הממושכת בחנויות במתחם התחנה הישנה, "הדבר הטבעי והסביר הינו שהסידור החלוף יהיה במתחם התחנה המרכזית החדשה" (שם, בעמוד 8). אשר למאזן הנוחות, נקבע כי במצב העניינים הנוכחי, צו מניעה נדרש כדי שלא תישלל מהמבקשים לחלוטין האפשרות לקבל חנות במתחם התחנה החדשה. משכך נקבע שצו המניעה מגשים את מטרתו להקפיא את המצב הקיים ולאפשר לממש את פסק הדין הסופי, לכשיתקבל.

 

3.            המשיבות לא השלימו עם ההחלטה והגישו בקשת רשות לערער. בית המשפט המחוזי בנצרת (כב' השופט ע' טאהא) קיבל את הבקשה, והורה על ביטול החלטתו של בית משפט השלום. למבקשים, כך נקבע, אין זכות קנויה שהסידור החלוף יהיה בחנות 14. המבקשים לא הצביעו על זכות בחנות 14 ומטענותיהם עלה כי הם עצמם מסרבים לקבלה כסידור חלוף קבוע וזאת מפני שהיא – לשיטתם – לא שוות ערך לחנויותיהם. כמו כן, הזכות לסידור חלוף קמה רק כנגד מתן פסק דין של פינוי וכתנאי לפינוי ומאחר שאין מדובר בתביעת פינוי שהוגשה על ידי המשיבות, הזכות לדיור חלוף כלל לא השתכללה. אין די בכך שהמשיבות קיבלו את ההיתר שתואר לעיל כדי להצדיק מתן צו מניעה במתחם התחנה החדשה, שבה למבקשים אין כל זכות.

 

4.            מכאן הבקשה שלפניי. המבקשים טוענים כי המשיבות פועלות מתוך מדיניות סדורה לנקוט צעדים פוגעניים נגד הדיירים המוגנים, וזאת במטרה לאלץ אותם לוותר על זכויותיהם ולהתפנות ממתחם התחנה הישנה. לדבריהם שגה בית המשפט המחוזי בקביעתו שכל עוד לא הוגשה תביעת הפינוי לא השתכללה הזכות לסידור חלוף. זאת, בשל נסיבות המקרה הייחודיות, אשר מקימות כבר עתה – ועובר להגשת תביעת פינוי מטעם המשיבות – עילת תביעה לסידור חלוף. לשיטת המבקשים, פסק הדין של בית המשפט המחוזי סוטה מתכלית סעיף 133 לחוק, שנועד, בין היתר, להבטיח שדייר מוגן לא יפונה אלא אם הועמד לרשותו סידור חלוף. זאת, שכן חנות 14 היא היחידה שטרם הושכרה במתחם התחנה החדשה, והחלטה שלא להיעתר לבקשה משמעה כי כל החנויות בתחנה החדשה יושכרו ויתפסו. עוד טוענים המבקשים כי שגה בית המשפט המחוזי בקביעתו כי הזכות לסידור חלוף קמה רק "כנגד מתן פסק דין של פינוי" שכן כעולה מלשון החוק, פסק דין לפינוי יינתן רק לאחר שיובטח סידור חלוף. לבסוף, מציינים המבקשים כי המשיבות הגישו בקשה לדחיית התביעה לגופה בהתבסס על פסק הדין של בית המשפט המחוזי – ומשכך, נדרש בית משפט זה להתערב בקביעותיו.

 

5.            לאחר שעיינתי בבקשה ובנספחיה הגעתי לכלל מסקנה שדינה להידחות. התערבות ערכאת הערעור בהחלטות שנוגעות למתן סעדים זמניים תיעשה במשורה, מקום בו ניכר כי דחיית הבקשה עלולה להסב נזק בלתי הפיך לצדדים או להשפיע מהותית על זכויותיהם. דברים אלה נכונים ביתר שאת כשמדובר בבקשת רשות לערער ב"גלגול שלישי", שאז על המבקש להראות כי בקשתו מעלה שאלה בעלת חשיבות משפטית כללית, החורגת מעניינם של הצדדים (רע"א 2366/18 לאפי נ' עליאן, פסקה 4 (27.3.2018); ר"ע 103/82 חניון חיפה בע"מ נ' מצת אור (הדר חיפה) בע"מ, פ"ד לו(3) 123, 128 (1982)). לא שוכנעתי כי המקרה דנן בא בקהלי המקרים האמורים. המבקשים משיגים על קביעותיו של בית המשפט המחוזי, שלפיהן, אין להם זכות קנויה בחנות 14 וכי בקשתם לא מצדיקה מתן צו מניעה בכל הנוגע לחנות. קביעות אלו נטועות בנסיבות המקרה והן לא מקימות עילה למתן רשות לערער, בשים לב לאמת המידה שתוארה לעיל. בכל הנוגע לטענת המבקשים כי נדרשת התערבותו של בית משפט זה בשל העובדה שהמשיבות הגישו – על בסיס פסק הדין של בית המשפט המחוזי – בקשה לדחיית התביעה לגופה, הרי שטענות הצדדים בעניין יובאו לפני בית משפט השלום והוא יכריע בהן כחוכמתו. למותר לציין כי בהחלטתי זו אין כדי להביע עמדה לגופם של דברים.

 

           הבקשה נדחית אפוא. משלא התבקשה תשובה, אין צו להוצאות.

 

ניתנה היום, ‏ח' בתמוז התש"ף (‏30.6.2020).

 

 

 

 

 

ש ו פ ט

_________________________

הסרת המסמך
6
בע"מ 4671/20
החלטה
10/07/2020
טען מסמכים נוספים