אביגדורי מערכות בע"מ נ. עו"ד ורו"ח משה אביקם | חיפוש פסקי דין ברשת בחינם - ישראקורט

אביגדורי מערכות בע"מ נ. עו"ד ורו"ח משה אביקם

רע"א 4709/20
תאריך: 09/08/2020

 

בבית המשפט העליון

 

רע"א  4709/20

 

לפני:  

כבוד השופט נ' סולברג

 

המבקשת:

אביגדורי מערכות בע"מ

 

 

נ  ג  ד

 

המשיבים:

1. עו"ד ורו"ח משה אביקם

 

2. כונס הנכסים הרשמי

 

3. אמ.די.היי בע"מ

 

4. דוד ביטון בע"מ

 

5. אלביליה חנן בע"מ

 

6. ימנה אירועים בע"מ

 

בקשת רשות ערעור על החלטת בית המשפט המחוזי בנצרת מיום 9.6.2020 בפר"ק 13466-01-17 שניתנה על ידי כבוד השופט ט' עארפאת – סג"נ

 

בשם המבקשת:

עו"ד חיים אייזנקוט

 

החלטה

 

1.        חברת אם. די. הי. בניה ותעשיה בע"מ וחברת דוד ביטון ובניו בע"מ (להלן: החברות) ביקשו להקים אולם אירועים בטבריה. לצורך כך התקשרו עם קבלנים שונים, ביניהם המבקשת דנן – חברת אביגדורי מערכות בע"מ (להלן: אביגדורי). בשלהי שנת 2014 הגישה אביגדורי תביעה לבית משפט השלום בטבריה נגד החברות, על סך של כמיליון ₪ (להלן: תביעת אביגדורי), בטענה כי לא קיבלה את מלוא התשלום המגיע לה עבור עבודות הקונסטרוקציה שביצעה לצורך הקמת האולם.

 

2.        בראשית שנת 2017, בעוד תביעת אביגדורי מתנהלת, הגישו נושות אחרות  בקשה לפתיחת הליכי פירוק של החברות, בבית המשפט המחוזי בנצרת. בחודש מרץ 2017, ניתן צו לפירוק החברות. בהמשך, מינה בית המשפט המחוזי את עו"ד משה אביקם, ב"כ הנושות, למפרק קבוע של החברות. ביום 15.3.2018, הגיש המפרק לבית המשפט דו"ח חקירה באשר לנסיבות קריסת החברות. במסגרת הדו"ח, עלו ממצאים חמורים בדבר התקשרות החברות עם חברת אלביליה חנן בע"מ (להלן: אלביליה) וחברת ימנה אירועים בע"מ (להלן: ימנה), בעסקאות מתוחכמות שכל תכליתן הברחת אולם האירועים מפני הנושים, ועיגון המשך הפעלתו בידי בעלי החברות – משפחת ביטון. כך למשל מצא המפרק, כי חברת ימנה הוקמה בשלהי שנת 2014, ובעלת המניות בה היא גב' ימית נקאש, נכדתו של מר דוד ביטון, אשר טרם מלאו לה 20 שנים בעת ההיא. אשר על כן, עתר המפרק לביטול ההסכמים שנכרתו בין החברות לבין ימנה ואלביליה. בחודשים יוני וספטמבר 2018, הגישו אלביליה וימנה (בהתאמה) את תגובותיהן לדו"ח המפרק.

 

3.        בחזרה לתביעת אביגדורי. בשעה שנודע לאביגדורי על דבר העברת הבעלות באולם האירועים לידי חברת אלביליה, והעברת הפעילות בו לידי חברת ימנה, תוקן כתב התביעה, וצורפו אליו כנתבעות חברת ימנה ובעלת מניותיה – גב' נקאש. בשלב שבו החלו הליכי חדלות הפירעון נגד החברות, עוכב ההליך בעניינן, והמשיך להתנהל נגד חברת ימנה ובעלת מניותיה בלבד. לבסוף, בחודש ספטמבר 2017, הושגה פשרה בין אביגדורי לבין ימנה ונקאש, לפיה תשלמנה האחרונות לאביגדורי סך של 100,000 ₪ בתוספת מע"מ, כאשר כל צד שומר על טענותיו.

 

4.        ביום 18.6.2018, הגישה אביגדורי תביעת חוב נגד החברות במסגרת הליך הפירוק. בד בבד, עתרה אביגדורי להארכת המועד להגשת תביעת החוב, שכן המועד החוקי האחרון להגשת תביעות חוב במסגרת הליך פירוק החברות, חלף-עבר כתשעה חודשים קודם לכן, ביום 12.9.2017. בטרם נשמעו הוכחות בעתירת המפרק לביטול העסקאות שנכרתו בין החברות לבין ימנה ואלביליה, נוהל מו"מ בין המפרק לבין ימנה ואלביליה, שבסיומו גובש הסדר נושים, במסגרתו יפרעו אלביליה וימנה 100% מתביעות החוב שהוגשו בהליך הפירוק, וכמו כן ישאו בהוצאות ניהול ההליך ובשכר טרחת המפרק. לצד זאת נקבע בהסדר הנושים, כי תביעת החוב של חברת אביגדורי תידחה על ידי המפרק, שכן היא הוגשה באיחור חרף ידיעתה של אביגדורי על אודות הליכי הפירוק המתנהלים בעניינן של החברות.

 

5.        אביגדורי פנתה לבית המשפט המחוזי, וטענה כי התחייבות המפרק אגב הסכם הפשרה, לדחות את הבקשה להארכת מועד שהוגשה על-ידה, אינה לגיטימית. זאת ועוד, נטען כי המפרק מצוי בניגוד עניינים, נוכח שכר טרחה בשיעור משמעותי שהובטח לו במסגרת הסכם הפשרה. ביני וביני, ביום 16.7.2019, ניתנה הכרעת המפרק בבקשת אביגדורי להארכת מועד, בגדרה נדחתה הבקשה; וביום 6.8.2019, אושר הסדר הנושים באסיפה שכינס המפרק. בית המשפט המחוזי קיים דיון ביחס לטענות אביגדורי, וביום 3.9.2019 ביטל בית המשפט את הכרעת המפרק לדחות את בקשת אביגדורי להארכת מועד, ומינה את עוה"ד ענבל בית הלחמי לבעלת תפקיד בהליך הפירוק (להלן גם: בעלת התפקיד). עוה"ד בית הלחמי הוסמכה להכריע בבקשה להארכת מועד שהגישה אביגדורי, וככל שזו תתקבל – גם בתביעת החוב גופה. במסגרת החלטת בית המשפט המחוזי נתבקשה עוד עוה"ד בית הלחמי, להכריע בטענה שהעלה המפרק לפני בית המשפט, לפיה על אביגדורי להפקיד בקופת הכינוס את הסך של 100,00 ₪ (בתוספת מע"מ והפרשי ריבית והצמדה), שקיבלה מידי חברת ימנה במסגרת הפשרה שהושגה בבית משפט השלום בטבריה. לטענת המפרק, מדובר בתשלום שקיבלה אביגדורי בניגוד לדין, שכן הוא שולם בגין חובות עבר של החברות כלפיה, ולפיכך יש להעבירו לקופת הפירוק.

 

6.        ביום 8.12.2019 ניתנה החלטת בעלת התפקיד. בהחלטתה קבעה עוה"ד בית הלחמי, כי אביגדורי ידעה אמנם מזה זמן רב על הליכי הפירוק המתנהלים, אך חרף זאת, יש לקבל את בקשתה להארכת המועד להגשת תביעת חוב. אשר לסך של מאה אלף ₪ שקיבלה אביגדורי במסגרת הפשרה שהושגה בבית משפט השלום, קבעה בעלת התפקיד כי הסכום הנזכר שולם לאביגדורי בגין חוב עבר של החברות כלפיה, ולא בגין חוב נפרד של ימנה כלפיה. משכך, הסכום האמור שולם בניגוד להוראות הדין – הקובע כי משנפתח הליך פירוק, לא יפרעו חובות אלא במסגרתו – ולפיכך על אביגדורי להשיב את הסכום של מאה אלף ₪ בתוספת מע"מ והפרשי ריבית והצמדה, לקופת הכינוס. בשולי ההחלטה ציינה בעלת התפקיד, כי תביעת החוב של אביגדורי טרם נבחנה על-ידה לגופה, הן משום שלא הוגשה לה עדיין עמדת החברות ביחס לתביעה זו, הן בשל העובדה שהסדר הנושים הנזכר גובש בטרם הוכרעו תביעות החוב מושא ההסדר, ולפיכך יש יסוד סביר להניח שגם בעניינה של אביגדורי יגובש הסדר אשר ייתר את הצורך להכריע בתביעת החוב לגופה.

 

7.        ביום 4.6.2020 הגיש המפרק בקשה לבית המשפט, בגדרה ביקש להורות לאביגדורי להשיב לקופת הכינוס את הסך של מאה אלף ₪, בהתאם להוראת בעלת התפקיד שנתבקשה לבדוק את הסוגיה. ביום 7.6.2020, נתן בית המשפט החלטה על גבי פתקית ובה נקבע כדלהלן: "נראה לכאורה כי [אביגדורי] צודקת בטענתה כי ההכרעה בגורל הסכום שבו חויבה צריך להיעשות במסגרת בירור תביעת החוב שהגישה לגופה, כך שאם יתברר כי מגיעים לה כספים מקופת הפירוק ייתכן ויהא מקום לקזז את הסכום שבו חויבה מהסכומים המגיעים לה". לפיכך הורה בית המשפט למפרק, לשוב ולשקול את עמדתו. עוד באותו יום הגיש המפרק הודעה, שבה הבהיר כי הסכום המדובר שולם בגין חובות עבר ולאחר מתן צו הפירוק, ולפיכך יש להשיבו לקופת הפירוק באופן שאינו תלוי בגורל תביעת החוב של אביגדורי. עוד הבהיר המפרק, כי נוכח שיעורו הנמוך של סכום הכסף שמצוי בקופת הפירוק, לא ניתן לשלם כעת דיבידנד לנושים, ועל כן לא ניתן בשלב זה לבצע קיזוז בנוגע לסכום הכסף שקיבלה אביגדורי מחברת ימנה. בשולי הדברים ציין המפרק, כי בהתאם לפרקטיקה המקובלת, הוא סבור שאין צורך להכריע כעת בתביעת החוב שהגישה אביגדורי, לפי שאין בקופת הפירוק כספים הראויים לחלוקה. יחד עם זאת, ככל שבית המשפט יסבור אחרת, המפרק לא מתנגד לכך שבעלת התפקיד תכריע כבר עתה בתביעת החוב של אביגדורי. ביום 9.6.2020, הגישה אביגדורי את תגובתה לבקשת המפרק. אביגדורי טענה כי צדק בית המשפט בהחלטתו, לפיה ההכרעה בנוגע לגורל הסכום שקיבלה מחברת ימנה, צריכה להינתן יחד עם ההכרעה בתביעת החוב שהגישה. אביגדורי גורסת, כי החלטת בעלת התפקיד כמוה כהכרזה על ימנה ועל החברות כישות משפטית אחת, ולשיטתה אם כן, נדרש המפרק לקדם קבלת הכרעה כזו בידי בית המשפט, בטרם יחפז לדרוש מאביגדורי את השבת מאה אלף השקלים שקיבלה. אביגדורי העלתה טענות נוספות נגד המפרק, שעיקרן במחדלים בקידומו של הליך הפירוק, בדגש על הכרעה בבקשה לביטול ההענקות שביצעו החברות לטובת אלביליה וימנה, והכרעה בתביעות החוב לגופן.

 

8.        באותו יום נתן בית המשפט המחוזי את החלטתו בבקשת המפרק, היא ההחלטה מושא בקשת רשות הערעור שלפנַי. בהחלטה נקבע, כי מערכת היחסים בין ימנה לבין החברות אינה רלבנטית לנושא הנדון. בהתאם לקביעת בעלת התפקיד, הסכום שולם לאביגדורי בגין חובות עבר של החברות שבפירוק, ולאחר מתן צו הפירוק – בשעה שההליכים נגדן מעוכבים על-פי הוראות הדין. משכך, יש להשיבו לקופת הפירוק לאלתר, ללא קשר לגורל תביעת החוב שהגישה אביגדורי. נוכח האמור, חויבה אביגדורי להשיב את הסכום לקופת הפירוק, וכמו-כן, נפסקו נגדה הוצאות משפט בסך של 7,500 ₪, בתוספת מע"מ.

 

9.        מכאן הבקשה שלפנַי, במסגרתה חוזרת אביגדורי על הטענות שהעלתה לפני בית המשפט המחוזי. לדידה, ההכרעה בעניין מאה אלף השקלים שקיבלה מחברת ימנה, צריכה שתינתן יחד עם ההכרעה בתביעת החוב שהגישה. כמו כן טוענת אביגדורי, כי חיובה להפקיד את הכסף בקופת הפירוק, משמעו כי לימנה יש זיקה מובהקת לחברות, ולפיכך יחד עם ההוראה על השבת הכספים לקופת הפירוק, נדרש המפרק לקדם החלטה מצד בית המשפט המורה כי חברת ימנה והחברות שבפירוק – חד הן. אביגדורי העלתה שלל טענות נוספות נגד התנהלות המפרק, אך הן אינן רלבנטיות לצורך ההכרעה בבקשה דנן.

 

10.      לאחר שעיינתי בבקשה ובנספחיה, באתי לכלל מסקנה כי דינה להידחות, וזאת מבלי צורך להיזקק לתשובה מאת המשיבים. סכום הכסף השנוי במחלוקת – 100,000 ₪ – שולם לאביגדורי בגין חובות עבר של חברות שהוצא צו פירוק בעניינן, וזאת בניגוד להוראות הדין. כך קבעה בעלת התפקיד, כך אישר בית המשפט המחוזי, ועל כך לא חלקה גם אביגדורי במסגרת הבקשה דנא. משאלו הם פני הדברים, יש להעביר סכום זה לקופת הפירוק לאלתר, וההכרעה בתביעת החוב של אביגדורי, אינה מעלה ואינה מורידה לעניין זה. תביעת החוב שהגישה אביגדורי בהתאם להארכת המועד שאושרה בהחלטת בעלת התפקיד, תוכרע לגופה בבוא העת, אלא אם יושג הסדר נושים הכולל גם את עניינה של אביגדורי, שיאושר על-ידי בית המשפט המחוזי. אין צריך לומר, כי כל הכרעה בנוגע לתביעת החוב האמורה או לתוקפן של העסקאות שנרקמו בין החברות לבין אלביליה וימנה, תוכל להיבחן בהליך ערעורי בהתאם לכל דין. משום כך, הבקשה גם לא עומדת באמות המידה לקבלת רשות ערעור על החלטות ביניים, בהתאם להוראת סעיף 41(ב) לחוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ"ד-1984.

 

11.      אשר על כן, הבקשה נדחית.

 

           משלא נתבקשה תשובה, לא אעשה צו להוצאות.

 

           ניתנה היום, ‏י"ט באב התש"פ (‏9.8.2020).

 

 

 

 

 

ש ו פ ט

 

_________________________

הסרת המסמך
טען מסמכים נוספים