איכות קיטרינג שולץ 1997 בע"מ נ. צח ייבוא ושיווק חומרי ניקיון | חיפוש פסקי דין ברשת בחינם - ישראקורט

איכות קיטרינג שולץ 1997 בע"מ נ. צח ייבוא ושיווק חומרי ניקיון

רע"א 5436/20
תאריך: 16/09/2020

 

 

 

בבית המשפט העליון

 

רע"א  5436/20

 

לפני:  

כבוד השופטת י' וילנר

 

המבקשת:

איכות קייטרינג שולץ 1997 בע"מ

 

 

נ  ג  ד

 

המשיבה:

צח ייבוא ושיווק חומרי ניקיון וכלים חד פעמיים בע"מ

 

בקשת רשות ערעור על החלטתו של בית המשפט המחוזי מרכז-לוד בת"א 13755-03-17 מיום 6.7.2020, שניתנה על-ידי כב' השופטת ה' סילש

 

 

בשם המבקשת:                      עו"ד רן קדם; עו"ד עמית גלברט

בשם המשיבה:                       עו"ד רוברטו חייט

 

 

 

החלטה

 

1.        בקשת רשות ערעור על החלטתו של בית המשפט המחוזי מרכז לוד (כב' השופטת ה' סילש) בת"א 13755-03-17 מיום 6.7.2020, שניתנה בבקשות הדדיות למחיקת סעיפים מתצהירי עדות ראשית של שני עדים מטעם המבקשת ושל עד אחד מטעם המשיבה. בית המשפט המחוזי קבע כי כלל התצהירים ייוותרו בתיק בית המשפט, אך לא יותרו במסגרתם הרחבת חזית, שינוי חזית, עדויות סברה או עדויות שבמומחיות.

 

רקע

 

2.        בבית המשפט המחוזי מתבררת תביעה שהגישה המשיבה, חברה אשר בין היתר מייצרת ומספקת כלים חד פעמיים וחומרי ניקוי לחברות ולגופים שונים, נגד המבקשת, חברת הסעדה. התביעה הוגשה על רקע טענות בדבר הפרת התחייבויותיה של המבקשת כלפי המשיבה במסגרת ההסכמים שנכרתו ביניהן.

 

3.        במסגרת ההליכים המשפטיים בין הצדדים הוגשו כאמור בקשות הדדיות למחיקת סעיפים מתצהירי עדי הצדדים. לענייננו רלוונטית אך החלטת בית המשפט המחוזי בשאלה אם התייחסותם של עדי המבקשת בתצהיריהם לכדאיות הכלכלית בהתקשרות בין הצדדים מהווה הרחבת חזית.

 

           בהקשר זה טענה המשיבה, בעיקרו של דבר, כי טענות העד מטעם המבקשת שי אבא בתצהירו, לפיהן ההסכם בין הצדדים נעדר היגיון כלכלי מבחינת המבקשת; המחירים שהציעה המשיבה מופקעים; וההסכם גרם למשיבה לקשיים כלכליים – מהוות הרחבת חזית. באשר לתצהירה של העדה שושי לייבוביץ נטען כי טענותיה בדבר מצבה הכלכלי הקשה של המבקשת, וכן הטענה לפיה צד שלישי הציע למבקשת לרכוש מוצרים בעלות נמוכה ב-10% מהמחיר שהציעה המשיבה מהוות אף הן הרחבת חזית.

 

           בתשובותיה לבקשות טענה המבקשת, בין היתר, כי לא מדובר בהרחבת חזית וכי בכתב הגנתה המתוקן העלתה באופן מפורש טענות בדבר המחירים המופקעים ששילמה המבקשת למשיבה.

 

החלטתו של בית המשפט המחוזי

 

4.        בהחלטתו מיום 6.7.2020 קבע בית המשפט המחוזי כי בתצהירי שני הצדדים קיימות טענות המהוות ניסיון להרחיב את החזית. לפיכך, נקבע כי כלל התצהירים ייוותרו אומנם בתיק, אך במסגרת ההכרעה בסכסוך כולו לא יותרו הרחבת חזית, שינוי חזית, עדויות סברה או עדויות שבמומחיות חלף חוות דעתו של המומחה שמונה על-ידי בית המשפט.

 

           בענייננו רלוונטית התייחסותו של בית המשפט המחוזי לסוגיית הכדאיות הכלכלית של ההתקשרות בין הצדדים. בהקשר זה הביע בית המשפט המחוזי דעתו כי טענתו של שי אבא לפיה המחירים המוסכמים בין הצדדים היו "מופקעים" כלשונו, כמו גם יתר טענות עדי המבקשת בסוגיה זו, לא פורטו בכתב ההגנה באופן מפורש. על אף האמור, נקבע כי המבקשת רשאית להעלותן כנדבך נוסף לטענותיה בנוגע לשאלת הסכמת הצדדים באשר למחויבות המבקשת לרכוש מהמשיבה מוצרים בהיקף מסוים, ובדבר מחויבותה לבלעדיות.

 

           הבקשה דנן נסבה על היבט זה בהחלטתו של בית המשפט המחוזי.

 

הבקשה דנן

 

5.        בבקשתה טוענת המבקשת, בעיקרו של דבר, כי בכתב הגנתה נטען, באופן שאינו משתמע לשתי פנים, כי היא בחרה להפחית את היקף הרכישות מהמשיבה ולהתקשר עם צד שלישי שהציע מחירים נמוכים יותר במידה ניכרת, מטעמים עסקיים לחלוטין. המבקשת מוסיפה וטוענת כי התבטאויות המצהירים מטעמה בסוגיה זו מהוות חזרה על הטענות שהועלו במסגרת כתב ההגנה והרחבתן, ותו לא. כמו כן, נטען כי המבקשת התייחסה לסוגיה הנדונה במסמכים נוספים שהגישה לבית המשפט המחוזי. בנוסף לכך, המבקשת מציינת כי ככלל יש להציג בכתבי טענות את העובדות המהותיות בלבד, וטוענת כי בפסיקה נקבע כי אין דרישה לפרט באופן מעמיק כל טענה המועלית בכתב ההגנה.

 

6.        בתשובתה סומכת המשיבה ידיה על החלטתו של בית המשפט המחוזי, ומוסיפה כי הטענה בדבר המחירים המופקעים לא נטענה על-ידי המבקשת בזמן אמת, ולא נכללה למשל במכתבים ששלחה המבקשת למשיבה בשנת 2016. עוד נטען כי במסגרת תצהיריה זנחה המבקשת למעשה את טענתה בדבר המחירים המופקעים והכדאיות הכלכלית, מאחר שזו לא נתמכה בראיות כלשהן ובוטאה בצורה לקונית על-ידי עדים שאין לתת בהם אמון, ואף לא הוזכרה בחקירתו הנגדית של המצהיר היחיד מטעם המשיבה, אורי האן. לפיכך, כך נטען, תכליתה של בקשת רשות הערעור היא עיכוב הדיון בבית המשפט המחוזי והגשתה עולה כדי שימוש לרעה בהליכי משפט. עוד טענה המשיבה כי טענת המבקשת בדבר המחירים המופקעים אינה אמת, ומשום כך לא הציגה המבקשת למשיבה ולבית המשפט את המחירים שהציע הצד השלישי אשר עמו בחרה להתקשר.

 

דיון והכרעה

 

7.        לאחר העיון בבקשת רשות הערעור ובתשובה לה, באתי לכלל מסקנה כי דינה להידחות.

 

8.        החלטת בית משפט המחוזי בסוגיית הרחבת החזית היא החלטה דיונית מובהקת המצויה בליבת שיקול דעתה של הערכאה הדיונית. לא בכדי נפסק לא אחת כי התערבות ערכאת הערעור בהחלטות הערכאה הדיונית בנוגע להרחבת חזית תיעשה במקרים נדירים במיוחד, אשר בהם החלטת הערכאה הדיונית היא בלתי סבירה או שמתעורר בהם חשש לעיוות דין. זאת, משום שלערכאה הדיונית, הבקיאה בפרטי ההליך, יתרון מובהק להכרעה בנושא זה (וראו: רע"א 7818/09 Merck sharp & Dohme (Israel 1996) Ltd נ' אוחנה, פסקה 2 (11.1.2010); רע"א 6995/16 א. דורי בנייה בע"מ נ' נתיבים דרום בע"מ, פסקה 20 (6.11.2016); רע"א 823/20 גאידמק נ' Foundation Dorset, פסקה 7 (27.7.2020)).

 

9.        המקרה שלפנינו אינו נמנה עם מקרים חריגים אלה. יתירה מכך, הלכה למעשה, בית המשפט המחוזי נמנע בסופו של דבר מלהכריע בשאלת הרחבת החזית בסוגיית הכדאיות הכלכלית של ההתקשרות בין הצדדים, וקבע כאמור כי: "... התצהירים כולם יוותרו בתיק ואולם במסגרת הכרעתי בסכסוך בין הצדדים לא תותר אותה הרחבת חזית, או שינוי חזית או עדויות סברה או עדויות שבמומחיות חלף חוות דעת המומחה" (פסקה 13 להחלטתו של בית המשפט המחוזי). אומנם בית המשפט המחוזי הביע דעתו לפיה הטענות האמורות בדבר הכדאיות הכלכלית להתקשרות הצדדים מהוות לכאורה הרחבת חזית, ואולם, בהמשך החלטתו סייג בית המשפט המחוזי דעה זו, וקבע כי התייחסות המבקשת לסוגיה יכולה להוות טעם או רובד נוסף לטענותיה בדבר ההסכמה בין הצדדים לגבי היקף הרכש ולגבי סוגיית הבלעדיות. כאמור, אין לראות בדברים האמורים הכרעה לכאן או לכאן בשאלה הנדונה. ממילא, הצדדים יהיו רשאים לשוב ולהעלות טענותיהם בסוגיה זו במסגרת ניהול ההוכחות, ובתוך כך, המבקשת תהא רשאית להתייחס אף לכך שבכתב הגנתה נטען כי היא התקשרה עם צד שלישי שהציע מחירים "נמוכים משמעותית" מאלה שהציעה המשיבה, עקב החלטה "עסקית גרידא" (סעיפים 35-34 לכתב ההגנה של המבקשת). בית המשפט המחוזי ישוב ויידרש לעניין ככל שהוא יעלה במסגרת ניהול ההוכחות וינהג כחוכמתו.

 

           בהקשר זה יצוין כי לפי תקנה 71(א) לתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד-1984, "כתב טענות יכיל את הרצאת העובדות המהותיות בלבד". מכאן שכתבי הטענות אינם חייבים לכלול פירוט מלא של הטענות ודי בהצגת העובדות המהותיות הדרושות לשם הגדרת המחלוקת בין הצדדים. לפיכך, נקבע לא אחת כי כל עוד העדים מתייחסים בתצהיריהם לאותה יריעת מחלוקת שנפרשה בכתבי הטענות, הם אינם חייבים לעקוב אחר האמור בהם "עקב בצד אגודל" (וראו: ע"א 311/83 פינקלשטיין נ' פלבסקי, פ"ד לט(1) 496, 504 (;985); רע"א 2874/08 עיריית הרצליה נ' אברהם יצחק בע"מ, פסקה ה(5) (15.5.2008)).

 

10.      נוכח כל האמור, בקשת רשות הערעור נדחית.

 

           אין צו להוצאות.

 

           ניתנה היום, ‏כ"ז באלול התש"ף (‏16.9.2020).

 

 

 

ש ו פ ט ת

 

_________________________

הסרת המסמך

מסמכים נוספים

הסרת כל המסמכים
טען מסמכים נוספים