אושרית קורצטג נ. כונס הנכסים הרשמי | חיפוש פסקי דין ברשת בחינם - ישראקורט

אושרית קורצטג נ. כונס הנכסים הרשמי

רע"א 3055/19
תאריך: 23/10/2019

 

 

בבית המשפט העליון

 

רע"א  3055/19

 

לפני:  

כבוד השופטת י' וילנר

 

המבקשת:

אושרית קורצטג

 

 

נ  ג  ד

 

המשיבים:

1. כונס הנכסים הרשמי

 

2. עו"ד אופיר פרד - נאמן

 

בקשת רשות ערעור על החלטת בית המשפט המחוזי בבאר שבע מיום 8.4.2019 בפש"ר 33449-03-17, שניתנה על ידי כב' השופט ע' כהן

 

בשם המבקשת:                      עו"ד רועי אמר

בשם המשיב 1:                      עו"ד רועי נירון

בשם המשיב 2:                      עו"ד שירה גורן

 

החלטה

 

1.        בקשת רשות ערעור על החלטת בית המשפט המחוזי בבאר-שבע (כב' השופט ע' כהן) בפש"ר 33449-03-14 מיום 8.4.2019, בגדרה נקבע כי על המבקשת להסיר מחדליה במסגרת הליך פשיטת הרגל המתנהל בעניינה ולהגיש אישור על כך למשיב 2, הוא  הנאמן על נכסיה (להלן: הנאמן). עוד נקבע כי המבקשת תגיש תצהיר הכולל, בין היתר, פרטים בדבר מאמציה למצות את כושר השתכרותה, כמו גם את הטעם בקיומו של דיון בבקשתה למתן צו הפטר, וזאת בייחוד נוכח הפוטנציאל להעשרת קופת פשיטת הרגל מן הפיצויים שהמבקשת עשויה לקבל בתביעות נזיקיות שהגישה (להלן: התביעות הנזיקיות). כן קבע בית המשפט המחוזי כי המבקשת תגיש לנאמן עדכון בדבר התביעות הנזיקיות, וכי הנאמן יצטרף כצד להליכים אלה. נקבע כי אם לא יוגש התצהיר האמור, יוגדל צו התשלומים שנקבע למבקשת; וכי אם לא תקוים ההחלטה במלואה – יבוטל הדיון בבקשה להפטר.

 

2.        בבקשתה דנן טוענת המבקשת, בעיקרו של דבר, כי שגה בית המשפט המחוזי בקבעו כי הנאמן יצטרף כצד לתביעות הנזיקיות, וזאת היות שלטענתה, אין להחיל בעניינה, באופן רטרואקטיבי, את ההלכה שנקבעה בע"א 10217/16 ב.ת.ב - בניני תעשיה באר-שבע בע"מ נ' ג'ינר (17.1.2019) (להלן: הלכת ג'ינר). כן מרחיבה המבקשת וטוענת בדבר נסיבות אישיות קשות אשר מנעו ממנה הגשת דו"חות חודשיים ועמידה בצו התשלומים בעת האחרונה; אשר אינן מאפשרות לה לשוב למעגל העבודה; ואף מצדיקות מתן צו הפטר בעניינה. עוד נטען כי שגה בית המשפט המחוזי כאשר קיבל את טענת הנאמן למחדלים שונים שבוצעו על-ידי המבקשת, שכן חלקם הוסרו זה מכבר; וכן כי נמסרו לנאמן פרטים עובדתיים רלוונטיים, ופרטיה של תביעה נזיקית אשר מנהלת המבקשת בגין תאונת דרכים בה היתה מעורבת, בעוד שתביעה נזיקית נוספת טרם הוגשה על-ידה.

 

3.        בתשובתו טוען המשיב 1, הוא כונס הנכסים הרשמי, כי ההחלטה מושא הבקשה דנן אינה כוללת כל קביעה אופרטיבית בדבר בקשתה של המבקשת להפטר, ומשכך בקשת רשות הערעור מקדימה את זמנה; כי אף לגופם של דברים, אין הצדקה לפטור את המבקשת מתשלום חובותיה; וכי הלכת ג'ינר אכן חלה על עניינה של המבקשת. הלכה זו, כך נטען, יוצרת זיקה של קופת פשיטת הרגל לחלק מרכיבי הפיצויים אשר עשויים להתקבל בגין התביעות הנזיקיות, ומצדיקה פיקוחו של הנאמן על ניהולן.

 

4.        הנאמן סומך אף הוא ידיו על החלטת בית המשפט המחוזי וטוען כי הלכה למעשה, טענותיה של המבקשת במסגרת הבקשה דנן נסבות על החלטה מיום 1.11.2017, בגדרה אישרה הערכאה קמא לנאמן להצטרף כצד להליך הנזיקי אשר מנהלת המבקשת בגין תאונת הדרכים. ואולם, כך נטען, המועד להגשת בקשת רשות ערעור על החלטה זו חלף זה מכבר. מכל מקום, נטען כי ביום 23.9.2019 הורה בית משפט השלום הדן בתביעה הנזיקית האמורה על צירופו של הנאמן כצד להליך, וזאת בהסכמת המבקשת. הנאמן מוסיף ומעלה טענות לגופה של הבקשה למתן צו הפטר, וטוען בהקשר זה למחדלים שונים של המבקשת, וכן כי אין מניעה להחלתה של הלכת ג'ינר בענייננו. משכך, נטען כי יש להמתין למתן פסקי דין בתביעות הנזיקיות, אשר עשויות להצמיח פיצויים שיוקנו לקופת פשיטת הרגל על-פי ההלכה האמורה. על כל פנים, נטען כי החלטת בית המשפט המחוזי מתייחסת אך להצטרפותו של הנאמן לתביעות הנזיקיות, ולא למימוש פירותיהן של תביעות אלה.

 

5.        דין הבקשה להידחות – על כל ראשיה, כמבואר להלן.

 

           אשר לקביעה בדבר צירופו של הנאמן כצד לתביעות הנזיקיות, אציין כי כאמור לעיל, בית המשפט המחוזי התיר לנאמן להצטרף לתביעה בגין תאונת הדרכים, וזאת עוד בהחלטה מיום 1.11.2017. המבקשת נמנעה מלהגיש בקשת רשות לערער על החלטה זו במועד, ומשכך הפכה היא לחלוטה, ואין בהחלטה מושא הבקשה דנן כדי "להחיות" את הזכות לבקש רשות ערעור כאמור (ראו והשוו: רע"א 7113/18 עמותת חסד ואמת "לב אהרון" נ' צור לדון, פסקה 2 (11.11.2018)). זאת ועוד, עיון בתשובת הנאמן מעלה כי במסגרת דיון אשר נערך בפני בית משפט השלום הדן בתביעה הנזיקית בגין תאונת הדרכים, הגיעו הצדדים להסכמה כי תינתן לנאמן האפשרות לצפות בתיק המתנהל שם באמצעות מערכת "נט המשפט", וזאת מבלי שיצורף הלה כצד להליך. אני סבורה, אפוא, כי בכל הנוגע לתביעה הנזיקית בגין תאונת הדרכים, הבקשה דנן התייתרה ואינה רלוונטית עוד, ולפיכך דינה להידחות.

 

6.        עוד יצוין כי במה שנוגע לתביעה הנזיקית הנוספת אשר הגשתה אושרה על-ידי בית המשפט המחוזי, הרי שכעולה מטענות המבקשת לפניי, תביעה זו טרם הוגשה על-ידה בעת שניתן פסק הדין בעניין ג'ינר, ולמעשה, עד למועד הגשת הבקשה דנן. משכך, אין ספק כי הלכת ג'ינר אכן חלה על התביעה הנזיקית האמורה, וזאת במסגרת תחולתה הפרוספקטיבית. בדין קבע, אפוא, בית המשפט המחוזי כי הנאמן רשאי להצטרף כצד לתביעה עתידית זו.

 

           נוכח כל האמור לעיל, לא ראיתי להידרש לטענות המבקשת באשר לתחולתה הרטרוספקטיבית של הלכת ג'ינר, ואותיר את ההכרעה בסוגיה זו לעת מצוא.

 

7.        בכל הנוגע ליתר רכיבי החלטתו של בית המשפט המחוזי, בגדרם הורה הוא למבקשת להסיר מחדליה ולהגיש תצהיר ועדכונים ביחס לפרטים שונים, הרי שעסקינן בקביעות המצויות בליבת שיקול דעתה של הערכאה קמא בניהול הליך פשיטת הרגל, והלכה ידועה היא כי לא בנקל יתערב בית משפט זה בכגון דא (ראו והשוו: רע"א 9137/18 אילן נ' בלאושטין, פסקה 10 (3.3.2019); רע"א 1688/19 לוי נ' הכונס הרשמי, פסקה 11 (6.3.2019)). יובהר כי אין באמור כדי להביע עמדה באשר לבקשת המבקשת למתן צו הפטר, אשר טרם הוכרעה על-ידי בית המשפט המחוזי לגופה, נוכח הימנעות המבקשת מקיום ההחלטה מושא הבקשה דנן.

 

8.        סוף דבר: בקשת רשות הערעור נדחית.

 

           בנסיבות העניין, ואך לפנים משורת הדין, לא ייעשה צו להוצאות.

 

           ניתנה היום, ‏כ"ד בתשרי התש"ף (‏23.10.2019).

 

 

 

 

ש ו פ ט ת

_________________________

הסרת המסמך

מסמכים נוספים

הסרת כל המסמכים
טען מסמכים נוספים