אימאן פרחאן נ. כונס נכסים הרשמי | חיפוש פסקי דין ברשת בחינם - ישראקורט

אימאן פרחאן נ. כונס נכסים הרשמי

רע"א 1255/20
תאריך: 02/06/2020

 

בבית המשפט העליון

רע"א  1255/20

 

 

לפני:  

כבוד השופטת י' וילנר

 

המבקשת:

אימאן פרחאן

 

 

נ  ג  ד

 

המשיבים:

1. כונס נכסים הרשמי

 

2. עו"ד מנור נחמיאס - נאמן

 

בקשת רשות ערעור על החלטת בית המשפט המחוזי בנצרת בפש"ר 36538-07-14, שניתנה ביום 9.12.2019 על ידי כב' השופט ג' צפריר

 

בשם המבקשת:

עו"ד הילה עבדאל-לב

בשם המשיב 1:

עו"ד מיכל דלומי

בשם המשיב 2:

עו"ד מנור נחמיאס

 

 

פסק-דין

 

1.        בקשת רשות ערעור על החלטת בית המשפט המחוזי בנצרת (כב' השופט ג' צפריר) בפש"ר 36538-07-14 מיום 9.12.2019, בגדרה הותנה עיכוב ביצועו של פסק דין המבטל את הליך פשיטת הרגל של המבקשת בהפקדת סך של 10,000 ש"ח.

 

2.        ביום 18.8.2014 ניתן צו כינוס לנכסי המבקשת, לבקשתה, וביום 22.6.2016 היא הוכרזה כפושטת רגל. ביום 28.5.2019 הגיש המשיב 2, הוא הנאמן על נכסי המבקשת (להלן: הנאמן), בקשה לבית המשפט המחוזי בה נטען כי המבקשת צברה חוב פיגורים בסך העולה על 18,000 ש"ח. משכך, התבקש בית המשפט המחוזי להורות למבקשת להסדיר את חוב הפיגורים, ואם לא תעשה כן – לבטל את הליך פשיטת הרגל. בהחלטה שניתנה למחרת התרה בית המשפט המחוזי במבקשת להסיר את מחדליה, שאם לא כן יבוטל הליך פשיטת הרגל. משהמבקשת לא מילאה אחר החלטה זו, ניתן ביום 4.7.2019 פסק דין המבטל את הליך פשיטת הרגל כאמור (להלן: פסק הדין).

 

3.        ביום 2.12.2019 הגישה המבקשת לבית המשפט המחוזי בקשה לביטול פסק הדין, בה נטען כי המבקשת לא היתה מודעת לבקשתו של הנאמן לבטל את ההליך וכי אף ההחלטה המתריעה מפני ביטול ההליך לא נמסרה לידיה. עוד נטען כי המבקשת גילתה על ביטול הליך פשיטת הרגל רק בעקבות עיקול משכורתה בחודש אוקטובר 2019, וכן הועלו טענות נוספות המצדיקות, לטענת המבקשת, את ביטול פסק הדין והשבת הליך פשיטת הרגל על כנו. בהחלטה מיום 3.12.2019 הורה בית המשפט המחוזי כי הבקשה לביטול פסק הדין תוגש בשנית בצירוף עמדת הנאמן, ובהמשך לכך, הגישה המבקשת בקשה לעיכוב ביצוע פסק הדין, שאף לגביה קבע בית המשפט המחוזי כי נדרשת עמדתו של הנאמן.

 

4.        ביום 8.12.2019 הגישה המבקשת בקשה נוספת לביטול פסק הדין ולעיכוב ביצועו, וציינה כי הנאמן מסכים לביטול פסק הדין בכפוף לתשלום חוב הפיגורים על דרך של תשלום חד פעמי בסך 10,000 ש"ח, ותשלום היתרה בתשלומים חודשיים צמודי מדד בסך של 1,000 ש"ח האחד. המבקשת טענה כי אין באפשרותה לעמוד בתכנית התשלומים האמורה, וכן חלקה על שיעור חוב הפיגורים לו טען הנאמן. כן נטען כי מאחר שהמבקשת לא היתה מודעת לביטול הליך פשיטת הרגל, היא הוסיפה ושילמה לאחר ביטולו סכום של 4,767 ש"ח. המבקשת ביקשה, אפוא, כי סכום זה ייחשב כחלק מתשלום חוב הפיגורים, וכי היתרה תשולם על-ידה בתשלומים חודשיים בסך של 500 ש"ח (בנוסף לצו התשלומים). 

 

5.        בהחלטה מיום 9.12.2019 ציין בית המשפט המחוזי כי הליך פשיטת הרגל בוטל בשל מחדלי החייבת וחוב הפיגורים שצברה. משכך, ולאור עמדת הנאמן, נקבע כי ביצוע פסק הדין יעוכב בכפוף לכך שהמבקשת תשלם סך של 10,000 ש"ח לקופת פשיטת הרגל בתוך 14 ימים. עוד נקבע כי רק לאחר שתשלם המבקשת סכום זה, ייקבעו תנאים לביטולו של פסק הדין.

 

           על החלטה זו נסבה בקשת רשות הערעור שלפניי.

 

6.        בבקשתה שבה המבקשת על עיקר טענותיה בפני בית המשפט המחוזי וטוענת כי ההחלטה מושא הבקשה דנן אינה מנומקת, וכי אין בה כל התייחסות לטענות שהעלתה המבקשת בפני הערכאה קמא. עוד נטען כי החלטה זו אינה מידתית, ומשמעה – הלכה למעשה – כי הליך פשיטת הרגל ירד לטמיון. מבוקש, אפוא, להורות על ביטול פסק הדין תוך פריסת חוב הפיגורים לתשלומים חודשיים בסך של 500 ש"ח; ולחלופין, לעכב את ביצוע פסק הדין ולהורות לבית המשפט המחוזי לקיים דיון באשר לפריסת חוב הפיגורים תוך התחשבות ביכולותיה של המבקשת. 

 

7.        המשיב 1, הוא כונס הנכסים הרשמי (להלן: הכנ"ר), טוען בתשובתו כי יש לקבל את הבקשה דנן ולהורות לבית המשפט המחוזי לדון בבקשת ביטולו של פסק הדין לגופה. בתוך כך, נטען כי יש בהחלטת בית המשפט המחוזי משום הגבלת גישתה של המבקשת לערכאות, וכי הגבלה זו מוקשית לאור טענות המבקשת לפיהן היא לא ידעה על חוב הפיגורים, על ההחלטה המתריעה מפני ביטול הליך פשיטת הרגל, ועל מתן פסק הדין, ואף המשיכה לשלם לקופת פשיטת הרגל לאחר ביטול ההליך. צוין עוד כי עסקינן בהליך פשיטת רגל אשר התנהל במשך כחמש שנים, ובמהלכו נצברו בקופת פשיטת הרגל כ-43,000 ש"ח.

 

8.        מנגד, טוען הנאמן כי יש לדחות את בקשת רשות הערעור דנן על הסף, שכן היא אינה מגלה עילה להתערבות בהחלטת בית המשפט המחוזי. עוד נטען כי המבקשת היתה מודעת היטב לחובותיה במסגרת ההליך, וביניהם לחובתה לעמוד בצו התשלומים, שהיא תנאי בלעדיו אין להליך פשיטת הרגל. נטען כי חרף האמור צברה המבקשת במודע חוב פיגורים; וכן כי הנאמן לא היה מחויב ליידעה על אודות חוב זה. הנאמן טוען עוד כי טענות המבקשת בבקשה דנן הועלו בפני בית המשפט קמא, אשר לא מצא בהן טעם, וכי אין מקום להתערבות ערעורית בשיקול דעתו בנדון.

 

9.        למען שלמות התמונה יצוין כי ביום 14.5.2020 הגישה המבקשת "בקשה דחופה למתן הוראות" אשר תמנענה את נקיטתם של הליכי גבייה נגדה עד להכרעה בבקשת רשות הערעור דנן. נוכח נימוקי הבקשה, ולאור עמדתו המתוארת לעיל של הכנ"ר, ניתן ביום 17.5.2020 צו ארעי לעיכוב ביצוע פסק הדין וההחלטה מושא בקשת רשות הערעור שלפניי.

 

10.      לאחר שעיינתי בבקשת רשות הערעור ובתשובות לה, ולאחר שנתתי לצדדים הזדמנות לטעון בעניין החלתה של תקנה 410 לתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד-1984, ושוכנעתי כי זכויותיהם כבעלי דין לא תיפגענה אם אנהג בהתאם לאמור בתקנה זו, באתי לכלל מסקנה כי יש לקבל את הבקשה דנן ולדון בה כאילו ניתנה הרשות לערער והוגש ערעור על-פיה.

 

11.      דין הערעור להתקבל, שכן הלכה למעשה, בית המשפט המחוזי כלל לא נדרש בהחלטתו לטענות המבקשת בדבר ההצדקות לביטול פסק הדין, אלא התנה את בחינת הבקשה לגופה בהפקדת סכום של 10,000 ש"ח לקופת פשיטת הרגל. בפסיקה הוכרה אמנם סמכותו של בית משפט להגביל באמצעים שונים את גישתו של בעל דין לערכאות, ואולם, צעד מעין זה יינקט רק במקרים נדירים וחריגים, כאמצעי להתמודדות עם "מתדיינים סדרתיים", עם ניסוח כתבי טענות בלשון שאינה הולמת וכיוצא באלה (ראו: רע"א 4620/17 סופר נ' ארז, פסקה 10 (21.1.2018); רע"א 4716/18 לוי נ' כונס הנכסים הרשמי מחוז חיפה‏, פסקה 7 (17.7.2018) והאסמכתאות שם; והשוו: בג"ץ 668/14 ואן קול נ' מדינת ישראל (14.8.2014)). לא מצאתי כי ענייננו נמנה עם המקרים החריגים המצדיקים להתנות את בחינת בקשתה של המבקשת לביטול פסק הדין בתשלום סך של 10,000 ש"ח לקופת פשיטת הרגל, וזאת בייחוד משהחלטת בית המשפט המחוזי נעדרת התייחסות לטענות המבקשת בדבר אי-יכולתה לעמוד בתכנית התשלומים שהציע הנאמן. 

 

12.      נוכח האמור, ומבלי להביע עמדה לגופם של דברים, אני מורה על ביטול ההחלטה מושא הבקשה דנן ועל השבת הדיון בבקשת המבקשת לביטול פסק הדין אל בית המשפט המחוזי, אשר יבחן את נימוקיה ויכריע בה על-פי שיקול דעתו.

 

13.      הערעור מתקבל, אפוא, ללא צו להוצאות. הצו הארעי שניתן בהחלטתי מיום 17.5.2020 יעמוד בעינו עד למתן החלטה אחרת על-ידי בית המשפט המחוזי.

 

 

           ניתן היום, ‏י' בסיון התש"ף (‏2.6.2020).

 

 

 

 

ש ו פ ט ת

 

_________________________

הסרת המסמך

מסמכים נוספים

הסרת כל המסמכים
טען מסמכים נוספים