איל דוידס נ. משה דוידס | חיפוש פסקי דין ברשת בחינם - ישראקורט

איל דוידס נ. משה דוידס

רע"א 5038/20
תאריך: 02/11/2020

 

בבית המשפט העליון

 

רע"א  5038/20

 

לפני:  

כבוד השופט נ' סולברג

 

המבקש:

איל דוידס

 

 

נ  ג  ד

 

המשיב:

משה דוידס

 

בקשת רשות ערעור על החלטת בית המשפט המחוזי בתל אביב-יפו מיום 21.6.2020 בה"פ 19606-10-19 שניתנה על ידי כבוד השופט מ' אלטוביה

 

בשם המבקש:

עו"ד גיורא בן טל; עו"ד זהר פדובה; עו"ד לורה רשמן מרדכי

 

בשם המשיב:

עו"ד אורן גרוס; עו"ד מעין באהר; עו"ד מתן בן-גיגי

 

החלטה

 

1.        בקשת רשות ערעור על החלטת בית המשפט המחוזי בתל אביב-יפו מיום 21.6.2020, בה"פ 19606-10-19 (השופט מ' אלטוביה), שבגדרה נדחתה בקשת המבקש לסילוק התביעה על הסף או להעברתה לדיון בבית המשפט לענייני משפחה.

 

2.            המשיב, משה דוידס, יליד שנת 1930, יִסד בשנות ה-70 את החברה ליבוא ויצוא מוצרי ואביזרי טבק בע"מ (להלן: החברה). המבקש, איל דוידס, הוא בנו של משה, אשר הצטרף לשורות החברה בסוף שנות ה-80. בעלי הדין הם המנהלים את החברה; הם הדירקטורים היחידים בה; והם היחידים המחזיקים במניותיה.

 

3.            בשנת 2013 נפטרה רבקה דוידס ז"ל, אשתו של משה. בצוואתה ציוותה המנוחה על חלוקת רכושה לילדיהם של השניים – איל ואחותו. משה לא השלים עם דברי הצוואה, ומנקודה זו ואילך עלו היחסים בין הצדדים על שרטון, כשאיל סירב לוותר על חלקו בצוואה. סכסוך זה בין הצדדים הוליד מספר הליכים משפטיים ביניהם, הסובבים רובם ככולם סביב פעילותם בחברה. כך, משה הגיש תביעה נגד איל, שעניינה אי-פרעונה לכאורה של הלוואה שנתן לו (ת"א 5881-08-16) (להלן: התביעה האזרחית); כמו גם המרצת פתיחה בה דרש כי יועברו לעיונו מסמכים של החברה (ה"פ 19731-10-19) (להלן: המרצת הפתיחה הנוספת). מנגד, הגיש איל בקשה לאישור תביעה נגזרת בשם החברה נגד משה, בטענה שהלה משך כספים שלא כדין ופעל בניגוד לטובת החברה (תנ"ג 55838-01-17) (להלן: התביעה הנגזרת). כמו כן, לאחר שהתביעה הנגזרת לא אושרה, והערעור על כך 'נמשך' בהמלצת בית משפט זה, הגיש איל גם שתי תביעות לבית המשפט לענייני משפחה (תמ"ש 20513-03-20; תמ"ש 20508-03-20), בטענות דומות. עוד יש לציין, כי לצד ההליכים בהם נקטו הצדדים, הגישו גם מנהלי עזבון המנוחה לבית המשפט לענייני משפחה תביעה למתן סעד הצהרתי, שלפיו לעזבון המנוחה בעלות במחצית מסך נכסיו של משה, לרבות מניותיו בחברה, וזאת מכוח חזקת השיתוף (ת"ע 8867-11-17) (להלן: תביעת מנהלי העזבון).

 

4.            בשלב מסוים החל משה סובר כי איל מדירו מניהול החברה, וכמו כן מושך ממנה כספים שלא כדין. הדבר הוביל להליך שבנדון דידן, שאינו אלא עוד הליך בשרשרת ההליכים שמנהלים ביניהם הצדדים. עניינו בהמרצת פתיחה שהגיש משה, שבמסגרתה נתבקש בית המשפט להורות על ביצוע הערכת שווי של מניות החברה; על מכירת מניותיו של משה לאיל על בסיס הערכת שווי זו, או לחלופין על מכירת כלל מניות החברה לצד שלישי; על מינויו של רואה-חשבון שיערוך בדיקה בנוגע להתנהלות הכספית של החברה, ובכלל זה ביחס לכספים שמושך איל מהחברה, לפי הנטען; וכן על ביצוע כל פעולה לשם הסרת קיפוחו של משה מניהול החברה.

 

5.            בתגובה הגיש איל בקשה לסילוק המרצת הפתיחה על הסף, או לחלופין להעברת ההליך לבית המשפט לענייני משפחה, בשל אופיו המשפחתי של הסכסוך. כאן המקום לציין כי שאלת טיבו של הסכסוך – אם מסחרי, אם משפחתי – עלתה גם במסגרת ההליכים הנוספים בין הצדדים. כך, לאחר שנדחתה הבקשה לאישור התביעה הנגזרת, הגיש איל ערעור לבית משפט זה. הערעור 'נמשך' לבסוף בהמלצת בית המשפט, אך בגוף ההחלטה צוין – מבלי שנִטעו מסמרות בעניין – כי "המוסד והמנגנון של תביעה נגזרת אינו מתאים בנסיבות העניין נוכח מהותו כסכסוך משפחתי" (ע"א 6459/18 דוידס נ' דוידס (27.1.2020)); כך, גם במסגרת התביעה האזרחית הוגשה בקשה לסילוקה על הסף או להעברתה לבית המשפט לענייני משפחה. בקשה זו נדחתה בהחלטה מיום 7.6.2020 (השופט ש' מנדלבום), תוך שנקבע כי "היסוד הדומיננטי בתובענה... הינו יסוד 'אזרחי' ולא 'משפחתי'", כאשר בקשת רשות ערעור עליה נדחתה אף היא על-ידי בית משפט זה (רע"א 4633/20 דוידס נ' דוידס (30.7.2020) (השופט ע' גרוסקופף)); בקשה דומה הוגשה גם במסגרת המרצת הפתיחה הנוספת, אשר נכון להיום עודנה תלויה ועומדת.

 

6.            ביום 21.6.2020 ניתנה החלטת בית המשפט המחוזי, היא מושא בקשת רשות הערעור דנן. נקבע כי אף שלקשר המשפחתי בין הצדדים יש השפעה על אופי הסכסוך ביניהם, אין בכך כדי לגזור את המסקנה שיש לנהל את ההליך לפני בית המשפט לענייני משפחה. שכן, עניינה של המרצת הפתיחה "מצומצם וממוקד במחלוקת באשר לאופן ניהול ענייני החברה... כאשר ביחס לסכסוך זה אין נפקות להיותם של בעלי הדין בני משפחה". כמו כן הוטעם, כי אמנם עשויה להיות לתביעת מנהלי העזבון השלכה על גובה התמורה שיקבל משה, ככל שיתקבל סעד הרכישה שלו הוא עותר, אולם אין בכך כדי "להצדיק את סילוק התובענה או העברתה לבית המשפט לענייני משפחה, ולעת הצורך אין ספק שיימצא לכך פתרון מתאים". הבקשה נדחתה, אם כן, ובית המשפט המחוזי הורה על המשך ניהול ההליך לפניו.

 

           מכאן הבקשה שלפַני.

 

7.            איל סבור כי בית המשפט המחוזי שגה כשלא העביר את ההליך לדיון בבית המשפט לענייני משפחה. לשיטתו, כלל ההליכים המתנהלים בין הצדדים – צוּר מחצבתם בסכסוך המשפחתי; ועל כן – מוטב לאחדם כך שיִדונו לפני בית המשפט לענייני משפחה, שלו הסמכות והכלים המתאימים כדי להביא את הסכסוך על פתרונו. לטענתו, הדברים מקבלים משנה תוקף נוכח המלצותיו של בית משפט זה בהחלטה על מחיקת הערעור לגבי התביעה הנגזרת; נוכח מכתבים ששלח משה, כמו גם דברים שאמר במהלך הדיון ביום 31.1.2018 במסגרת התביעה הנגזרת; ונוכח דבריו של בית המשפט המחוזי עצמו, כשציין בהחלטה כי יש השלכה לתביעת מנהלי העזבון על ענייננו כאן.

 

8.            מנגד, נאחז משה בהחלטת בית המשפט המחוזי, שלדידו בדין ניתנה. לשיטתו, לב עניינה של המרצת הפתיחה, כמו גם יתר ההליכים האזרחיים שבהם נקטו הצדדים, הוא עסקי-מסחרי. כך ניתן ללמוד הן מהעובדה שהוחלט שלא להעביר את התביעה האזרחית לדיון בבית המשפט לענייני משפחה; הן מהעובדה שכלל ההליכים הוגשו בתחילה לערכאות אזרחיות, כאשר שתי התביעות שהגיש איל לאחרונה לבית המשפט לענייני משפחה הוגשו רק לאחר שנחסמה דרכו לעשות כן בתביעה נגזרת. כמו כן הודגש, כי הואיל וממילא התביעה האזרחית תתנהל בערכאה אזרחית, הרי ששיקול היעילות באיחוד כלל ההליכים – נחלש. עוד נטען, כי הבקשה לסילוק התביעה על הסף הוגשה בחוסר תום לב, שכן כל מטרתה לעכב את ההליך, בהינתן גילו המופלג של משה, ולא להביא לייעול ההליכים.

 

9.            לאחר עיון בטענות הצדדים מזה ומזה, באתי לכלל מסקנה כי יש לדחות את בקשת רשות הערעור, וזאת בהתאם לסמכותי שלפי תקנה 407(א)(1) לתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד-1984. אב ובן מתכתשים זה עם זה במספר ערכאות, וסוף לדבר לא נראה באופק – העניין קשה ומעיק, ואין חולק כי הסכסוך המשפחתי ניצב ברקע מסכת ההליכים בה נקטו הצדדים. דא עקא, כפי שקבע בית המשפט המחוזי, אין באמור כדי להוביל בהכרח למסקנה שיש להעביר את התיק לבית המשפט לענייני משפחה. לשם כך, כידוע, על הסכסוך המשפחתי לתרום "תרומה משמעותית לגיבושה של עילת התביעה" (רע"א 6558/99 חבס נ' חבס, פ"ד נד(4) 337, 344 (2000); רע"א 8368/18 פלונית נ' פלוני, פסקה 12 (11.2.2020)), כאשר בעניינים כגון דא יש לפרש את גדר סמכותו של בית המשפט לענייני משפחה בצמצום (בע"מ 164/11 פלונית נ' פלוני, פסקה 17 לפסק דינו של השופט צ' זילברטל (29.4.2012); רע"א 6750/15 דדון נ' אוליאל, פסקה 10 (4.1.2016)).

 

10.         גם ריבוי ההליכים בין הצדדים אינו דורש, בהכרח, כי כלל התיקים ידונו במאוחד, בבית המשפט לענייני משפחה. אמת, יש מידת-מה של הגיון בטענה שליכוד כלל ההליכים בערכאה אחת – שלה הכלים המתאימים לטפל ברגישותם ומורכבותם של סכסוכים משפחתיים – עשוי לייעל את פתרון הסכסוך.  ואולם, גם הגיון זה תלוי בנסיבות העניין, כאשר יתכנו מצבים שבהם הדבר יביא דווקא לסרבול הדיון. בענייננו, בהינתן שמלכתחילה פנו הצדדים לערכאות אזרחיות; ובהינתן שבתביעה האזרחית ההחלטה להמשיך ולנהל את התיק בפסים אזרחיים הפכה חלוטה – נראה כי לא יהיה באיחוד הדיון כדי להביא ליעילות המיוחלת. הדברים אף מקבלים משנה תוקף נוכח חוסר יכולתם של הצדדים להביא את הסכסוך לסיום מחוץ לכותלי בית המשפט.

 

11.         גם הקשר שבין תביעת מנהלי העזבון לבין ההליך דנן אינו יכול לסייע לאיל. תביעת מנהלי העזבון עשויה אמנם להשפיע על סך המניות שבבעלות משה, וכפועל יוצא מכך על גובה התמורה שיקבל אם אלה תמכרנה בסופו של דבר. ברם, היא אינה משליכה על עצם זכאותו של משה לסעד של מכירתן, ולא כל שכן לסעדים של מינוי רואה חשבון והסרת הקיפוח. שכן, ניתן להמשיך ולברר אם יש מקום להֵעתר לבקשתו של משה למכירת מניותיו אף בלא הכרעה בתביעת מנהלי העזבון. בבוא היום, באם תתקבלנה שתי התביעות, ניתן יהיה להעריך מחדש את סכום הכסף לוֹ זכאי משה, בהתאם לסך המניות שבבעלותו. יוצא אפוא כי הקשר בין ההליכים שוּלי, ואין בו כדי להביא למסקנה על העברת התיק לדיון בבית המשפט לענייני משפחה.

 

12.         הנה כי כן, לא מצאתי טעם המצדיק את התערבותי בהחלטתו של בית המשפט המחוזי. נסיבות העניין – נשקלו; וההחלטה – נטועה בגדרי הדין. אשר על כן, בקשת רשות הערעור – נדחית; והחלטת בית המשפט המחוזי – תיוותר על כנה.

 

           איל ישא בהוצאותיו של משה בסך של 5,000 .

 

           ניתנה היום, ‏ט"ו בחשון התשפ"א (‏2.11.2020).

 

 

 

 

 

ש ו פ ט

 

_________________________

הסרת המסמך

מסמכים נוספים

הסרת כל המסמכים
טען מסמכים נוספים